YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

(1. Öğretim ve 2. Öğretim İçin Dersler ve İçerikleri Aynıdır)

I.YIL

I. YARIYIL

1. FEL 101- Felsefe (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Felsefenin tanımı ve alanı, değişik felsefe tanımları, bilgi felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, din ve değer felsefeleri ile estetik konuları bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Takiyyeddin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, Remzi Kitabevi. Süleyman H. Bolay, Felsefeye Giriş, Akçağ Yayınevi. Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş.

2. PSK 101 – Psikolojiye Giriş (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Bu derste amaçlanan; öğrencilerin psikolojinin ana kavram ve kuramlarına ve ayrıca zihinsel ve davranışsal süreçlerin bilimsel incelenmesine yönelik anlama becerisi geliştirmeleridir. Ders içeriğini; Psikolojinin kısa tarihçesi, psikolojinin doğası, , güdülenme, duygular, duyusal süreçler, öğrenme, bellek, dil ve düşünce, gelişim, kişilik ve sosyal ilişkiler, kişilik çözümlemesi, kişilik türleri, duyular ve algı, farklı bilinç durumları, çatışma ve stresle başa çıkma, anormal psikoloji, terapi, psikanaliz yöntemleri gibi temel psikolojik süreçlerin sosyolojik bakış açısıyla beraber ele alınması oluşturmaktadır. Derste kullanılacak kaynaklar: Atkinson ve Atkinson, Psikolojiye Giriş, Arkadaş Yayınları,1999. Cüceloğlu, Doğan, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi,1998. Morgan, Clifford-, Psikolojiye Giriş, Hacettepe Üniversitesi Yayınları,1995. Geçtan, Engin, Psikanaliz ve Sonrası, Metis Yay. Freud, Sigmund, Psikanaliz Üzerine, Say Yay.

3. SOS 101- Sosyolojiye Giriş - I (Teorik:3, Pratik:0, Kredi: 3) (Zr.) Sosyoloji nedir? Sosyolojinin yöntemi ve araştırma teknikleri, sosyoloji teorileri, birey ve toplum, kültür ve toplum, sosyal tabakalaşma; sosyal değişme ve bütünleşme değerler, suç ve şiddet, sosyalizasyon, davranış örüntüleri, kentleşme ve göç, modernleşme ve küreselleşme konuları temel özellikleri ile bu derste işlenir. Derste kullanılacak kaynaklar: Aron, Raymond, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri (Çev: Korkmaz Alemdar), Bilgi yayınevi, İstanbul, 1989. Giddens, A. Sosyolojiye Giriş, Ayrıntı yayınları, 2000 Ficher J. Sosyoloji Nedir ( çev. Nilgün Çelebi ) Anı Yayıncılık, 2002. Sezal, İhsan. Sosyoloji, Martı yayınları, 2002.

4. SOS 103 - Hukuka Giriş (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Hukuk nedir, hukukla ilgili temel kavram ve bilgiler, özel hukuk-kamu hukuku ayırımı, hukuk kurallarının özellikleri, hukukun kaynakları, pozitif hukukun uygulanması, gerçek kişiler-tüzel kişiler ayrımı, kamu hakları-özel haklar ve hakların kazanılması, aile hukuku konuları üzerinde durularak temel hukuk kavram ve terminolojisi bu ders kapsamında işlenir. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Ekin Yayınevi, Yılmaz Alsan-Doğan Şenyüz vd., Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi  

5. TAR 101- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Zr.) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

6. TD 101- Türk Dili- I - (Teorik:, Pratik:0, Kredi:2) (Zr.) Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler).

7. SOS 107 – Türk Kültür Tarihi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Zr.) Kültür ve medeniyet kavramlarının tanımı ve içeriği, Türk kültürünü oluşturan temel unsurlar, İslamiyet öncesi dönem Türk kültürü ve yapısı, İslamiyet sonrası dönem Türk kültür ve yapısı bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Yararlanılacak Kaynaklar: Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, Bilgi Yayınevi. Bahattin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, Kültür Bakanlığı Yayınları.

8. YD 105- İngilizce I (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Zr.) Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

 

II. YARIYIL

9. FEL 102- Felsefe Tarihi I (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Felsefe tarihinde, felsefenin temel konularının çağlara göre ele alınışı ve bu farklı görüşlerin temsilcileri olan filozofların görüşlerinin incelenmesi (Sokrates’ten Kant’a kadar) bu dersin içerini oluşturur. Sokrates, Platon, Aristoteles, Stoa Felsefesi, Epikürcülük, Kuşkuculuk, Yeni Platonculuk, Ortaçağ Felsefesi, Rönesans Felsefesi, 17. Yüzyıl Felsefesi, Hobbes, Descartes, Spinoza, Leibniz, 18. Yüzyıl Aydınlanma Felsefesi, John Locke, Berkeley, Hume, Fransız Aydınlanması, Montesquieu, Voltaire, Condercet, Rousseau, Alman Aydınlanması Wolff ve Kant bu ders kapsamında ele alınan filozoflardır. Derste kullanılacak kaynaklar: Ahmet Cevizci, Aydınlanma Felsefesi. Ahmet Çiğdem, Aydınlanma Felsefesi. Bryan Magee, Büyük Filozoflar, Paradigma Yayınevi. David West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Paradigma Yayınları. Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi. Ahmet Cevizci, Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Asa Kitabevi. Jeauneau Edouard, Ortaçağ Felsefesi, İletişim Yayınevi. Ernst Bloch, Rönesans Felsefesi Üzerine, Cem Yayınevi. Ahmet Cevizci, Onyedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi, Asa Yayınevi.

10. SOS 102- Sosyolojiye Giriş- II (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel kavramlar; sosyal sistem; sosyal yapı; sosyal rol; sosyal statü; sosyal organizasyon; sosyal kurum; sosyal çözülme; sosyal bütünleşme; değer, norm, değerler, kentleşme ve göç, suç ve şiddet konuları bu derste işlenir. Derste kullanılacak kaynaklar: Aron, Raymond, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri (Çev: Korkmaz Alemdar), Bilgi yayınevi, İstanbul, 1989. Giddens, A. Sosyolojiye Giriş, Ayrıntı yayınları, 2000 Ficher J. Sosyoloji Nedir ( çev. Nilgün Çelebi ) Anı Yayıncılık, 2002. Sezal, İhsan. Sosyoloji, Martı yayınları, 2002.

11. SOS 104- Sosyal Antropoloji (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Bu derste amaçlanan, öğrencilerin kültürel antropolojinin temel kavram ve konuları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak ve antropoloji biliminin toplumları ve toplumsal davranışları nasıl analiz ettiğinin ve açıkladığının incelenmesi ve tartışılmasıdır. Ders içeriğini; modern antropolojinin yöntem, amaç ve bulguları doğrultusunda farklı kültür ve toplumları karşılaştırmak, farklı toplum ve kültürlerin ekonomik ve politik işleyişi, insanın doğadaki yeri, aile, akrabalık, din ve diğer inanç sistemi ve ritüellerinin incelenmesi, kültürel sembollerin öneminin kavranması, kültür, toplum ve birey ilişkileri, adaptasyon, temel antropolojik teoriler, akrabalık, evlilik ve ailenin toplumsal olarak işleyişi, toplumsal cinsiyet kurguları ve onların farklı toplumlardaki algılanma biçimi, eşitsizliğin toplumsal boyutları, sömürgecilik, küreselleşme ve kültürel melezleşme konuları oluşturmaktadır. Derste kullanılacak kaynaklar: Marcel Mauss, Sosyoloji ve Antropoloji, Doğu-Batı William A. Haviland, Kültürel Antropoloji (Ç.H.İnanç), Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2002. Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984. Conrad Philip kottak, Antropoloji- İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış- (Ç.S. Altuntek ve Diğerleri), Ütopya Yatınları, Ankara, 2002. Calvin Wells, Sosyal Antropoloji Açısından İnsan ve Dünyası, (Ç. B. Güvenç), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984. Metin Özbek, İnsan ve Irk, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1979 Levi Strauss, Claude, Yaban Düşünce, Yapı Kredi Yay.

12. SOS 106- Türk Düşünce Tarihi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Türk Düşünce Tarihindeki önemli düşünce adamlarının kuramları, temel fikir ve argümanlarının felsefi ve tarihsel bağlamda değerlendirilerek sistematik ve eleştirel bir incelemeye tabi tutulması, “düşünce” ve “toplumsal gerçeklik” arasındaki ilişkinin anlaşılması amacıyla çeşitli düşünürlerin kuramlarının siyasi ve sosyal bağlamda değerlendirilmesi, 20. yüzyılın başından itibaren Türk modernleşme/sekülerleşme sürecinin süreklilik ve kesintilerinin toplumsal düşünce bağlamında anlamlandırılması, devlet-merkezli kuramlardan yeni toplumsal hareketler kuramlarına farklı akımlara önem verilmesi bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Yararlanılan Kaynaklar: Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları.

13. SOS 108- İktisat I (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) İktisadın konusu, temel kavramları, mikro-makro iktisat ayırımı, tüketim teorisi (fayda fonksiyonu, tüketici optimizasyonu, talep fonksiyonu) üretim teorisi, (üretim fonksiyonu, maliyet fonksiyonu, arz fonksiyonu), tam rekabet, monopol, monopolcü rekabet (oligopol) piyasaları, arz ve talep esneklikleri, tüketici ve üretici dengesi, maliyet kavramlarının incelenmesi konuları bu ders kapsamında işlenir. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Zeynel Dinler, İktisata Giriş Erdal Ünsal, Mikro İktisat, İmaj Yayın.

14. TAR 102- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Zr.) Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

15. TD 102- Türk Dili-II (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Zr.) Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

16. SOS 110- Edebiyat Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Zr.) Bu derste, geçmişten günümüze edebiyat sosyal, ideolojik ve kültürel boyutlarıyla ele alınacaktır. Günümüzde edebiyatın konumu sosyal, ekonomik ve teknolojik dönüşümler bağlamımda edebiyatın konularında ve yansımalarındaki değişimler tartışılacaktır. Ayrıca edebiyatta eleştirinin yeri, edebiyatın kültür bütünü içindeki yeri, yazarlık sorunsalı Adorno ve Benjamin'in tartışmalarıyla irdelenecektir. Sömürgecilik ve oryantalizm, feminist eleştirinin çeşitli yaklaşımları edebiyat alanındaki tartışmaları, ele alınacaktır. Derste Kullanılacak Kaynaklar Köksal Alver, Edebiyat Sosyolojisi, Hece Yayınları, Ankara, 2012. Ömer Naci Soykan, Edebiyat Sosyolojisi Kuram ve Uygulama, Dönence Yayınları, İstanbul, 2009. Köksal Alver, Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri, Hece Yayınları, Ankara, 2004. Sedat Adıgüzel, Elçin ve Edebiyat Sosyolojisi Açısından Romanları, Bengü Yayınları, Ankara, 2009 Medet Turan, Türk Romanında 12 Mart: Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir İnceleme, Dönence Yayınları, 2009. Nesime Ceyhan Akça, Edebiyat Sosyolojisi Açısından 12 Eylül Şiiri, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2013.

17. SOS 114- Halkla İlişkiler (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi:2 ) (Zr.) Halkla ilişkilere genel bakış; halkla ilişkilerin tanımı, önemi, tarihsel gelişimi; örgüt ve yönetim kavramı, halkla ilişkilerle benzeşen kavramlar, halkla ilişkilerin amaçları; halkla ilişkilerin temel ilkeleri, halkla ilişkilerde etik yaklaşımlar; halkla ilişkilerde hedef kitle; kitle iletişim araçlarının kullanımı; etkili sunum teknikleri ve halkla ilişkiler uygulama örnekleri bu derste işlenir. Derste Kullanılacak Kaynaklar Cavit Yavuz, Halkla İlişkiler, Detay Yayıncılık, İstanbul, 2013. İrfan Erdoğan, Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Alter Yayınları, Ankara, 2014

18. YD 106- İngilizce II (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Zr.) okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “İngilizce I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

 

II. YIL

III. YARIYIL

19. FEL 201- Eğitim Felsefesi (Teorik: 3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Toplumsal yapıya ve insan gerçeğine uygun eğitim politikalarının zeminini oluşturacak felsefi yaklaşımların aktarılması, eğitim kavramının anlamı, iç yapısı ve değeri üzerine bilgi ve birikimin kazandırılması, eğitim alanındaki problemlerin tartışılmasında, irdelenmesinde çeşitli değer-olgu ilişkileri bağlamında değerlendirme ve çözümleme önerileri geliştirme becerisinin kazandıracak düşünsel alt yapının hazırlanması yönündeki bilgi bütünü dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste Kullanılan Kaynaklar Gerald Gutek, Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar. Çeviren: Nesrin Kale, Ütopya Yayınları, Ankara, 2001. Mustafa Ergün, Eğitim Felsefesi, Pegem Yayınları, Ankara, 2000. İbrahim Arslanoğlu, Eğitim Felsefesi, Nobel Yayınları, İstanbul, 2012. Ahmet Cevizci, Eğitim Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul, 2011. Veysel Sönmez, Eğitim Felsefesi, Anı Yayınları, Ankara, 2014.

20. PSK 201-Normal Dışı Davranışlar Psikolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Bu derste amaçlanan; öğrencilerin normal dışı davranışları oluşturan şartları, bu davranışların sonuçlarını ve toplumsal davranışlara etkilerini tanımalarını sağlamaktır. Ders içeriğini; normal dışı davranışın tanımı, sınıflandırma kriterleri, normal dışı davranış teorileri, nevrotik bozukluklar, psikotik bozukluklar, kişilik bozuklukları, madde kullanımı, duygu durum bozuklukları, cinsel bozukluklar, çocukluk dönemi bozuklukları, yaşlılık dönemi bozuklukları oluşturmaktadır. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Davison Gerald C., Neale John -Anormal Psikolojisi, Türk Psikologlar Derneği Yayınları No: 29,2004. OltmannsT.F.,Neale J.,Davison G.- Anormal Davranışlar Psikolojisinde Vak’a Çalışmaları, Türk Psikologlar Derneği Yayınları No: 25,2003. Geçtan, Engin, Psikanaliz ve Sonrası, Metis Yay. Freud, Sigmund, Psikanaliz Üzerine, Say Yay.

21. SOS 201- Sosyolojik Düşünce Tarihi- I (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Genel olarak sosyolojik düşüncenin gelişimini tarihsel perspektifte ele alarak-tartışma, sosyolojik yaklaşımların genel-tarihsel şemasını oluşturma, bu tarihsel şemaya göre her bir yaklaşımı temsil eden önemli teorisyenleri dönemsel özellikleri, kavramları, metodları ve sosyolojiye katkıları açısından tartışma bu derste işlenir. Derste kullanılacak kaynaklar: Aron, Raymond. (1989). Sosyolojik Düşüncenin Evreleri (Çev. Korkmaz Alemdar), Ankara: Bilgi Yayınevi. Göze, Ayferi. (1995). Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, İstanbul: BETA Yayını. Swingewood, Alan. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, (Çev; Osman Hakınhay), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Ritzer, G., (1988). SociologicalTheory, University of Mayland, Newyork.

22. SOS 203- Türkiye’de Sosyolojinin Gelişimi-I (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Türk Sosyolojisinin gelişiminde önemli isimler olan Ziya Gökalp, Prens Sabahaddin, Gerhard Kessler, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Hilmi Ziya Ülken, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Mümtaz Turhan, Niyazi Berkes, Nurettin Şazi Kösemihal, Nurettin Topçu, Sabri Ülgener, İbrahim Yasa, Cahit Tanyol, Cemil Meriç gibi sosyologlar ve onların düşünceleri bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Çağatay Özdemir, Türkiye’de Sosyoloji I, Phoenix Yayınevi

23. SOS 205- Sosyal Bilimlerde Metod (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Toplumsal olaylara metodolojik bakış açısının geliştirilebilmesi için paradigmal yaklaşımların nasıl temellendirildiği, doğabilimi-toplumbilimleri ayrımı, pozitivist paradigma-hermenötik paradigma, Thomas Kuhn, Karl Popper, topluma farklı paradigmal yaklaşımlarla bilimsel bir bakış açısının geliştirilmesi bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Bryan Magee, Karl Popper’ın Bilime Felsefesi ve Siyaset Kuramı Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı.

24. SOS 207- İletişim Sosyolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) İletişim toplum ilişkisi, toplumsal yaşantı üzerindeki etkileri, iletişim kuramları, medyanın içeriğine ilişkin teorik yaklaşımlar ve iletişimle ilgili temel kavramlar bu derste işlenir. Derste Kullanılacak Kaynaklar: İletişim Sosyolojisine Başlangıç, Hayati Tüfekçioğlu,Der Yayınevi, İst.1997. Maigret, Eric, Medya ve İletişim Sosyolojisi, Çev. Halime Yücel, İletişim Yay. İst., 2014. Anık, Cengiz, İletişim Sosyolojisi, Derin Yayınları, İstanbul, 2014. İrfan Erdoğan, Alemdar Korkmaz İletişim ve Toplum,, Alp Yayınevi, Ank. Usluata,Ayseli,İletişim, , İletişim Yayınları YeniYüzyıl Kitaplığı Oskay, Ünsal,Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, Ank. 1982 Oskay, Ünsal,İletişimin ABC”si, Simavi Yay, İst. 1992

25. SOS 209- Küçük Gruplar Sosyolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Bu derste amaçlanan; öğrencilere küçük gruplarla ilgili araştırmalarda kullanılan yöntem ve araştırma teknikleri ve küçük grup kuramlarının incelenmesi hakkında bilgi ve küçük grup araştırmalarından bazı örnekler vermektir. Ders içeriğini; grup bütünlüğü ve grupların sınıflandırılması, küçük grubun bireye olan etkisi, grup yapısı ve süreci, liderliğin kavramlaştırılması, sosyal davranışı açıklamada küçük grupların sosyolojik ve sosyal psikolojik incelenme nedenleri gibi küçük gruplarla ilgili temel kavramlar oluşturmaktadır. Derste kullanılacak kaynaklar: Hortaçsu, Nuran. (1998) Grup İçi ve Gruplar Arası Süreçler, Ankara: İmge Kitabevi. Hagg, Michael. (1997) Sosyal Psikolojik Açıdan Grupta Bütünleşme, (çev. Aliye Mavili Aktaş), Ankara: Sistem Yayıncılık. Külebi Ahmet. (1986) Grup Dinamiğinde İnsan Davranışı, Sosyal Psikolojide Kuram, Yöntem ve Uygulama, Ankara: Bilim Yayınları. Sakallı, Nuray (2001). Sosyal Etkiler, Ankara: İmge Kitabevi. King, Charles. (1998) The Sociology of Small Groups: A Handbook of Theory and Experiment, Ann Arbor. Beebe, Steven. (1997) Communication in Small Groups: Principles and Practies, New York: Longman.

26. SOS 219-İktisat II (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramları ve ölçülmesi. Tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, GSMH hesaplamaları, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonktürlerinin tartışılması. Para piyasa dengesi, para arzı ile para talebi, para politikalarının tartışılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Erdal Ürnsal, Makro İktisat İsmail Bulmuş, Makro İktisat

27. FEL 203- Mantığa Giriş (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Mantığın kavramsal ve terim tanımı, mantık ilkeleri, mantığın tarihçesi, kavram çeşitleri, kavramlar arası ilişkiler, önermenin tanımı ve yapısı, önerme çeşitleri, önermeler arası ilişkiler, çıkarım türleri, kıyasın tanımı ve çeşitleri, mantık uygulamaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste Kullanılacak Kaynaklar Özlem Doğan, Mantık- Mantık Felsefesi, Notos Kitap Yayınları, İstanbul, 2011 Kadir A. Cücen, Mantık, Sentez Yayınevi, Bursa, 2012. Kadir A. Cücen, Klasik Mantık, Sentez Yayınevi, Bursa, 2012. Necip Taylan, Mantık Tarihçesi-Problemleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1996. Nurettin Topçu (2001), Mantık, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2011. Ali Durusoy, Mantık ilmine Giriş: Örnek Çeviri Metinlerle, M.Ü İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011. Georga W.F. Hegel, Mantık Bilimi, (Çev.: Aziz Yıldırım), İdea Yayınları, 2004, Zekai Şen, Modern Mantık, Bilge Kültür Sanat, Ankara, 2003. Cemal Yıldırım, Mantık 'Doğru Düşünme Yöntemi', Bilgi Yayınevi, Ankara, Özlem Doğan, Mantık Klasik/Sembolik Mantık, Mantık Felsefesi, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2000. İbrahim Çapak, Gazali'nin Mantık Arayışı, Elis Yayınları, Ankara, 2005. İbrahim Emiroğlu, Mantık Yanlışları, Elis Yayınları, Ankara, 2004. Teo Grunberg, Epistemik Mantık Üzerine Bir Araştırma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007. Teo Grunberg, Felsefe ve Felsefi Mantık Yazıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005. İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayınları, Ankara, 2003. Jules Alfred Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, Metis Yayınları,

28. SOS 211- Kültürel Kuramlar (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Kaynaklarını değişik sosyal ve insani bilim disiplinlerinde bulan kültürel kuramların bir bütün içerisinde tanımlanması ve araştırılması dersin temel içeriğidir. Bu kaynak disiplinlerdeki, medya ve iletişim çalışmaları, edebiyat eleştirisi ve film çalışmalarından, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tarih, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilere kadar değişik alanları kapsayan kuramların yaklaşımları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste Kullanılacak Kaynaklar Philip Smith, Kültürel Kuram, Çev. Selime Güzelsarı-İbrahim Gündoğdu, Babil Yayınları, İstanbul, 2007. Neil J. Smelser-Richard Münch, Kültür Kuramı, Richard Münch, Çev. Cumhur Atay, Pales Yayınları, İstanbul, 2014. Anton C. Zijderveld, Kültür Sosyolojisi, Çev. Kadir Canatan, Açılım Kitap Yayınları, 2014. Köksal Alver-Necmettin Doğan, Kültür Sosyolojisi, Hece Yayınları, Ankara, 2011.

29. SOS 213- Sanat Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Bu derste amaçlanan; sanatı toplumsal bir süreç olarak ele alıp, inceleyerek; öğrencilerin sanat ve toplum hakkında bilgi sahibi olmalarını, sanatla toplum arasındaki ilişkiye yönelik teorik, tarihsel ve sosyolojik bakış açıları kazanmalarını sağlamaktır. Ders içeriğini; sanatın sosyolojik ölçütlerle değerlendirilmesi, sosyo-politik, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik koşullarla sanat arasındaki bağ, kültür endüstrisi gibi konular oluşturmaktadır. Derste kullanılacak kaynaklar: Erinç, Sıtkı M., Sanat Sosyolojisine Giriş, Ütopya Yay. Heinch, Nathalie, Sanat Sosyolojisi, Bağlam Yay. Tezcan, Mahmut, Sanat Sosyolojisi, Anı Yay. Zolberg Vera L., Bir Sanat Sosyolojisi Oluşturmak, Boğaziçi Üniversitesi Yay. Tanner, Jeremy, The Sociology of Art, Routledge Inglis, David, The Sociology of Art, ways of seeing , Macmillan Publ. Hauser, Arnold, Sociology of Art, University of Chicago Press.

30. SOS 215- Çocuk ve Gençlik Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Bu ders kapsamında çocuk/genç ve çocukluğa/gençliğe ilişkin kavramsal tanımlar ve kuramlar; farklı toplum ve kültürlerde çocuk(luk)/genç(lik) imgeleri; toplumsal bir kurgu olarak çocukluk/gençlik tezi ve modern çocukluk/gençlik paradigmasının oluşumu; sınıflar arası imge ve temsil alışverişlerinde çocukluğun/gençliğin yeniden kurgulanması; farklı aile tiplerinde çocuk/genç ve çocukluk/gençlik; okulda, dinsel ilişkilerde ve medyada çocukluk/gençlik imgelerinin temsili; paternalist politikalarla çocukluğun/gençliğin yeniden üretimi-devlet ve 'yurttaş çocuk/genç'; çalışan ve sokakta yaşayan çocuklar/gençler;toplumsal sorunlar-sağlık, savaş, göç, yoksulluk, istismar, beslenme, kentleşme-bağlamında çocuk/genç; post-modern koşullarda yeni çocukluk/gençlik imge ve temsilleri gibi konular ele alınacaktır. Derste kullanılacak kaynaklar: Tezcan, Mahmut.Çocuk Sosyolojisi,Kök Yayıncılık, İstanbul, 2005. Tezcan, Mahmut.Çocuk Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2012. Tezcan, Mahmut.Gençlik Sosyolojisi,Naturel Yayınları, Ankara, 2003. Beşirili, Hayati, Gençlik Sosyolojisi (Politik Toplumsallaşma ve Gençlik) Ankara, Siyasal Kitabevi, 2013 Tezcan, Mahmut. Gençlik Sosyolojisi Yazıları, Gündoğan Yayınları, İstanbul, 1996 Akan, Vildan. Göç ve Gençlik, (Toplum ve Göç içinde) Sosyoloji Derneği Yayınları s:521-532. Ankara, 1997. Kaplan, L. Adolescence: TheFarewelltoChildhood, Simon-Schuster.New York, 1984

31. SOS 217 Gündelik Hayat Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç.) Sosyal ve ekonomik değişimlerle gündelik hayat deneyimleri arasındaki ilişki, gündelik hayatı en yakından belirleyen süreçlerin tarihteki ve günümüzdeki işleyişi konuları bu derste işlenir. Derste kullanılacak kaynaklar: Lefebvre, Henri, Gündelik Hayatın Eleştirisi I-II, (Çev. Işık Ergüden), Sel Yayıncılık, İstanbul, 2012. Lefebvre, Henri, Modern Dünyada Gündelik Hayat, (Çev. Işın Gürbüz), Metis Yayınları, İstanbul, 2013. Çetin, Ensar, Gündelik Hayat Sosyolojisi, Ragbet Yayınları, İstanbul, 2013. Emiroğlu, Kudret, Gündelik Hayatımızın Tarihi, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2012. Raphaela, Lewis, Osmanlıda Gündelik Yaşam, Alter Yayıncılık, Çev. Adile RunaOrhunsoy, İstanbul, 2009. Faroqhi, Suraiva, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam: Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, (Çev. Elif Kılıç), İstanbul, 2014. Melchoir-Bonnet, Sabine, Aynanın Tarihi, (Çev. İsmail Yerguz), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007. Vigarello, Georges, AlainCorbin, Jean JacquesCourtune, Bedenin Tarihi I-II-III, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2011. Corbin, Alain, Kokunun Tarihi, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007. Foucault, Michel, Kliniğin Doğuşu, Doruk Yayınevi, İstanbul, 2002. Foucault, Michel, Hapishanenin Doğuşu, İmge Yayınevi, Ankara, 1992. Keyder, Çağlar, Toplumsal Tarih Çalışmaları, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 1982. Childe, Gordon, Tarihte Neler Oldu, (Çev. Mete Tuncay, Adam Şenel), Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2014.

32. YD 201- İngilizce III (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri; temel dinleme ve konuşma çalışmaları.

33. SOS 221- Halk Bilimi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç.) Geçiş ritüelleri, töre, gelenek ve görenek olarak tanımlanan halkbilimsel uygulamalar ile halk arasında inanç olarak değerlendirilen uygulamalar halkbilimi çözümleme tekniklerine göre incelenecektir. Derste kullanılacak Kaynaklar Gülin Öğüt Eker vd. Dünya Halkbilimi Çalışmaları Tarihi, Milli Folklor yayını, Ankara 2003. Ergun Metin, türk Dünysı Efsanelerinde Değişme Motifi, TDK Yayını, Ankara, 1999.

34. SOS 223- Osmanlı Türkçesi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç.) Arap Alfabesinin Yazımı ve Öğretimi; Kelime ve Cümle Öğretimi; Okumaya Geçiş; Yazmaya Geçiş; Metin Okunmasına Geçiş; Gramere Giriş konuları bu derste işlenir. Derste kullanılacak kaynaklar: Beken, S., Osmanlıca Okumaya Giriş, A.Ü. Yay., Ankara, 1972. Ergin, M., Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay., İstanbul, 1989. Gökbilgin, T., Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, Kurt, Y., Osmanlıca Dersleri-I ve II, Akçağ Yay., İstanbul, 1989. Kütükoğlu, M., Osmanlı Belgelerinin Dili. Osmanlı Paleografyasına Giriş, Elhan Kitabevi, Timurtaş, F., Osmanlı Türkçesine Giriş, Alfa Yay., İstanbul, 2000

35. SOS 225 Çevre ve İnsan (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç.) İnsan merkezli çevre düşüncesi, çevre biliminin temel ilkeleri, çevre politikaları ve toplum ilişkisi, çevre ile ilgili reformist yaklaşımlar, insan hakları ve çevre ilişkisi, çevre sorunları, kalkınma ve çevre, liberalizm, sosyalizm ve çevre, çevre ve sivil toplum ilişkileri bu dersin konusunu oluşturur. Derste Yararlanılan Kaynak: Hasan Ertürk, Çevre Bilimleri, Ekin Kitabevi. Seyyid Hüseyin Nasr, İnsan ve Tabiat, İnsan Yayınları

 

IV. YARIYIL

36. FEL 202- Felsefe Tarihi II (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Felsefe tarihinde, felsefenin temel konularının çağlara göre ele alınışı ve bu farklı görüşlerin temsilcileri olan filozofların görüşlerinin incelenmesi (Kant’tan sonraki dönem) dersin içeriğini oluşturur. Alman idealizmi, Fichte, Schelling, Hegel, Nietzsche, Fenomenoloji, Brentano, Husserl, Varoluşçuluk, Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Süreç Felsefesi, Bergson, Whitehead, İngiliz Faydacılığı, Bentham, John Stuart Mill, Klasik pozitivizm, Comte, Analitik Felsefe, Moore, Russel, Wittengestein, Mantıksal Pozitivizm, Schilik, Ayer, Frankfurt Okulu, Adorno, Horkheimer, Benjamin, Yapısalcılık, Postyapısalcılık, Saussure, Foucault, Derrida bu ders kapsamında ele alınacak filozoflardır. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Bryan Maggee, Yeni Düşün Adamları. Doğan Özlem, Günümüzde Felsefe Disiplinleri. David West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Paradigma Yayınları. Rüdiger Bubner, Modern Alman Felsefesi, İdea Yayınevi. Tülin Bumin, Hegel: Bilinç Problemi, Köle-Efendi Diyalektiği Praksis Felsefesi, Yapı Kredi Yayınları. Mclure, Roger, The Philosophy Of Time :Time Before Times, Routledge. Nermi Uygur, Edmund Husserl'de Başkasının Ben'i Sorunu:Transzendental Fenomenoloji, Yapı Kredi Yayınları. Hüsamettin Arslan, Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler, Paradigma Yayınevi. Metin Toprak, Hermeneutik (Yorumbilgisi) ve Edebiyat, Bulut Yayınları.

37. PSK 202- Sosyal Psikoloji (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Bu derste amaçlanan, öğrencilere insanın sosyal etkisinin ve etkileşiminin bilimsel çalışması olan sosyal psikolojiyi tanıtmaktır. Öğrencilerin, klasik ve modern araştırmaları inceleyerek sosyal psikolojiye geniş bir kuramsal ve yöntemsel yaklaşım bilgisi edinmeleri amaçlanmaktadır. Ders içeriğini; sosyal psikolojinin tarihi, sosyal psikolojinin temel yöntemi, bireyin grup ve toplum içinde ele alınması, sosyal etki, sosyal değişme, tutumların oluşum ve değişimi, liderlik, birey ve grup, uyma davranışı, iletişim ve grup dinamiği gibi konular oluşturmaktadır. Derste kullanılacak kaynaklar: Aronson, Wilson, Sosyal Psikoloji, Kaktüs Yayınları Kağıtçıbaşı, Çiğdem (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar, Evrim Yayınları. Sherif Muzaffer (1995). Sosyal Psikoloji I-II, Sosyal Yayınları.

38. PSK 204- Gelişim Psikolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Gelişimin temel kavramları ve ilkeleri, Gelişimi etkileyen faktörler. Gelişim dönemleri ve görevleri. Gelişim psikolojisinde yöntemler. Gelişim psikolojisinde kuramlar. Fiziksel ve duygusal gelişim. Kişilik gelişimi psikoseksüel ve psikososyal gelişim). Binlik kuramı, bireysel psikoloji. Zihinsel gelişim ve ahlak gelişimi. Yetişkin psikoloji. Geç yetişkinlik. Yetişkinlikte orta ve ileri yıllar.

39. SOS 202- Sosyolojik Düşünce Tarihi-II (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3 ) (Zr.) Felsefe tarihinde, felsefenin temel konularının çağlara göre ele alınışı ve bu farklı görüşlerin temsilcileri olan filozofların görüşlerinin incelenmesi (Kant’tan sonraki dönem) Derste Kullanılacak Kaynaklar: Ayer, Alfred. Philosophy in theTwentieth Century, London-1992 Maggee, Bryan. Yeni Düşün Adamları (çev: M. Tuncay), İstanbul-1979 Özlem, Doğan. Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İstanbul-1990 West, David, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, (çev: Ahmet Cevizci), Paradigma Yayınları, 2. basım, Nisan 2005 Bubner, Rüdiger, Modern Alman Felsefesi, İdea Yayınevi, İstanbul, 1993 Bumin, Tülin, Hegel: Bilinç Problemi, Köle-Efendi Diyalektiği Praksis Felsefesi, Yapı Kredi, İstanbul, 2001 Uygur, Mermi, Edmund Husserl'de Başkasının Ben'i Sorunu :Transzendental Fenomenoloji, Yapı Kredi, İstanbul, 1998 Ayan, Yavuz, Alfred North Whitehead'de Bilim Ve Modern Dünya İlişkisi, Ankara, 1998 Arslan, Hüsamettin, Hermeneutik VeHümaniterDisiplinler :Gadamer, Habermas ,Gadamer-Ricoeu, Paradigma, İstanbul, 2002

40. SOS 204- Türkiye’de Sosyolojinin Gelişimi-II (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Türk Sosyolojisinin gelişiminde önemli isimler olan Kemal Karpat, Cavit Orhan Tütengil, Mübeccel Kıray, İdris Küçükömer, Amiran Kurtkan Bilgiseven, Şerif Mardin, Orhan Türkdoğan, Mehmet Eröz, Erol Güngör, Baykan Sezer, Muzaffer Sencer, Korkut Tuna, Nilüfer Göle, Kadir Cangızbay gibi sosyologlar ve onların düşünceleri bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Kullanılacak Kaynaklar Çağatay Özdemir, Türkiye’de Sosyoloji II, Phoenix Yayınevi

41. SOS 206- İktisat Sosyolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Toplum ve ekonomi arasındaki ilişkinin içeriği, konusu, gelişimi üzerinde durarak iktisadi gelişmelerin sosyo-ekonomik davranışlar üzerindeki etkisi, endüstri toplumunun kurumsal sorunları ve endüstri toplumunun değişimi, ekonomik kalkınma ve sosyal değişmenin siyasal yapı ile olan ilişkisi, metodolojik olarak iktisat sosyolojisi bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Mehmet Eröz, İktisat Sosyolojisine Başlangıç. Hüsnü Erkan, Ekonomi Sosyolojisi.

42. SOS 208- Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Nicel araştırma yönteminin kavramları, özellikleri, tarihçesi, kullanım alanları, nitel yöntem ile karşılaştırılması, adımları verilir, yöntemin kullanıldığı yayınlanmış araştırmalardan örnekler tartışılır ve nicel araştırma yöntemini uygulayabilecek bir araştırma taslağı hazırlanır. Derste kullanılacak kaynaklar: Neuman, W. Lawrence (2007) Toplumsal Araştırma Yöntemleri, İstanbul:Yayın odası. Cole, S. (1999), Sosyolojik Düşünme Yöntemi, Ankara: Vadi Yay. (çev. Bekir Demirkol). Punch, K.F. (2005), Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi,(Çev.D.Bayrak, H.B.Aslan, Z.Akyüz).

43. SOS 210- Toplumsal Hareketler (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Sç.) 1960 ve 70’li yıllarda Amerika ve Avrupa’da geleneksel yaklaşımları sorgulayarak ortaya çıkan çevreci, feminist, etnik vb. yeni sosyal hareketlerin gelişmesi, ortaya çıkardığı sosyal, siyasal ve ekonomik etkiler, bireysel ve kollektif kimlik, yeni paradigmal yaklaşımlar bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Kullanılacak Kaynaklar Kenan Çayır, Yeni Sosyal Hareketler, Kaknüs Yayınevi.

44. SOS 212- Eğitim Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç.) Eğitim olgusunun sosyal bağlamı, önemi, eğitim sosyolojisinin kavramları, tarihi ve kuramsal yaklaşımları bu dersin temel içeriğidir. Bu çerçevede eğitim sosyolojisi alanında gelişen analizler, tartışmalar içeriğin diğer yönünü oluşturacaktır. Ayrıca sosyalleşme ve eğitim arasındaki ilişki, öğrenme kuramları, okulun sosyal işlevleri, okuldaki etkileşim ve sosyal sonuçları, sosyal değişme ve eğitim konuları da dersin içerikleri arasındadır. Derste Kullanılacak Kaynaklar İsmail Doğan, Eğitim Sosyolojisi, Nobel Adademik Yayınları, İstanbul, 2012. Mahmut Tezcan, Eğitim Sosyolojisi, Anı Yayınları, Ankara, 2000. Mahmut Tezcan, Sosyolojik Kuramlarda Eğitim, Anı Yayınları, Ankara, 2005. Bertrant Russell, Eğitim Üzerine, Çev. Nail Bezel, Cem Yayınları, İstanbul, 2014.

45. SOS 214- Kent Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Şehirlerin ortaya çıkış süreci, İlk Türk şehirleri ve İslam şehri, Modern şehirlerin yapısı, Köyden şehre göç ve etkili olan faktörler, Slum ve gecekondu, kentsel dönüşüm ve yenileşme gibi konuları içerir. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Çevik, Özlem, Tarihte İlk Kentler ve kentleşme Süreci, Arkeoloji Ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2005 Huot, J.H.,Thalmann, J.P., Valbelle D., Kentlerin Doğuşu, (Çev. Ali Bektaş Girgin), İmge Kitabevi, Ankara, 2000 Rich, John, Antik Dünyada Kırsal ve Kent, (Çev. Lale Özgenel) Homer Kitabevi, İstanbul, 2000 Rich, John, Geç Antik Çağda Kent, (Çev. Suna Güven, Ertuğrul Güven), omer Kitabevi, İstanbul, 1996 Owens, E.J., Yunan ve Roma Dünyasında Kent, (Çev. Cana Bilsel)Homer Kitabevi, İstanbul, 2000 Weber, M.,Simmel, G., Tönnies, F., Martindale, D., Şehir ve Cemiyet, (Haz. Ahmet Aydoğan), İz yayıncılık, İstanbul, 2000 Weber, Max, Şehir-Modern Kentin Oluşumu,(Çev. Musa Ceylan), Bakış yayınevi, 2000 Taşdelen, H.Musa, "Kentleşme Sürecinde Köylülük" Dönüşüm Sürecindeki Türkiye, (Edit. Davut Dursun, Burhanettin Duran, Hamza Al), Alfa Yayınları, İstanbul, 2007 Stokes, Martin, Türkiye´de Arabesk olayı, (Çev. Hale Eryılmaz), İletişim Yayınları, İstanbul, 1998 Karpat, Kemal, Türkiye´de Toplumsal Dönüşüm, (Çev. Abdülkerim Sönmez)İmge Kitabevi, Ankara, 2003 Raymond, Andre, Osmanlı Döneminde Arap Kentleri, (Çev. Ali Berktay), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995 Faruki, Süreyya, Osmanlıda Kentler ve Kentliler, (Çev. Neyyirkalaycıoğlu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2000 Sezal, İhsan, Şehirleşme, Ağaç yayınları, İstanbul, 1992 Türkdoğan, Orhan, Gecekondu İnsan ve Kültür, Genar, İstanbul, 2002

46. SOS 216- Spor Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Bu derste amaçlanan; öğrencilerin modern sporun tarihsel, sosyal, kültürel ve kurumsal dinamiklerini daha iyi kavramaya yönelik bilişsel araçlar edinmelerini sağlamaktır. Ders içeriğini; küresel ırkçılık ve fanatizm, sporda ırkçılık ve fanatizm, sosyolojinin temel kavramlarının sporla ilişkisi, spor sosyolojisinde metot ve teknikler, toplum ve spor, toplumsal süreçler ve spor, sporu teşvik eden sosyal ve ekonomik faktörler, sporun toplumsal değişimdeki, toplumsal değişmenin spordaki önemi, sosyal ilişkilerin düzenlenmesinde sporun yeri, sosyal dinamikler spor ve seyirci, sapma ve şiddet, sporun gruplar üzerindeki etkisi, popüler kültür ve spor, spor ve medya, spor endüstrisi ve sporun ticarileşmesi, spor ve siyaset ilişkilerinin ulusal ve uluslar arası boyutları, sporda amatörlük ve profesyonellik oluşturmaktadır. Derste kullanılacak kaynaklar: Erkal, M. E., Güven, Ö., Ayan, D., Sosyolojik Açıdan Spor Genişletilmiş 3.Basım, Der Yayınları, İstanbul, (1998). Yiannakis, A., Melnick, M, J., Contemporary Issues in Sociology of Sport, Human Kinetics, (2001). Snyder, E. E., Spretizer, E. A., Social Aspect of Sport, Prentice Hall, (1998). Kılcıgil,E Sosyal Çevre- Spor İlişkileri.Ankara: Bağırgan Yayımevi. (l998) Çobanoğlu,Y Spor Sosyolojisi. Manisa: Bilim ofset. (l996)

47. SOS 218- Bilgi Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Bilgi ve toplum ilişkileri, bilgi teorileri, günümüzde bilgi anlayışları, bilgi sosyolojisinin yöntemi gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur. Sosyolojinin bir alt dalı olarak bilgi sosyolojisinin doğuşu, tarihçesi, alana yapılan temel katkılar, pozitivist epistemoloji, hermeneutik gibi konularla, bilgi sosyolojisine katkıda bulunan aydınlanma düşünürleri, Saint-Simon, Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber, Karl Mannheim Dilthey, Rickert vb. modern bilimin gelişimine katkıda bulunan düşünürleri, Bilim Devrimi ve modern bilimlerin doğuşu, Pozitivizm tartışmaları, Hermeneutik ve bilginin yeni imkanları, Bilgi toplumu ve bilgi çağı gibi konular üzerinde durulmaktadır. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Mustafa Aydın, Bilgi Sosyolojisi, İstanbul Açılım Yayınları Wright Mills, Bilgi Sosyoloji ve Bilgi Sosyolojisi Üzerine, Paradigma Yayınları E. Doyle McCarthy, Bilgi Kültürü Yeni Bilgi Sosyolojisi, Çivi Yazıları

48. SOS 220- Müzik Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Bu derste amaçlanan; müzik ile toplumsal yaşam arasındaki ilişkiyi, müziğin üretimi, temsili, alımlanması ve tüketimi açısından toplumsal bağlamda incelemektir. Farklı müzik türleri üzerinden hem çeşitli müzik kültürlerini hem de kültürün bir öğesi olarak müziğin incelenmesi hedeflenmektedir. Ders içeriğini; makro- sosyolojik perspektiften, müziğin ekonomi-politiği, kullanımı ve sosyal fonksiyonlarının incelenmesi, mikro- sosyolojik perspektiften müzisyen ve dinleyiciler arasındaki toplumsal etkileşimlerin ve eşitsizliklerin analizi oluşturmaktadır. Derste kullanılacak kaynaklar: Günay, E., Müzik Sosyolojisi, Bağlam Yayıncılık, 2006 Ayas, Güneş, Musıki İnkılabının Sosyolojisi, Doğu Yay, 2014

49. YD 202- İngilizce IV (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç.) Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri; temel dinleme ve konuşma çalışmaları.  

50. SOS 222 Turizm Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç.) Turizmin hangi neden ve ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıktığı ve temel dinamiklerinin neler olduğunun ortaya konması, Toplumsal yapının, turizm üzerine etkilerini belirlemek, Sosyolojinin temel ilgi alanlarından olan kültür, küreselleşme, ekonomi, din, toplumsal değişme, toplumsal sapma ve suç gibi konular ile turizm arasındaki ilişkisellik üzerinden hareketle turizme ve turistlere yönelik bakış açılarının analizi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste Kullanılacak Kaynaklar Cevdet Avcıkurt, Turizm Sosyolojisi, Genel ve Yapısal Yaklaşımlar, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009. Bahattin Rızaoğlu, Turizm Davranışı, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012. Hasan Zafer Doğan, Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2004.

51. SOS 224- Bilim Tarihi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç.) Bu derste amaçlanan; öğrencilerin eski dönem uygarlıklarından başlayarak insanlığın düşünce biçiminin nasıl geliştiğinin, gündelik yaşamın bilgisinin bilimsel bilgi niteliğine nasıl dönüştüğünün ve farklı bilgi çeşitlerinin insan yaşamındaki yerinin ne olduğunun anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Ders içeriğini; eski uygarlıklar (Mısır, Mezopotamya) Ortaçağ Avrupa’sı, Ortaçağ İslam Dünyası, Rönesans, 17. yüzyıl Newton Fiziği, 18. yüzyıl Aydınlanma Çağı ve Sanayi Devrimi, 19. ve 20. yüzyıllardaki bilimsel gelişmelerle birlikte her dönemin ekonomik, siyasi ve sosyal olaylarla bağlantısı, bilimin tanımı, önemi ve anlamı, bilimin sınıflaması konularını dikkate alarak günümüzde sosyolojide doğa bilimlerinden farklı olarak alternatif yöntem arayışlarının bulunduğu ve bilim insanının araştırmalarında nasıl bir ahlaka sahip olduğu oluşturmaktadır. Derste kullanılacak kaynaklar: Aydın, Ayhan (2004), Düşünce Tarihi ve İnsan Doğası, İstanbul:Gendaş Kültür. Acot Bascal, (2005), Bilim Tarihi, Ankara: Dost Kitapevi. Bayet, A.(2000) Bilim Ahlakı (Çev.V.Günyol), İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür Yay. Koyré, A. (2000) Bilim Tarihi Yazıları (Çev.V. Günyol), Ankara: Tübitak Yayınları. Medawar, P. B. (1996) Genç Bilim Adamına Öğütler (Çev.N.Arık), Ankara: Tübitak Yay. Tekeli Sevim ve Diğerleri. (1999) Bilim Tarihine Giriş, Ankara: Nobel Yayınları. Ural Şafak. (1998) Bilim Tarihi, İstanbul: Kırkambar Yayınları. Yıldırım Cemal. (1983) Bilim Tarihi, İstanbul: Remzi Kitapevi. Yıldırım Cemal. (1985) Bilim Felsefesi, İstanbul: Remzi Kitapevi. Tanilli, Server, Uygarlık Tarihi Kuhn, Thomas, Bilimsel Devrimlerin Yapısı

52. SOS 226 Sosyal Politika (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç.) Sanayi devriminden günümüze ekonomik ve sosyal hayatta işçi-işveren ve içinde bulunulan toplum yapılarda ortaya çıkan problemler, bu problemlerin sosyal yapı üzerindeki etkileri, çözüm yolları ve politikaları, sosyal politikanın dar ve geniş yorumu, işgücü piyasası, çalışma hayatı, uluslararası sosyal politika sorunları ve çözüm yolları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Nevzat Yalçıntaş-Orhan Tuna, Sosyal Siyaset, Filiz Kitabevi Aysen Tokol-Yusuf Alper, Sosyal Politika, Dora Yayıncılık

III. YIL

V. YARIYIL

53. PSK 301- Bireysel Ayrılıklar Psikolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Bireysel Ayrılık nedir? Hangi konularda ayrılıklar vardır? Çeşitli psikolojik yaklaşımlar (psikoanalitik, sosyal öğrenme, ekolojik, biyolojik (kalıtım), çevreci ve interaksiyonist) Kişilik (huy, mizaç, karakter, ben, benlik, benlik duygusu, benlik saygısı, gerçek ben, ideal ben, sosyal ben, ben ve başkası) kişilik testleri (MMPI, HKE, TAT,BCT, vb.),yetenek (tanımı,türleri), yetenek testleri, Zeka(tanımları, içerikler, alanlar) Zeka testleri (çeşitleri, kullanımları hakkında bilgi Geri zekalılık (nedenleri, anlaşılması ve rehabilitasyonu) Anne-baba tutumları ve farklılıkları, özel öğrenme güçlükleri (hiperaktif çocuklar, dikkat eksikliği) Normal dışı davranışlar (etiketleme, dışlama), yaş gruplarının farklılıkları (alt kültür yaklaşımı ve gençler, orta yaş grubu ve yaşlılar), bedensel özürlüler, bilişsel stil farklılıkları , NLP ( Nöro-Linguistik Programlama) ilkeleri ve işleyişi konuları işlenir. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Atkinson ve Atkinson – Psikolojiye Giriş, Sosyal Yayınlar, 1995, Kısım 6:483-568. Bacanlı. H,- Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayın Dağıtım,1999,sf:79-93. Gün Nil,-NLP (Zihninizi Kullanma Klavuzu), Pegasus Yayınları,1998. Yavuzer. Haluk,- Ana-Baba ve Çocuk, Remzi kitabevi , 2001, Bölüm 1:13-70 Selçuk, Ziya.- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar, Pegem Yayıncılık,2000. Goleman. Daniel, - Duygusal Zeka, Varlık/Bilim,1996.

54. SOS 301- Çağdaş Sosyoloji Teorileri -I (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Bu derste başlangıçta fonksiyonalist, çatışmacı ve sembolik etkileşimci kuramların genel çerçevesi ortaya konulduktan sonra her bir çağdaş sosyoloji kuramının temel kabulleri ve bu kuramın temsilcisi olan bir kuramcı çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda her bir kuramcı, kuramın tartışıldığı derste, kişi, toplum ve kuramın doğasına ilişkin temel varsayımları çerçevesinde oluşturduğu model bağlamında incelenmektedir. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Türk Sosyolojisi Tarihi Üzerine Araştırmalar, H. Bayram Kaçmazoğlu,Birey Y. Türk Sosyoloji Tarihine Giriş,Ön Koşullar Birinci Cilt,H. Bayram Kaçmazoğlu, Birey Y. Türk Toplum Bilimcileri 1,2 , Emre Kongar, Remzi K. Türkiye´de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2 c., Ülken, Hilmi Ziya (1966), Konya Çağdaş Türk Sosyolojisi, Türkdoğan, Orhan (1977), Erzurum:Atatürk Üniversitesi

55. SOS 303- Kurumlar Sosyolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Sosyoloji'nin temel kavram, olgu ve olayları hakkında bilgi sahibi olmak. Sosyolojik yaklaşımların sosyal kurumları ele alış biçimlerindeki farlılıkların farkına varmak. Kurum nedir, kurumların temelleri yapısı ve sınıflandırılması, kültür kurum ilişkisi, kurumsal kültür teorileri, kurumsal değişmenin ne anlama geldiği, aile, eğitim, ekonomi, din, siyaset ve hukuk kurumlarının incelenmesi. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Mustafa Aydın, Kurumlar Sosyolojisi, Vadi Yayınları. Sevinç Güçlü, Kurumlara Sosyolojik Bakış, Birey Yayınları

56. SOS 305- Sosyal Tabakalaşma (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Bu derste amaçlanan; öğrencilerin toplumsal tabakalaşma hakkında bilgi ve bu konuya teorik-tarihsel bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır. Ders içeriğini; farklı sosyo-kültürel yapıda ve aynı sosyo-kültürel yapıda sosyal tabakalaşmanın dinamikleri ve göstergelerinin öğrenilmesi, toplumsal hareketlilik, sosyal olgu olarak tabakalaşma, toplumsal tabakalaşma teorileri, eşitsizlikler ve ideoloji; toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik ayrımcılık gibi başlıca eşitsizlikler ve Türkiye'de eşitsizlikler oluşturmaktadır. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Kemerlioğlu, Eyüp (2001) Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik, İzmir: Saray Kitabevleri, Bottomore B. T. (1990). Seçkinler ve Toplum, Gündoğan Yayınları. Turhan, Mehmet. (1991) Siyasal Elitler, Gündoğan Yayınları. Turner, Bryan. (1997).Eşitlik, Dost Kitabevi. Turner , Bryan. (2000). Statü, Doruk Yayınları, Scase, Richard. (1992).Sınıf, Rastlantı Yayınları

57. SOS 307- Endüstri Sosyolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Sanayi toplumunun doğuşu, sanayi ve toplum ilişkisi, Batı dünyasının egemenliği ve sanayi, 19. ve 20. Yüzyıldaki gelişmeler, sanayi toplumundaki değişmeler, Taylorizm, Fordizm, Post-Fordizm, esneklik, post-kapitalist paradigmalar, sanayi devrimi sonrası toplumların çalışma biçimleri, sanayi devrimi sonrası toplum kuramları, bilgi toplumu, postmodern toplum, ağ toplumu, internet ve yeni toplumsal dönüşüm konuları bu dersin içeriğini oluşturur. Derste kullanılacak kaynaklar: Sezer Baykan, Batı Dünya Egemenliği ve Endüstri Devrimi, İstanbul Ünv. Ed. Fak. Yayınları, Krishan Kumar, Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Dost Kitabevi. Manuel Castels, Ağ Toplumu I-II, Bilgi Ünv. Yayınları. İlker Belek, Post Kapitalist Paradigmalar, Sorun Yayınları.

58. SOS 309- Değerler Sosyolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Bu derste amaçlanan, sosyoloji ile ilgili bilimlerin toplum ve bireyde değer konusuyla ilişkisini gözden geçirerek değerlerin toplumun inşasına katkılarının anlaşılasına katkıda bulunmaktır. Ders içeriğini; değer/değerler olgusuna yaklaşım, bireyde değerlerin yerleşimi, norm-değer ilişkisi, kültür-değer ilişkisi, siyaset-değer ilişkisi, etniklik-değer ilişkisi, ahlak-değer ilişkisi, modernizm ve değişen değerler oluşturmaktadır. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Avcı, Nazmi (2007) Toplumsal Değerler ve Gençlik Bir Değerler Sosyolojisi Denemesi, Ankara: Siyasal Kitabevi.

59. SOS 311- Yönetim Sosyolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr.) Yönetim süreci, yönetimin evrensel ve çevresel unsurları ve yönetime kuramsal yaklaşımlar, biçimsel ve doğal örgütlerin süreçleri, yapıları, işlevleri ve sorunları, örgüt ve örgütlendirme, kamu yönetiminde yetki merkeziyetçiliği ve yetki göçürümü (adem-i merkeziyetçiliği) kavramlarının tanımlanması ve açıklanması, biçimsel örgütlerin çok sayıdaki görünümlerinden biri olan bürokrasi ve bürokratik davranış ve başlıca bürokratik kuramlar, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi Türk kamu yönetimi bürokrasisinin başlıca özellikleri. Derste kullanılacak kaynaklar: Simon, A. Herbert ve Smithburg, Donald W. v.d. (1980) Kamu Yönetimi (Çev. C. Mıhçıoğlu), Ankara: SBF Yayınları. Çoker, Ziya. (1995) Yönetim ve Siyaset, Ankara: Kazancı Matbaası. Bozkurt, Ömer (1977) Yönetim Sosyolojisi, Ankara: TODAİE.

60. SOS 313- Aile Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Ders içeriğini; aile teorileri, evlilik tipleri, ailenin fonksiyonları, farklı din ve toplumlarda ailenin yapısı, ailede kadının, çocuğun ve yaşlının yeri, aile sorunları, Türkiye'de ve dünyada aile hukuku ve aile araştırmaları oluşturmaktadır. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Yıldırım, Neşide, Türk Aile Yapısı içinde Edirne Ailesinin Sosyal yapı Özellikleri, İst, 1995. Yıldırım, Neşide, “Türkiye’de Boşanma ve Sebepleri,” Bilig Dergisi, Ank., 2003. Yıldırım, Neşide, “Türk Toplumunda Boşanma ve Olumsuz Etkileri,” Fen-Edebiyat Dergisi. Sakarya Üniversitesi yay., Sakarya, 2004. Eröz, Mehmet, Türk Ailesi. Eğitimde Temel Kavramlar Serisi 3, M.E.B. İst, 1977. Skolnick, ArleneS., Family in Transition. Little, Brown and Company, California, 1985. Timur, Serim, Türkiye’de Aile Yapısı. Doğuş Mat., Ank., 1972. Gökalp, Ziya, Türk Medeniyeti Tarihi. Kültür Bak., İst., 1976. Ögel, Bahaeddin, Türk Kültürünün Gelişme Çağları I-II. 1000 Temel Eser, İst.

61. SOS 315- İnternet Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Öğrenciler İnternet teknolojisini takip edebilme yeteneğini kazandırmak ve onun getirdiği toplumsal gerçekliği anlamasını sağlamak. Teknoloji ve sosyal ağların kültür ve kültürler arası iletişim üzerindeki etkilerini değerlendirmek. Enformel sektörde gelişmekte olan kavramları anlamak, metodolojileri takip etmek ve sosyolojik analiz sunmak. Bu dersin konuları arasındadır. Bu çerçevede bilgi teknolojileri hakkında genel kavram ve tanımları aktarmak, ağ metodolojileri, ağ toplumu, küresel kamusal alan ve güç dinamikleri kavramları aktarılacaktır. Derste Kullanılacak Kaynaklar Aron, Raymond, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri (Çev: Korkmaz Alemdar), Bilgi yayınevi, İstanbul, 1989 Cavanagh, Allison, Sociology in the Age of the Internet (Sociology and Social Change), 2007.

62. SOS 317- Duygular Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Bu derste amaçlanan; öğrencilerin duygular sosyolojisi alanının kuramsal çerçevesi ve bu alanda yapılmış çalışmalara ilişkin bilgi edinmelerini sağlamaktır. Ders içeriğini; felsefe ve sosyal teoride duygulara farklı yaklaşımlar, disiplinler arası alanda duygular üzerine çalışmalar, Türkiye’de duygular sosyolojisi, örnek çalışmaların incelenmesi gibi konular oluşturmaktadır. Derste kullanılacak kaynaklar: Baker, Ulus, Kanaatlerden İmajlara- Duygular Sosyolojisine Doğru-, Birikim Yay.

63. SOS 319- Medya ve Popüler Kültür (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Bu derste amaçlanan; öğrencilerin popüler kültür ve kitle kültürünün ne anlama geldiğini ve medyanın kültürü şekillendirmedeki önemini öğrenmelerini sağlamaktır. Ders içeriğini; popüler kültür ve kitle kültürü arasındaki farklılık ve benzer noktalar, küreselleşme ve sosyo-ekonomik sistemlerin popüler kültür ve kitle kültürü ile etkileşimi, popüler kültür ve kitle kültürünün kamusal alana etkisi, popüler kültür ve kitle kültürünün kimlik temsillerine etkileri, medya aracılığıyla toplumsal, kültürel, siyasi ve ekonomik hegemonyanın kurulması, gündelik hayatta popüler kültürün etkileri ve yansımaları oluşturmaktadır. Derste kullanılacak kaynaklar: Geçer, Ekmel, Medya ve Popüler Kültür, Okur Kitaplığı Karakoç, Enderhan, Medya ve Popüler Kültür, Nüve Kültür Merkezi Fiske, John, Popüler Kültürü Anlamak, Parşömen Yay.

64. SOS 321- Yaşlılık Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Yaşlılık ve sosyal sistem, yaşlılıkta sosyal ilişkiler, sağlıklı yaşlanma, yaşlı ve aile, yaşlılıkta sosyal güvenlik sistemi, yaşlılık önyargıları gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Canatan Ayşe. Sosyal yönleriyle Yaşlılık, Palme Yayıncılık.

65. YD 301- İngilizce V (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri; temel dinleme ve konuşma çalışmaları.

 

VI. YARIYIL

66. FEL 302- Ahlak Felsefesi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr) Ahlâkın insan hayatındaki yeri ve önemi; ahlak kavramının felsefî analizi; ahlâkın din, hukuk, siyaset, iktisat gibi diğer disiplinler ile olan ilişkisi; ahlaki kavram, değer, ilke ve kuralların açıklanması. Ahlaki yaptırım, yükümlülük ve sorumluluğun tanımlanması, temellendirilmesi; ahlak felsefesinin genel felsefe içindeki yeri, ahlak teorilerinin değerlendirilmesi. İntihar, ötenazi, doku-organ bankaları ve cinsellik gibi sosyal ahlak konularının analizi gibi içeriklere sahiptir. Derste Kullanılan Kaynaklar Hilmi Ziya Ülken, Ahlak, Ülken Yayınları, İstanbul 2002. Lokman Çilingir, Ahlak Felsefesine Giriş, Elis Yayınları, 2000. Doğan, Özlem, Etik-Ahlak Felsefesi, Notos Yayınları, 2014. Alexis Bertrand, Ahlak Felsefesi, Çev. Salih Zeki, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000 Ahmet Cevizci, Etik Ahlak Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul, 2014.

67. PSK 302- Öğrenme Psikolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr) Öğrenmenin temel kavramları, öğrenmeyi etkileyen faktörler, Öğrenme psikolojisinin tarihsel temelleri, öğrenme kuramlarının sınıflandırılması, davranışçı yaklaşımı hazırlayan koşullar, davranışçı ve bilişsel öğrenme kuramlarının temel kavram ve öğrenme ilkelerine göre incelenmesi, davranışçılıkta yeni modeller, edimsel koşullanma, modern kuramlar, bilişsel etkileşim kuramı, Gestalt kuramı, bilgiyi işleme kuramı, nerofizyolojik kuram, çoklu zeka kuramı. Derste kullanılacak kaynaklar: Akbaba, Sırrı. Öğrenme Psikolojisi, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2012. Senemoğlu, Nuray. Gelişim, Öğrenme, Öğretim: Kuramdan Uygulamaya, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2014. Bloom, B.S. İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Çev. D.A. Özçelik Ankara, Milli Eğitim Basımevi, 1979. Terzi, Şerife Işık. Eğitim Psikolojisi, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2013. Alıcı, T. Öğrenmenin Bilimsel Temelleri, Ankara, Palme Yayınları, Ankara, 2010 Demirel, Özcan. Öğretim İlke ve YöntemleriPegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2009 Schultz, D. P. &Schultz, S. E. Modern Psikoloji Tarihi (Yasemin Aslay, çev.), İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2002. Derste ele alınan konu başlıklarında bilimsel veri tabanlarında yayınlanmış güncel makaleler

68. SOS 302- Çağdaş Sosyoloji Teorileri II (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr) Amerikan sosyolojisi, Alman sosyolojisi, sosyolojide temel akımlar ve okullar bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Ruth A. Wallace – Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Ankara. Margaret M. Poloma, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Ankara Tom Bottomore – Robert Nispet, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara. Derste ele alınan konu başlıklarında bilimsel veri tabanlarında yayınlanmış güncel makaleler

69. SOS 304- Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr) Bu derste amaçlanan; sosyoloji ile ilgili bilimlerin kadın ve cinsiyet konularıyla ilişkilerini gözden geçirerek cinsiyet kimliğinin sosyal inşasının anlaşılmasına katkıda bulunmaktır. Ders içeriğini, cinsiyet, beden ve toplumsal-cinsiyet kavramlarının analizi, toplumsal cinsiyet teorisinin tarihsel kökenleri, beden ve toplumsal pratik, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yapısı, toplumsal cinsiyet ve toplumsal kurumlar; aile, devlet, ekonomi, din ve siyaset, toplumsal cinsiyet ve kimlik, toplumsal cinsiyet ilişkilerini belirleyen etkenler, feminist kuramlar, erkeklik sorununun toplumsal-cinsiyet sorunundaki yeri. feminizmin gelişimi ve tarihi, Avrupa tarihinin feminizmin ortaya çıkışına etkileri, liberal feminizm, kültürel feminizm, psikoanalitik feminizm, Marxist feminizm, radikal feminizm, Batı dışındaki toplumlarda feminizmin gelişimi ve yerel feminizmler, feminizmin Türkiye’deki gelişimi, Türkiye'deki toplumsal cinsiyet tartışmaları, Türkiye’de kadın sorununun geçirdiği değişim, Türkiye’de kadınların durumuna ve cinsiyet eşitliğine sayılarla bakış, sektörlere ve sorun alanlarına göre kadınların durumu, Türkiye’de kadınlar ve cinsiyet eşitliği için kamu politikaları, Türkiye’de kadın örgütleri ve kadın projeleri, Türkiye’nin uluslararası ilişkileri ve kadın hakları, cinsiyet, toplum ve İktidar arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması, farklı ortamlarda cinsiyet ilişkilerinin karşılaştırılması oluşturmaktadır. Derste Kullanılacak Kaynaklar: 20.Yüzyılın Sonunda Gelecek ve Kadınlar Editör Oya Çitci. TODAİE Yayınları, Ankara,1998 Türk Toplumunda Kadın Derleyen Nermin Abadan Unat 1980’ler Türkiyesi’nde Kadın

70. SOS 306- Araştırma Yöntem ve Teknikleri -II (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr) Nitel araştırma yönteminin kavramları, özellikleri, tarihçesi, kullanım alanları, nicel yöntem ile karşılaştırılması, adımları verilir, yöntemin kullanıldığı yayınlanmış araştırmalardan örnekler tartışılır ve nitel araştırma yöntemini uygulayabilecek bir araştırma taslağı hazırlanır. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Neuman, W. Lawrence (2007) Toplumsal Araştırma Yöntemleri, İstanbul:Yayın odası. Cole, S. (1999), Sosyolojik Düşünme Yöntemi, Ankara: Vadi Yay. (çev. Bekir Demirkol). Punch, K.F. (2005), Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi,(Çev.D.Bayrak, H.B.Aslan, Z.Akyüz).

71. SOS 308- Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr) Toplumsal Yapı Teorileri çerçevesinde Türkiye’de toplumsal yapının yapısalcı ve yorumlayıcı yöntemlerle ele alınması, toplumsal yapının tarihi esasları üzerinden Anadolu’daki toplumsal yapının özellikleri, toplumsal yapının siyasal kanunları, toplumsal yapının ekonomik kanunları, Türkiye’nin yaşadığı sosyal değişimin Türkiye’nin toplumsal gelişme üzerindeki yeri ve çözüm yolları üzerinden anlaşılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Vedat Bilgin, Türkiye’de Değişimin Dinamikleri, Almıla Yayınevi Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme

72. SOS 310- Tüketim Sosyolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr) Tüketim kavramının tarihsel kökenleri incelenerek, tüketimin günümüz toplumlarında değişen yeni anlamlarının ve öneminin üzerinde durarak, yeni kültürel değerlerin yaratılmasında ve yaygınlaştırılmasında etkide bulunan tüketim kavramının ve kuramların irdelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, tüketim kavramı derinlemesine ele alınarak, tüketim olgusunun süreç içindeki değişimi aktarılacak, tüketim toplumunu temsil eden kimi örnek olaylardan yola çıkılarak, tüketim olgusu ve toplumsal yaşam arasındaki bağlantılar verilecektir. Derste Kullanılacak Kaynaklar Köse, Hüseyin .Medya ve Tüketim Sosyolojisi, Ankara: Ayraç Yayınları, 2010. Odabaşı, Yavuz. Postmodern Pazarlama, İstanbul: MediaCat Yayınları, 2006. Yanıklar, Cengiz .Tüketim Sosyolojisi, İstanbul: Birey Yayınları, 2006. Zorlu, Abdülkadir. Tüketim Sosyolojisi, İstanbul: Glocal Yayınları, 2006. Featherstone, Mike. Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005. Yavuz Odabaşı, Tüketim Kültürü Yetinen Toplumdan Tüketen topluma, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 1999. Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1997.

73. SOS 312- Saha Araştırma ve Uygulamaları (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Bu ders kapsamında sosyal bilimlerde yöntem derslerinde teorik düzeyde tartışılan konuların bir uygulamalı alan araştırmasıyla uygulama aşamasına geçilmesi hedeflenir. Dersin uygulanması aşamasında bir uygulamalı alan araştırmasının tüm aşamalarının planlanması ve uygulanması amaçlanır. Derste Yararlanılacak Kaynaklar: W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri I-II, Yayın Odası.

74. SOS 314- Çalışma Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Çalışma ilişkilerinin tarihi, çalışma ve çalışma zamanı kavramlarının analizi, endüstriyel çalışma ve örgütler, işbölümü ve teorileri, iş grupları ve işin toplumsal yapısı, endüstriyel iş ortamında iş ilişkileri, rekabet, mücadele, çatışma ve işbirliği modern toplum ve çalışma ilişkilerinin değişimi, kapitalizm sonrası toplumda iş ilişkileri, işin ve çalışanların analitik yapısı bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Kenan Ören, Çalışma Sosyolojisi Keith Grinth, Çalışma Sosyolojisi

75. YD 302- İngilizce -VI (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Past perfect tense, past perfect progressive tense, future perfect tense, future perfect progressive tense, direct and indirect speech, active and passive voice.

76. SOS 316- Siyaset Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Siyaset sosyolojisi temel kavramları, siyasi iktidar ve devlet, sivil toplum, demokratik sistem ve unsurları, siyasi kültür ve siyasi davranış, kitle toplumu, kamuoyu ve siyasi propaganda gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Thomas Janoski, Siyaset Sosyolojisi, Phonix Yayınları, Ankara, 2010. Maurice Duverger, Siyaset Sosyolojisi, Varlık Yayınları, İstanbul, 1998. Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi, Doğan Kitap, İstanbul, 2008. Andrew Heywood, Siyasetin Temel Kavramları, Adres Yayınları, 2013.

77. SOS 318-Sosyal Hizmetler (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Sosyal hizmetin tanımı, temel kavram ve unsurları, sosyal hizmetlerin tarihçesi, kuramları, sosyal hizmet felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları, dünyada ve Türkiye'de profesyonel sosyal hizmetin tarihsel gelişimi, profesyonel sosyal hizmetin uygulama alanları ve işlevsel özelliği; sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonları ve mesleki kimliği konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Hakan Acar-Nilüfer Negiz-Elvettin Akman, Sosyal Hizmet: Temelleri ve Uygulama Alanları, Maya Akademi Yayınları, 2013. Mustafa Can, Sosyal Hizmetlerin Farklı Modelleri, Nobel Akademi Yayınları, Ankara, 2013. Suat Uğur, Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri, Ekin Yayınları, Bursa, 2011. Ali Seyyar, Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinde Sosyal Bakım, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2013. Ömer Yavuz, Afetler Sonrası Yapılan Sosyal Yarımlar ve Hizmetler, İdeal Kültür Yayınları, İstanbul, 2014 Sami Güven, Türkiye’de Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politikalar, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 1998.

78. SOS 320-Tarihsel Sosyoloji (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Tarihsel antropoloji, tarihsel demografi, toplumsal ve ekonomik tarih geleneklerinden beslenerek gündelik hayatın geçmişine odaklanmaya çalışan tarihsel sosyoloji geçmiş kültür ve toplumların mikro sosyolojik boyutu üzerinde durur. Annales ekolü üzerinden sıradan insanların geçmişteki yaşantılarını anlamak için gerekli teori ve metot üzerine çalışmalar yapılır. Bu çerçevede ders kapsamında aile tarihi, nüfus tarihi, iş, kır ve kent, mülkiyet ve miras, popüler hareketler, tarihte ritüel, gelenek, kimlik ve geçmişi hatırlama biçimleri gibi konular ele alınır. Derste Yararlanılacak Kaynaklar: Theda Skocpol, Tarihsel Sosyoloji, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Elizabeth Özdalga, Tarihsel Sosyoloji, Doğu Batı Yayınları

79. YD 302- İngilizce -VI (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Past perfect tense, past perfect progressive tense, future perfect tense, future perfect progressive tense, direct and indirect speech, active and passive voice.

 

IV. YIL

VII. YARIYIL

80. FEL 401- Siyaset Felsefesi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr) Bu derste amaçlanan; öğrencilerin siyaset feslefesinin tarihi, kuramları ve anahtar temaları konusunda genel bir bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ders içeriğini; siyaset felsefesinin temel kavramları, siyaset felsefesi tarihi, sosyolojinin felsefi temelleri, sosyal kurumları ve sosyal yapıyı oluşturan temel prensiplerin düşünce tarihinin felsefi akımları açısından değerlendirilmesi ve metinler üzerinden tartışılması dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Ders içeriğine ilişkin makalelerden derlenmiş okuma listesi kullanılacaktır. Duverger, Siyaset Sosyolojisi, Varlık Yay. Janoski, Thomas, Siyaset Sosyolojisi, Phoenix Kapani, Münci, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yay.

81. PSK 401- Kitle Psikolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr) Bu derste amaçlanan; öğrencilerin grup zihni, bireysel davranıştan farklı olan kitle ve grup davranışı, kitleye giren bireyin düşünce biçimindeki değişiklikler gibi kavramlara ilişkin bilgi edinmelerini sağlamaktır. Ders içeriğini; grupların hareketi, grup birey ilişkileri, holiganizm, tutumlar, kalabalık, tek yönlü etkileşim gibi konular oluşturmaktadır. Derste kullanılacak kaynaklar: Freud, Sigmund, Kitle Psikolojisi, Cem Yay. Le Bon, Gustave, Kitleler Psikoojisi, Tutku Yay.

82. SOS 401- Kültür Sosyolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr) Bu derste amaçlanan; öğrencilerin kültür üzerine yapılan çalışmalarda incelenen temel problemler ve yaklaşımlara ilişkin bilgi edinmelerini sağlamaktır. Ders içeriğini; kültürün önemi, kültür ve toplum ilişkisi, kültür teorileri, kültür ve diğer kurumlar arasındaki ilişkiler, tarihi süreçte kültürel değişmeler, evrensel ve yerel kültürler, küreselleşme ve kültür, Türkiye’de kültür değişmeleri, kültür ve yabancılaşma gibi konular oluşturmaktadır.. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Kültür Sosyolojisi, Hece yayınları P.Rabinow, Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklaşım M.Turhan, Kültür Değişmeleri R.Williams, Kültür E.Morin, Avrupayı Düşünmek Kültürel Kuram 21. Yüzyıl Sosyoloji, Babil Yayınları,

83. SOS 403- Küreselleşme Çalışmaları (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr) Küreselleşme nedir? Dinamikleri nelerdir? Toplumsal boyutları nelerdir? Küreselleşme ile kültür, siyaset, din, ulus-devlet, çevre, kimlik, kentleşme, sağlık, örgütlenme ilişkileri gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Zygmund Bauman, Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2014. Koçdemir, Kadir, Küreselleşme, Ötüken Yayınları, İstanbul , 2012. Kaymakçı, Oğuz, Küreselleşme ve Ulus Devlet, Ekin Yayınları, İstanbul, 2007. Gürsoy, Şahin, İhsan Çapcıoğlı, Küreselleşme Ulus-devlet ve Din, Ankara.

84. SOS 405- Seminer (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr) Lisans öğrencilerinin tespit ettikleri güncel konular üzerinden eğitim öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun bir şekilde hazırlayarak bitirme tezlerine başlangıç yapmaları sağlanır. Tez taslağı niteliğindeki çalışmalarını anlatmaları ve tartışmaları bu ders kapsamında sağlanır.

85. SOS 411- Suç Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2 ) (Zr.) Bu derste, sosyal hayat ile hukuk arasındaki ilişkileri çözümleyerek hukukun sosyal temelleri analiz edilecektir. Hukuk ve suç kavramları, hukuk ve toplum ilişkisi, suç ve toplum ilişkisini arasındaki bağıntılar suç sosyolojisi kuramları çerçevesinde aktarılacaktır. Böylece, kültür ve hukuk arasındaki ilişkilerin çözümlemesi, suçun toplumsal sonuçlarının değerlendirmesi, hukukun suçu önlemede üstlendiği fonksiyonların kavranması sağlanacaktır. Derste Kullanılan Kaynaklar: Bal, Hüseyin, Suç Sosyolojisi, Fakülte Kitabevi, 2013. Önkal, Öncel, Özgür Sarı, Suçun Sosyolojisi, Cezanın Felsefesi, Nobel Yay., İstanbul, 2013. Ergül, Ergin, Küresel Köyde Suç ve Adalet, Adalet Yayınevi, İstanbul, 2008. Gürkan, Ülker, Hukuk Sosyolojisine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara 1990. Dönmezer, Sulhi, Kriminoloji, Beta Yayınları, İstanbul 1984.

86. SOS 409- Din Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Bu derste amaçlanan din ile kültür ve toplumsal hayat arasındaki ilişkilerle ilgili kuramsal ve olgusal meselelerin incelenmesidir. Burada din ile toplumsal ve iktisadi hayatın örgütlenmesi, toplumsal dayanışma ve çatışma arasındaki ilişkilere dair kuramsal çözümlemeler ve ampirik bulgularının irdelenmesine odaklanılmaktadır. Dinsel inanç ve uygulamaların etnik grupların, toplumsal ve siyasal hareketlerin oluşumu süreçlerine nasıl eşlik ettiklerinin ve bunların çağdaş dünyada toplumsal ve siyasal değişim/istikrar açısından ortaya çıkardığı sonuçları incelemektir. Derste kullanılacak kaynaklar: Kehrer, Günter, Robertson, Roland ve Durkheim, Emile (1996) Din Sosyolojisi, (çev. M. Emin Köktaş ve Abdullah Topçuoğlu), Ankara: Vadi Yayınları. Hamilton, Malcolm B. (1995) The Sociology of Religion, London and New York: Routledge. Malcolm, Hamilton (1998) Sociology and the World’s Religions, Macmillan Press. Mardin, Şerif. (1999) Din ve İdeoloji, İstanbul: İletişim Yayınları. Özdalga, Elisabeth. (2006) İslamcılığın Türkiye Seyri. Sosyolojik Bir Perspektif. İsanbul: İletişim Yayınları. Shankland, David. (2003) The Alevis in Turkey. The emergence of a secular Islamic tradition, Routledge Curzon. Solmaz, Bünyamin ve İhsan Çapçıoğlu (der). (2006) Din Sosyolojisi, Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar, Konya: Çizgi Kitabevi Turner, Bryan S. (1991) Religion and Social Theory, Sage Publications.

87. SOS 413- Maliye Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Vergisel yükümlülükler, vergi kaçakçılığı, vergi afları, kayıtdışı ekonomi, vergi idaresi, vergi denetimi gibi mali konular üzerinden toplumsal yapıda meydana gelen etkiler ve değişimler, mükelleflerin vergi karşısındaki tutum ve davranışları, vergi üzerinden mükelleflerin devlete olan inanç ve bağlılıklarının sosyal, siyasal ve ekonomik yönleriyle ele alınması bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Amiran Kurtkan Bilgiseven, Metodolojik Bir Deneme Olarak Mali Sosyoloji.

88. SOS 415- İklim Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Bu derste amaçlanan; iklim ve iklim değişiklikleri ile toplumsal yaşam arasındaki ilişkiyi, doğal ve ekonomik kaynaklara ulaşmada yaşanan eşitsizlikler, iktidar ve gücün oluşumu, paylaşımı, ekonomik koşulların iklim koşulları tarafından belirlenmesi, töre ve toplumsal ahlak yapısının oluşumunda iklim koşullarının belirleyiciliği gibi konuları sosyolojik perspektifte incelemektir. Ders içeriğini; iklim koşullarının belirleyiciliği ile oluşan eşitsizliklerin, yaşam koşullarındaki farklılıkların, inanç sistemlerinin ve demokratik ya da anti-demokratik davranış kalıplarının oluşumun, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin toplumsal bağlamda incelenmesi oluşturmaktadır. Derste kullanılacak kaynaklar: John Urry, Climate change and society, Polity, May, 2011 Dr. James de Mao, Saharasia, Natural Energy Works, May, 2011 Anthony Giddens, İklim Değişikliği Siyaseti, Phoenix, 2013 Ömer Madra, Küresel Isınma ve İklim Krizi, Agora Kitaplığı, 2007 Dr. Reşat Uzmen, Küresel ısınma ve İklim Değişikliği, Bilge Kültür Sanat, 2007

89. SOS 417- Türkiye’de Anayasal Gelişmeler (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Senet-i İttifak’tan başlamak üzere, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet, 1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası ve sonrası dönemde 1982 Anayasasında yapılan değişiklikler ile anayasaların siyasal ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerinin incelenmesi bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Yararlanılacak Kaynaklar: Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Cogito Yayınları.

90. SOS 419- Kimlik Sosyolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Sç.) Kimlik kavramı, biyolojik kimlik, sosyal kimlik, milli kimlikler, kimlik ve toplum, kültürler, sosyal dışlanma, sosyal çatışma, yabancılaşma, günümüzde kimlik tartışmaları bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Nuri Bilgin, Kimlik İnşası, Aşina Kitaplar Anthony D. Smith, Milli Kimlik, İletişim Yayınevi.

 

VIII. YARIYIL

91. FEL 402- Sanat Felsefesi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr) Estetik ve sanat felsefesinin kavramları, problemleri, sanat kuramları konularını içermektedir. Sanatsal olana dair algı ve ürünün bireyde gelişiminden toplumsallaşmasına kadar geçen evrede doğa, sanatçı ve toplum arasındaki ilişkinin temelinde yatan değişkenlerin kuramsal düzeyde irdelenmesi dersin temel konularıdır. Derste Kullanılan Kaynaklar İsmail Tunalı, Estetik, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2007. Irwin Edman, Sanat ve İnsan, Çev. Ç. T. Oğuzkan, MEB Yayınları, İstanbul, 1998 Friedrich. Schiller, İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup, Çev. M. Özgü, Kibrit Yayınevi, İstanbul, 1990. Tolstloy, Sanat Nedir?, Çev. A. Baran Dural, Bilge Karınca Yayınları, İstanbul, 2011 S. Kemal Yetkin, Estetik, İstanbul,1947. Herbert Read, Sanat ve toplum, Çev. S. Mülayim, Umran Yayınları, Ankara 1981. 92. SOS 402- Değişim Sosyolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr) Sosyal değişme, gelenek ve modern toplumlar, değişim teorileri, sosyal değişme kültür toplum ilişkileri, modernite ve sosyal değişme, modernite ve ilerleme düşüncesi gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Kullanılan Kaynaklar: Anthony Smith, Toplumsal Değişme Anlayışı, (Ç. Ü. Oskay), Gündoğan Yayınları, Ankara, 1996.

93. SOS 404- Türkiye’nin Siyasal Yapısı (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr) Eski Türklerde siyaset ve örgütlenme, Klasik Osmanlı siyasal sisteminin temel özellikleri, Tanzimat ve modernleşme süreci, 1876 Anayasası, I. ve II. Meşrutiyet Dönemleri, İttihat ve Terakki Dönemi, Kurtuluş Savaşı ve Modern Türkiye’nin doğuşu, Türk Siyasal Sisteminde Merkez-Çevre İlişkileri, Kemalizm, Sivil Toplum düşüncesinin gelişimi bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Yararlanılan Kaynaklar: Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İletişim Yayınları. Kemal Karpat, Türk Siyasi Tarihi, Timaş Yayınları.

94. SOS 406- Hukuk Sosyolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Zr) Hukuk Sosyolojisi’nin ortaya çıkışı ve gelişimi, tanımı, konusu, bölümleri ve yöntemi, hukuk ve değişme olguları, hukukun değişmesinde rol oynayan etmenler ve hukukun sosyal değişmeler üzerindeki etkileri, hukuk sosyolojisinin gelişiminde katkıda bulunan Aristo, İbni Haldun, Jean Bodin, J.J. Rousseau, Montesquieu gibi düşünürlerin görüşleri, hukuk sosyolojisinin sosyoloji disiplini içerisindeki yeri, pozitif bir bilim dalı olarak hukuk sosyolojisinin hukukun değişik görüş açılarından incelenmesi, hukuk ve adalet olgularının toplumsal yapıdaki yeri ve önemi. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Ülker Gürkan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, Siyasal Kitabevi. Adil İzveren, Hukuk Sosyolojisi, İzmir DEÜHF Yayınları. Ernest Hirş, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.

95. SOS 418- Köy Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Zr.) Köy sosyolojisi ile ilgili temel kavramları ve sosyolojinin diğer bilimlerle olan ilişkilerini ortaya koymak, köy sosyolojinin nasıl ortaya çıktığını, görevlerini aktarmak dersin temel içeriğidir. Bu çerçevede köy sosyolojisi dersinde aktarılacak konular; köy yerleşimlerinin özelliklerini incelemek, köylerin yönetsel statüsünü ve bu konudaki değişimleri incelemektir. Ayrıca kırsal alanın ekonomik ve demografik özellikleri üzerinde durmak ve bunlardaki değişimleri incelemek, tarımdaki, iş gücü potansiyeli ve bundaki hareketliliği belirlemek, kırsal alanda aile yapısı ve meydana gelen değişimleri incelemek de dersin içerikleri arasındadır. Ayrıca ders konuları arasında kırsal sosyoloji araştırma yöntemlerini aktarmak ve bunların uygulama esasları hakkında bilgiler yer almaktadır. Derste Kullanılan Kaynaklar Bahattin Akşit, Köy, Kasaba ve Kentlerde Toplumsal Değişme, Turhan Kitabevi, Ankara, 1985. Halil İnalcık, ‘Köy, Köylü ve İmparatorluk’ Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi Üzerinde Arşiv Çalışmaları” (der. H. İnalcık), Eren Yayıncılık, İstanbul, 1993. Huricihan İslamoğlu-İnan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Köylü, İstanbul: İletişim Yayınları, 1991. Kemal H. Karpat, Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm. Kırsal Göç, Gecekondu ve Kentleşme, (çev. Abdulkerim Sönmez), İmge Kitabevi, Ankara, 2003. Şevket Pamuk ve Zafer Toprak, Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Yurt Yayınları ve Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, 1988. Şinasi Öztürk, Yeni Köy Sosyolojisi Tartışmaları, Doğu Kitabevi, İstanbul, 2014. Ertuğrul Güreşci, Kırsal Göç, Tarım ve Toplum, Semerci Yayınları, İstanbul, 2014.

96. SOS 410- Beden Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç.) Bu derste amaçlanan; öğrencilerin, bedenin kültürel ve toplumsal alanda, kimlik, sağlık, hastalık, sakatlık ve toplumsal cinsiyet üzerinden tartışılmasına yönelik yapılan çalışmalarda incelenen temel problemler ve yaklaşımlara ilişkin bilgi edinmelerini sağlamaktır. Ders içeriğini; öznenin toplumsal üretimi, beden ve toplum, çeşitli yaklaşımlara göre beden, sosyalleşme ve beden, beden algısı, beden ve etik, moda, din, siyaset, toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiler, bedeni toplumsal yönetimi gibi konular oluşturmaktadır. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Ders içeriğine ilişkin makalelerden derlenmiş okuma listesi kullanılacaktır. Canatan, Kadir, Beden Sosyolojisi, Açılım Kitap Işık, İ. Emre, Beden ve Toplum Kuramı, İstanbul, Bağlam Yayıncılık Nettleton (2006), The Sociology of Health and Illness, Second Edition, Cambridge: Polity Press, Preves, Sharon. 2005 [2003]. Intersex and Identity: The Contested Self. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

97. SOS 412- Ekoloji ve Siyaset (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Yeni toplumsal hareketler içerisinde ekoloji hareketinin siyasal bir harekete dönüşmesi, derin ekoloji, toplumsal ekoloji, insanın doğa ile ilişkisinin ontolojik tartışmaları, ekolojik bunalım ve toplum, kültürel yapı ilişkileri bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Tuncay Önder, Ekoloji, Toplum ve Siyaset, Odak Yayınevi.

98. SOS 414- Göç Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Sanayileşmenin nüfus hareketleri üzerindeki etkilerini tespit etmek, göçle birlikte ortaya çıkan sorunları anlamak, gecekondulaşma sürecinin ortaya çıkardığı sorunları analiz etmek, göçün sosyo-kültürel yapı üzerindeki etkilerini ve değişimini anlamak bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Zeynep Gökçe Akgür, Türkiye’de Kırsal Kesimden Kente Göç ve Bölgelerarası Dengesizlik, Kültür Bakanlığı Yayınları. Kemal Karpat, Türkiye´de Toplumsal Dönüşüm, İmge Kitabevi.

99. SOS 416- Etnik Sosyoloji (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Etnisite ırk ve ulus kavramları, etnisite ve sınıf, etnisite ve ideoloji, ırkçılık ve etnisite, etnisitenin anlamları, cinsiyet ve etnisite, çokkültürlülük ve etnisite, çoğunluk ve azınlık dikotomisi, etnisite ve milliyetçilik, azınlıklar ve devlet, kimlikler ve kültürler, küreselleşme ve yerelleşme bu dersin içeriğini oluşturur. Derste Yararlanılan Kaynaklar: Thomas Hylland Eriksen, Etnisite ve Milliyetçilik, Avesta Yayınları. Orhan Türkdoğan, Etnik Sosyoloji, Timaş Yayınevi. Dominique Schnapper, Yurttaşlar Cemaati, Kesit Yayıncılık.

100. SOS 420- Örgüt Sosyolojisi (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Örgüt kavramı ve tarihçesi, örgüt tanımları, örgüt sınıflamaları, örgüt modelleri, modern toplumlar, teknoloji ve örgüt, örgüt ve işlem çevresi, grup kavramı, örgüt içi yapılanmalar, örgüt içi gruplaşma ve çatışmalar, dikey gruplar, yatay gruplaşmalar, örgütlerde yönetim bu ders kapsamında ele alınır. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Öncü, Ayşe (1982) Örgüt Sosyolojisi, Turhan Kitabevi.

101. SOS 422- Mezuniyet Tezi Hazırlık (Teorik:2, Pratik:0, Kredi:2) (Sç) Konu, sorumlu öğretim üyesi ve öğrenci tarafından belirlenir.

102. SOS 424- Sağlık Sosyolojisi (Teorik:3, Pratik:0, Kredi:3) (Sç.) Bu derste amaçlanan; öğrencilerin hastalığın toplumsal ve kültürel boyutları ile sağlık davranışı ve hastalık sürecini etkileyen toplumsal faktörlere ilişkin bilgi edinmelerini sağlamaktır. Ders içeriğini; sağlık ve toplum, sosyal sistem, sağlık, hastalık kavramları, sağlık sisteminin topluma etkisi, modern tıp, göç ve sağlık, hekim- hemşire ve hasta ilişkileri, sağlık beklentileri gibi konular oluşturmaktadır. Derste Kullanılacak Kaynaklar: Ders içeriğine ilişkin makalelerden derlenmiş okuma listesi kullanılacaktır. Zafer Cirhinlioğlu, Sağlık Sosyolojisi, Nobel Yayın Dağıtım Aytül Kasapoğlu, Sağlık sosyolojisi.

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ