YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL TANITIMI

 

 1. İlkelerimiz

Bozok Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, sosyoloji biliminin, toplum bilimleri alanındaki gelişmelerin sürekli olarak eleştirel bir değerlendirmesini yaparak sosyal bilimlerin sınırlarını tanımlayıp verimli ihtisaslaşmanın konularını belirleyen niteliğine uygun olarak kendi eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini planlayacak ve yürütecektir.

Çalışma anlayışımız, bilimsel bilginin herkes için adil, barışçı, müreffeh ve güvenli bir dünyanın yaratılması ve sürdürülmesi yolunda ilerletilmesidir. Bu yönde kendimize belirlediğimiz görev, toplumsal yaşamın oluşma, değişme ve dönüşme güçlerini hem yerel hem de evrensel düzeyde anlayan, açıklayan, yorumlayan ve eleştiren sosyologlar yetiştirmek; toplumsal meselelerin tespitine ve çözümüne yönelik sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik politikalar üretilmesine bilimsel katkı sağlamaktır.

Öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bölümün temel amacı öğrencilerinin kurama ve yönteme dair konularda ve sosyolojik araştırmada mümkün olan en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyimi kazanmalarına yardımcı olacak bir akademik ve entelektüel ortam sağlayarak nitelikli sosyolog ve araştırmacı yetiştirmektir. Sosyolojinin bir disiplin olarak gelişimine olduğu kadar ülkenin toplumsal ve iktisadi gelişmesine azami katkı sağlamak ise bölümün araştırma faaliyetlerine yön veren temel ilke olacaktır.

 

2. Amaç ve Hedefler

Amaçlar:

 • Orta dereceli okullara Felsefe Grubu öğretmeni yetiştirmek
 • Araştırmacı bilim insanı yetiştirmek
 • Araştırma şirketlerinde çalışacak araştırmacılar yetiştirmek
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak uzman sosyolog yetiştirmek

 Hedefler:

 • Öncelikle Lisans seviyesinde, ardından lisansüstü seviyede kaliteli eğitim vermek
 • Öğrencilerin bilgiye erişme becerilerini geliştirmek
 • Öğrencilerin problem çözme yeteneğini geliştirmek
 • Eleştirel düşünme becerisine sahip öğrenciler yetiştirmek
 • Alanın bilgi ve becerilerine sahip, donanımlı sosyologlar yetiştirmek
 • Öğrencilere öğretmenlik formasyonu kazandırmak

 

3. Bölümün Öğrenim Çıktıları

·       Sosyolojinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak

·       Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirmek

·       Toplumsal konu ve sorunları anlamak, açıklamak ve analiz etme becerilerini geliştirmek

·       Sosyolojideki temel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak

·       Nicel ve nitel araştırma tekniklerini uygulayabilmek

·       Klasik ve çağdaş sosyoloji teorilerini öğrenmek

·       Araştırma verilerini ilgili Veri Analiz Programlarına girme, analiz etme, yorumlama ve çıktı alabilme becerisi kazandırmak

·       Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olmak

·       Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek

·       Eleştirel düşünebilme yeteneği kazandırmak

·       Klasik ve çağdaş sosyoloji teorilerini gündelik hayata uygulayabilmek

·       Birlikte ve bağımsız çalışma becerileri kazandırmak

·       Sözlü ve yazılı sunum yeteneğini geliştirmek

·       Sosyolojinin alt disiplinleri hakkında bilgi sahibi olmak

 

4. Bölümün Program Çıktıları

·       Sosyolojinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olduğunu ortaya koymak

·       Sosyolojinin temel kavramlarını somut olaylar ile ilişkilendirmek

·       Sosyolojinin alt bilim dalları hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak

·       Sosyoloji bilim dalı ile ilgili istatistiksel teknikleri etkin bir biçimde kullanabilmek

·       Somut toplumsal olaylardan, soyutlamalar yapabilmek

·       Sosyolojik bir sorun veya konunun analizinde uygun kuramsal yapıyı oluşturabilmek

·       Sosyolojik veriler ve diğer bilimsel kaynaklara ulaşmada bilgi ve beceriye sahip olmak

·       Bilimsel araştırma projesi hazırlama ve uygulama becerisi kazandırmak

·       Bir bilimsel araştırma sorusuna hangi araştırma metot ve tekniklerinin uygulanması gerektiğini öğrenmek

·       Sosyolojik konuları saha uygulamalarıyla (köy, müze, hapishane gibi ziyaretler) desteklemek

·       Toplumsal olaylara farklı açılardan bakabilme becerisi kazandırmak

·       Eleştirel düşünceyi gündelik olaylara uygulayabilmek

·       Uluslararası Akademik alanda çalışmalara katılmak, meslektaşlar ile akademik ilişkiler geliştirmek ve bilgileri paylaşmak

 

5. Öğretim Kadrosu ve Ders Yapılanması

Bölümümüz 5 Yardımcı Doçent ve 2 ÖYP Araştırma Görevlisi’nden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. Ayrıca, bölümümüzde ders alacağınız bölüm dışı akademik kadroda yer almaktadır. Bölümümüz Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Sosyometri olmak üzere 4 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Öğrenciler, birinci yıl, sosyolojiye giriş, felsefe, psikoloji, hukuka giriş, sosyal antropoloji, iktisat gibi temel dersler yanında Türk dili, İngilizce ve İnkılap tarihi gibi genel zorunlu derslerle programa giriş niteliğindeki dersleri almaktadır. İkinci yıl, sosyolojik düşünce tarihi, küçük gruplar sosyolojisi gibi kurumsal derslerin yanı sıra iletişim sosyolojisi, sanat sosyolojisi, kurumlar sosyolojisi, iktisat sosyolojisi gibi sosyolojinin daha özel konularını öğrenmektedir. Üçüncü yıl yine çağdaş sosyoloji teorileri, Türkiye’nin toplumsal yapısı, toplumsal hareketler, yönetim sosyolojisi, internet sosyolojisi, yaşlılık sosyolojisi, çalışma sosyolojisi gibi daha özel konularda da uzmanlaşmaktadır. Dördüncü yıl ise, derslerin çoğunluğu, öğrencilerin daha çok ilgi duydukları alanlarda çalışmasını sağlamak için seçmeli şeklinde düzenlenmiştir. Bu derslere, siyaset sosyolojisi, değişim sosyolojisi, Türkiye’nin siyasal yapısı, kültür sosyolojisi, göç sosyolojisi, öğrenme psikolojisi, iklim sosyolojisi örnek olarak verilebilir. Derslere ek olarak, dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Lisans Tez'ini başarıyla savunan öğrenciler programdan “Sosyolog” unvanıyla mezun olmaktadır. 

  

6. Kullanılan Eğitim Öğretim Yöntemleri

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Saha Çalışması
 • Grup Çalışması
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Sosyal Faaliyet
 • Tez Hazırlama
 • Rapor Yazma

 

7. Kabul ve Kayıt Koşulları

Sosyoloji bölümüne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda yeterli puanı almış öğrenciler alınır.  ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların TM-3 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. 

Türk ve Yabancı uyruklu öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

8. Önceki öğrenmenin tanınması

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

 

 

9. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sınavının katkısı %50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. . Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

 

Başarı Notu:

 

Sınavlardan alınan puanlar 100 üzerinden değerlendirilerek başarı puanı belirlenir. Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu o derse ait yarıyıl içinde yapılan çalışmalarda sağlanan yarıyıl içi başarı notu ile yarıyıl sonunda yapılan genel sınavlarda sağlanan başarı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl içinde yapılan çalışmalar; ders ve uygulamalarda devam durumu, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardır.  Öğrencinin yarıyıl içi başarı notunun belirlenmesinde, bu çalışmalar akademik takvimde belirlenen yarıyılın son haftasında belirli oranda ara sınav ile birlikte değerlendirilebilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 40 en çok % 60 olabilir. Yarıyıl içi başarı notunun ve genel sınavın başarı notuna etki oranları ve öğrencinin başarılı sayılması için yarıyıl içi çalışmaların uygulama şekli, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur.

 

          Başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bağıl değerlendirmede o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları ders başarı puanlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Bağıl değerlendirme sisteminin uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

 

Ders başarı notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde belirlenir:

 

          Başarı Notları (harf ile)      Katsayılar

          AA                                        4.00

          BA                                        3.50

          BB                                        3.00

          CB                                       2.50

          CC                                       2.00

          DC                                       1.50

          DD                                       1.00

          FD                                        0.50

          FF                                        0.00

 

Başarı Notlarından;

a)    ST notu: Üniversitemize başka yüksek öğretim kurumlarından yatay veya dikey geçiş yolu ile gelen yada ÖSYM sınavı ile üniversitemize yeniden kayıt olan öğrencilere önceden almış oldukları ve denkliği ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. Not ortalamasına katılmaz.

b)    GT notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteren öğrencilere verilir. Şartlar sağlanırsa BNDS uygulanır.

c)     UT notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. Şartlar sağlanırsa BNDS uygulanır.

d)    PT notu: Not ortalamasına katılmayan derleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

e)    ET notu: Üniversitemiz senatosunca belirlenen derslerden ilgili birimlerce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. Not ortalamasına katılmaz.

f)      NT notu: Derse devam şartını veya ders uygulamasına ilişkin şartları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Not ortalaması hesabında “FF” notu işlemi görür.

g)    BT notu: Kredisiz derslerden veya stajlardan başarılı öğrencilere verilir. “BT” notu ortalamasına katılmaz. BNDS uygulanmaz.

h)    KT notu: Kredisiz derslerden veya stajlardan başarısız öğrencilere verilir. “KT” notu not ortalamasına katılmaz. BNDS uygulanmaz.

 

Ölçme Yöntemleri:

Sosyoloji programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir.

 • Ara Sınav
 • Final Sınavı
 • Telafi Sınavı
 • Ödev Değerlendirme
 • Rapor Sunma
 • Bilgisayarla Sunum Yapma
 • Tez Sunma
 • Belge Sunma

Sınavlar:

Öğrencilerin SOSYOLOJİ programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

 

10. Öğretim Programının Yapısı

 

Lisans eğitim-öğretim programı belirlenen derslerin her birinden yine belirlenen süre ve şekilde başarılı olmaya dayalı tek bir programdır. Eğitim-öğretim programındaki dersler dört kümeye ayrılmaktadır. Bunlar (1) üniversite genelinde ortak zorunlu dersler, (2) bölüm zorunlu dersleri, (3) bölüm içi seçmeli dersler ve (4) bölüm dışı seçmeli dersler kümesi. Öğrenciler, 140 AKTS'lik (%58) bölüm zorunlu derslerin ve 100 AKTS'lik (%42) seçmeli derslerini tamamlamak zorundadırlar. (1AKTS= 25 saattir) . Seçmeli derslerden az 70 AKTS'lik (%70) bölüm-içi seçmeli dersleri, 30 AKTS'lik (%30) kısmı ise bölüm dışı seçmeli dersleri içermelidir. Belirlenen ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli derslerden toplamda 240 AKTS'yi tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verir iken üç ve dördüncü yıldaki dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait, bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.

 

11. Mezuniyet Koşulları

 

Sosyoloji Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Sosyoloji alanında Lisans Diploması" derecesi alır. “Sosyolog” ünvanına sahip olurlar.

 

12. Verilen Derecenin Düzeyi

Sosyoloji alanında Lisans Derecesi

 

13. Mezunların İstihdam Profilleri

Sosyologlar, kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler kadrolarında sosyolog unvanı ile ya da farklı bir kadroda çalışabilmelerinin yanı sıra, ilgileri doğrultusunda özel sektörde de geniş bir istihdam alanı bulabilmektedir. Sosyologların çalışabilecekleri kurumlar arasında bakanlıkların merkez kuruluşları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Tarım İl Müdürlükleri, Adalet Bakanlığı, TÜBİTAK, TRT, YÖK, ÖSYM, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, yaşlı bakım evleri, yazılı-görsel medya kuruluşları, araştırma şirketleri, reklam şirketleri, yayınevleri, bankalar, özel şirketlerin insan kaynakları, uluslararası kuruluşlar (UN, ILO, EU gibi) yer almaktadır. Ayrıca formasyon eğitiminin alınması durumunda Felsefe Grubu Öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedirler.

 

14. Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyoloji bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda yüksek lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisanüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

15. Öğretim Türü

Bozok Üniversitesi Sosyoloji Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

 

16. Adres ve İletişim Bilgileri

Bozok Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Divanlı Yolu/ YOZGAT   

Tel: (0354) 242 10 21

Faks: (0354) 242 10 22 

E-posta: ejder.celik@bozok.edu.tr

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ