YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

 

Kuruluş ve Misyon

Citius, Altius, Fortius
(Daha hızlı, daha yukarı, daha güçlü)

2009 yılında kurulan Sanat Tarihi Bölümü, 2016 yılında kendi içinde Genel Sanat Tarihi, Türk - İslam Sanatı ve Bizans Sanatı olmak üzere üç ana bilim dalına ayrılmıştır.

Sanat Tarihinin amacı, çağlar boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapan Anadolu toprakları başta olmak üzere; geçmişten günümüze dünyada sanat hareketlerini ve akımlarını doğuran ve bunlara yön veren Asya, Avrupa, Amerika gibi diğer coğrafyalarda varlık göstermiş kültürlerin sanatla ilişkili tarihinin oluşum, gelişim, değişim ve dönüşüm süreçlerini eserler üzerinden incelemektir. Sanat Tarihi Bölümü insanoğlunun sanatla ilişkisinin başladığı Prehistorik Çağlardan başlamak üzere, Antik dönem ve Ege uygarlıkları, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu, Batıda Otto, Karolanj, Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, Rokoko ve Modernleşme dönemlerinin sanat eserlerini inceler; değerlendirir, karşılaştırır. Mimari yapıtlar, resim ve minyatür, heykel, mozaik, seramik, cam, maden vb. el sanatı ürünleri Sanat Tarihi biliminin inceleme alanı içindedir.

Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri içinde yaşadıkları çevreye eleştirel farkındalık ile yaklaşmayı edinirler; sanat eserlerinin kültürlere, coğrafyalara, dönemlere, malzeme ve tekniğe, üslupsal ve ikonografik özelliklerine göre sınıflandırılması ve tanımlanması becerisini kazanırlar. Arkeoloji, mimarlık, müzecilik vb. alanlarla yakından ilişkili çok disiplinli bir alan olması nedeniyle Sanat Tarihi bölümünün öğrencileri teknik olarak mimari çizim, arkeolojik buluntu çizimi ve envanterleme yapmayı öğrenirler. Üniversitemizin önemli bir misyonu olan kalifiye birey yetişmesi fikrine uygun olarak öğrencilerimiz tarihi eserlerin incelenmesinde yararlı olacak Osmanlıca ve Yunanca dillerini temel düzeyde öğrenirler.

 

Vizyon

Ab uno disce omnes!

(Birşeyden herşeyi öğren!)

Sanat Tarihi Bölümünün vizyonu, bilimsel araştırma ve tanıtım projeleri ile uluslararası düzeyde varlık göstermektir.

Sanat Tarihi Lisans Programı kapsamında belirlenen kalite standardı çağdaş bilgi teknolojileri ile güncel ve kanıtlanabilir veriler üretilmesini sağlamayı hedefler.

Bu alanda lisans eğitimi alan bireylerin sanatsal eleştiri becerisi edinerek yapılacak uluslararası çalışmalarda yetkinlik kazanmasını ve sanata eleştirel yönden yeni bakış açıları geliştirmesini sağlamayı amaçlar.

Sanat Tarihi Bölümünün sosyo-kültürel politikası geleneksel, tarihi ve kültürel maddi varlıklarımızın korunmasında toplumun bilinçlendirilmesini hedeflemektedir.

 

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ