YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TARİHÇE

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime başlamış olup halen bu eğitim programını sürdürmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, altyapısı ve imkanları dahilinde 16 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu deneyim ve sahip olduğu eğitim kadrosu ile çağdaş ve dinamik bir eğitim yapabilecek seviyeye ulaşmıştır.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan öğrenciler "Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu" diploması almaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1996 yılından bu yana Türkoloji eğitimi veren bir bölümdür. Eğitim-Öğretim yılında yapılan düzenleme ile ders programları çağdaş ve pratik eğitim vermek amacıyla yeniden düzenlenmiş olup bu yeni ders programına 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında başlanmıştır. Bu yeni programda öğrencilerimizin mesleki açıdan yönlenmesi ve daha ileri seviyede öğrenim almaları hedeflenmiştir

Bölümümüzde Türk Dili ve Edebiyatının konularını içeren programlar yürütülmektedir: Türk dilinin tarihi gelişimi, Türk lehçeleri, Türklük bilimi (Türkoloji), Türk dil bilgisi, dil ve kültür münasebetleri, Eski Türkçe, Orta Türkçe, Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi ağırlıklı olarak verilmektedir. Klasik Edebiyat, Halk Edebiyatı, modern Türk Edebiyatı ve Batı Edebiyatı, Edebi Sanatlar, Karşılaştırmalı Edebiyat, Diyalektoloji Bilimi ve ağız çalışmaları Türk Dili ve Edebiyatı programlarını oluşturmaktadır.

Bölümümüz Yozgat ve çevresinden etnografik malzeme toplayarak bir müze kurmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple bölümde, saha araştırması tekniği uygulamalı olarak verilebilmesi için, bölüme bağlı fonetik laboratuar kurulması düşünülmektedir. Saha araştırması tekniğinde kullanılan ses kayıt cihazı, kamera ve fotoğrafçılık ile ilgili teçhizat ve bunların kullanım teknikleri vermesi amaçlamaktadır.

Kendi bölüm ve diğer öğrencilerimize yönelik olarak, artikülasyon ve tını, diksiyon ve oyunculuk teknikleri gibi uygulamalı derslerin de açılması planlamaktadır.

Bölüm öğrencileri Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptığı gibi, üniversitelerimizin bölümlerinde öğretim elemanı olabilmekte, basın yayın alanında görev alabilmekte, ayrıca Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesini bildikleri için arşivlerimizde ve kütüphanelerimizde uzman olarak çalışma yeterliliğini taşımaktadırlar.

 

GENEL BİLGİLER

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı dolarak 1996–1997 Eğitim-Öğretim yılında açılmış olup 2006 yılından beri Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak eğitim programını sürdürmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin geçmiş öğrenim hayatlarında elde ettikleri öğrenme becerileri geliştirilerek onların lisans eğitimi boyunca gerekli akademik bilgi ve becerilere ulaştırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede lisans eğitimi süresince öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminin gerektirdiği temel bilgi ve becerilerin kazandırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerin kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış şekilde mezun olması bilgi düzeyinde gerçekleşmesi beklenen öğrenme çıktılarından biridir. Bu hedefin gerçekleşmesi için Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine 152 kredilik zorunlu ders verilmektedir. Bu hedeflerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri arasında ne şekilde gerçekleştiğine baktığımızda, mezun öğrencilerimize bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilerin kazandırıldığı görülmektedir. Gerek eğitim sürecinde yapılan sınavlar gerekse sunum ve bitirme tezi gibi çalışmalar öğrencilerin istenen davranışları ne ölçüde gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Ortaya çıkan sonuç, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün lisans programı öğrencileri için gerekli bilgi düzeyindeki öğrenim çıktısını başarıyla verdiği görülmektedir.

Bölümün Eğitim Amaçları:

Türk Dili ve Edebiyatı biliminin değişen teori, yöntem ve yeni eğilimlerine açık olan, bilim uzmanlarının modern araştırma tekniklerini birlikte ve etkin bir şekilde kullanabilme yeteneğine sahip, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapma yeteneğine sahip olabilen ve bu doğrultuda yapılan projelere aktif olarak katılan, bilimsel yayınlar hazırlamak için gerekli araştırmacı ve eleştirel düşünceye sahip, Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarına duyarlı ve bunların çözümüne katkı sunmayı görev kabul eden entelektüel birikimi zengin ve konusunda uzman filolog ve Türkologlar yetiştirmektir.

Bölümün Eğitim Sonuçları:

  • Alanında edinmiş olduğu bilgileri ve modern araştırma tekniklerini birlikte ve etkin bir şekilde kullanabilirler.
  • Alanıyla ilgili bilimsel veriler toplayabilir ve bunları inceleyerek bilimsel bir yargıya varabilirler.
  • Alanıyla ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilir ve elde ettiği sonuçları bilimsel olarak yorumlayabilirler.
  • Dünyanın geçirdiği hızlı değişimi ve küreselleşmeyi esas alarak disiplinler arası bir yaklaşımla yalnızca Türk Dili ve Edebiyatı Bilimi alanında değil diğer sosyal bilimlerle de etkileşimi sağlayabilirler

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Mezun Olacak Olan Öğrencilerin nerelerde istihdam edilebilecekleri ve piyasanın bu mezunlara olan talebi

  • Lisansüstü eğitime devam ederek akademik kariyer yapmak,
  • Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapmak,
  • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Türk Dil Kurumu, TRT, HAGEM, Kültür Bakanlığı gibi kamu kurumları ile özel kurumların arşivlerinde uzman olarak görev almak,
  • Değişik kamu kurum ve kuruluşlarında değişik pozisyonlarda görev almak,
  • Çeşitli yayınevlerinde redaktör olmak gibi istihdam olanakları Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları için mümkündür.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ