YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

FİZİK BÖLÜMÜ

DERS TANITIMLARI

FİZ 101 Fizik I (Mekanik) (4 2 5)

Fiziksel büyüklükler, vektörler, parçacık kinematik ve dinamiği, iş-enerji ve korunum kanunları, çarpışma, dönen cisimlerin kinematik ve dinamiği, katı cisimlerin dengesi, salınımlar, kütle çekimi, akışkanlar mekaniği.

FİZ 102 Fizik II ( Elektrik ve Magnetizma) (4 2 5) 

Elektrik yükü ve alanlar, Gaus kanunu, elektriksel potansiyel, DC devreleri, magnetik alanlar, Amper kanunu, Faraday kanunu, indüksiyon, maddenin magnetik özellikleri, Maxwell denklemleri, elektromagnetik dalgalar.  

 FİZ 103 Temel Bilgisayar Teknikleri Kullanımı I  (2 0 2)

Bilgisayarlar ve elemanları, çevre birimleri, işletim sistemleri; dosya organizasyonu; veri tabanları; yazılım araçları ve paket yazılımlar; internet.  

 FİZ 104 Temel Bilgisayar Teknikleri Kullanımı II  (2 0 2)

Sayı sistemleri, algoritma ve akış diyagramları, Fortran veya BASIC programlama dilinde giriş, sabitler, değişkenler, tip bildirme deyimleri, aritmetik ve mantıksal işlem ve deneyimler, basit giriş çıkış deyimleri, kontrol deyimleri, alt programlar.

 MAT 101 Matematik I   (4 2 5)

Fonksiyonlar ve limit, türev, türevin uygulamaları, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar kompleks sayılar.

MAT 102 Matematik II  (4 2 5)

Mac-Laurin ve Taylor serileri, çok değişkenli fonksiyonlar, belirsiz integraller, integrasyon teknikleri, belirli integraller, integral hesabının geometrik uygulamaları, diferansiyel denklemlere giriş.

KİM 101 Genel Kimya I  (4 0 4) 

Atomun yapısı, periyodik sistem, nükleer yapı ve radyoaktiflik, kimyasal bağlar, stokiyometri, gazlar, sıvılar ve hal değişimleri, katılar, çözeltiler, çözelti reaksiyonları, kimyasal kinetik.

KİM 102 Genel Kimya II (4 0 4) 

Kimyasal denge, sulu çözelti dengeleri, elektrokimya, kimyasal termodinamik, hidrojen ve oksijen, alkali ve toprak alkali metaller, geçiş elementleri, III. Ve IV. Grup elementleri, V. Ve VI grup elementleri, holojenler, soy gazlar.

FİZ 201 Fizik III (Modern Fizik) (4 0 4)

Relativistik mekanik; fotonlar, elektronlar ve atomlar; parçacıkların dalga tabiatı, temel kuantum fiziği kavramları; atomik yapı, moleküler ve yoğunlaşmış maddeler; temel nükleer fizik kavramları.  

FİZ 202 Fizik IV (Optik ve Dalgalar) (4 0 4)

Işığın doğası, geometrik optik, yansıma ve kırılma kanunları, aynalarda yansıma, merceklerde kırılma, girişim, kırınım, kutuplanma, basit sistemlerin serbest salınımları, zorla salınımlar, ilerleyen dalgalar ve elektromagnetik dalgalar.

 FİZ 204 Bilgisayar Programlama (2 2 3)

Sayı sistemleri, algoritma ve akış diyagramları, Fortran programlama diline giriş, sabitler, değişkenler, tip bildirme değimleri, aritmetik ve mantıksal işlem ve deyimler, basit giriş, çıkış deyimleri, kontrol deyimleri, alt programlar, kütük açma, kütükten okuma ve yazdırma.

 MAT 231 Diferansiyel Denklemler I  (3 0 3)

Diferansiyel denklemlerin oluşturulması, I. Mertebeden lineer diferansiyel denklemler I. Mertebeden non-lineer diferansiyel denklemler, n mertebeden sabit katsayılı diferansiyel denklemler, II. Mertebeden değişken katsayılı lineer diferansiyel denklemler ve kuvvet serileri ile çözümü. 

 MAT 232 Diferansiyel Denklemler II (3 0 3)

Sabit katsayılı lineer Dif. Denk. (kısa yöntemler, parametrelerin değişimi metodu) değişken katsayılı lineer Dif. Denk. (bağımlı değişken değiştirilmesi, bağımsız değişkenin değiştirilmesi, operatörün çarpanlara ayrılması metodu, II veya daha yüksek mertebeden lineer olmayan Dif. Denklemler değişken katsayılı lineer Dif. Denk. Kuvvet serileri ile çözümü.

FİZ 209 Elektronik I (3 0 3)

Doğru akım devreleri, alternatif akım devreleri, diyod devreleri ve uygulamaları, transistörler, transistörlü yükselteç devreleri.

FİZ 210 Elektronik II (3 0 3)

Çok katlı yükselteç devreleri, işlemsel yükselteçler, osilatörler, sayısal elektronik, sayısal özölçmeler, mikroişlemciler.

FİZ 205 Fizikte Matematik Metodları I (4 0 4)

Vektörler, vektörlerin diferansiyeli, integralleri, integral teoremleri, dik eğirisel koordinat sistemleri, soyut vektör uzayları, işlemciler, matrisler ve determinantlar, özdeğer denklemleri, tek karmaşık değişkenli kompleks fonksiyonlar.

FİZ 207 Isı ve Termodinamik (3 0 3) 

Sıcaklık ve termodinamiğn sıfırıncı kanunu, ısı aktarımı ve termodinamiğin birinci kanunu, gazların kinetik teorisi, enerji denklemleri, termodimamiğin ikinci kanunu ve entropi, termodimağin birinci ve ikinci kanunun uygulamaları, termodinamiğin üçüncü kanunu ve termodinamik potansiyeller, termodinamiğin basit sistemlere uygulanışı.

FİZ 301 Kuantum Fiziği I   (4 0 4) 

Klasik fiziğin yetersizliği ve kuantum teorisinin doğuşu, dalga-parçacık ikiliği, Heisenberg belirsizlik ilkesi, dalga fonksiyonu ve Schröndinger dalga denklemi, özdeğer ve özvektörler, bir boyutlu potansiyeller, basit harmonik osilatör.

FİZ 302 Kuantum Fiziği II   (4 0 4)   

Kuantum mekaniğinin postülatları, üç boyutlu Schröndinger dalga denklemi, yörüngesel açısal momentum, hidrojen atomu, radyal denklem, operatör formalizmi, N parçacıklı sistemler, Özdeş parçacıklar, Pauli prensibi, Matrix mekaniği, Pauli spin matrisleri, Spin dalga fonksiyonları.

FİZ 305 Klasik Mekanik I  (3 0 3) 

Parçacık kinematiği, parçacık dinamiği, parçacık sistemleri, dinamiğin genel teoremleri, gravıtasyon, merkezi kuvvet problemi, katı cisim mekaniği.

FİZ 306 Klasik Mekanik II (3 0 3)

Lagrange hareket denklemleri, Hamilton varyasyon ilkesi, Hamilton hareket denklemleri, kanonik dönüşümler, Hamilton-Jaccobı teorisi.

FİZ307 Elektromagnetik Teori I  (3 0 3) 

Vektörel analize kısa bir bakış; elektrostatik, elektrostatik alan, elektrostatik alanın diverjans ve rotasyoneli, elektrik potansiyel, iş ve elektrostatik enerji, elektrostatik alanda iletkenler; potansiyel hesap teknikleri, Laplace denklemlerinin genel özellikleri, görüntü yöntemi, değişken ayırımı, çok-kutup açılımı; dielektrik ortamlar, polarizasyon, polarize olmuş bir cismin elektrik akımı, deplasman vektörü, lineer dielektrikler.

FİZ 308 Elektromagnetik Teori II  (3 0 3)

Magnetostatik; Lorentz kuvveti, Biot-Savart yasası, magnetik alanın diverjans ve rotasyoneli, magnetik  vektör potansiyeli, magnetik ortamlar, magnetizasyon, mıknatıslanmış bir cismin magnetik alanı, H-alanı, lineer ve lineer olmayan ortamlar; Elektrodinamik; elektromotor kuvveti, Faraday yasası, Maxwell denklemleri, elektrodinamikte enerji ve momentum.

FİZ 401 İstatistik Fizik (4 0 4)

Denge durumundaki dalgalanmalar, tersinmezlik ve dengeye yaklaşım, denge durumunun özellikleri, ısı ve sıcaklık; bir ideal gazın basıncı ve moleküllerinin hareketi; temel olasılık kavramlar; istatistik topluluk; istatistik postülalar; makroskopik sistemde girilebilir durum sayısı; sistemler arası etkileşme; kanonik dağılım ve uygulamaları.

FİZ 403 Katıhal Fiziği I  (4 0 4)

Kristalografiye giriş, difraksiyon, kristallerde bağlanmalar, örgü titreşimleri, yalıtkanların ısısal özellikleri, metallerde elektronlar.

FİZ 404 Katıhal Fiziği II (4 0 4)

Enerji bandları, yalıtkanlarda ve yarıiletkenlerde elektriksel iletkenlik; süperiletkenlik, katıların optik özellikleri; katılardaki magnetik olaylar (Paramagnetizma, diamagnetizma, ferromagnetizma.)

 FİZ 405 Atom ve Molekül Fiziği I  (4 0 4)

Atomik spektra, Bohr'un hidrojen atomu modeli, atomik vektör modeli, bir elektron atomları için Schrödinger denklemi, hidrojenik atomların ince yapısı, Zeeman ve stark olayı, iki elektronlu atomlarının temel ve uyarılmış halleri, çok elektronlu atomlar, periyodik sistem, Hund kuralları.

FİZ 406 Nükleer Fizik I (4 0 4)

Atom çekirdeği; Bağlanma enerjisi ve kararlılık; Radyoaktivite; Bozunma kanunu; Yapay radyoaktivite; Nükleer reaksiyonlar; Fizyon ve termonükleer fizyon; Füzyon; Nükleer reaktörler; Radyasyonun biyolojik etkileri.  

 

SEÇMELİ DERSLER

 
FİZ 111 Fizik I Lab. (0 4 2)

Arşimet prensibi, eğik düzlemde hareket, merkezcil kuvvet, kütlenin dinamik yoldan ölçülmesi, basit sarkaç, bir yayın yay sabitinin incelenmesi, hareketin incelenmesi, metallerin özısılarının tayini, sıvıların viskozluk katsayılarının ölçülmesi, enerji korunumu.

 FİZ 112 Fizik II Lab. (0 4 2)

Işınsal alanlar, seri "RLC" devresi, mağnetik alanın temel birimler cinsinden tayini, görüntü yükler, L'nin tayini, C'nin bulunması, Faraday Kafesi, elektromagnetik set, ısınma ısısının bulunması.

FİZ 206 Fizikte Matematik Metodları II  (4 0 4)

Kompleks integral, Rezidü teoremi, özel integraller, Fourier seriler, integral (Fourier) dönüşümleri, kısmi türevli diferansiyel denklemler, fizikte özel fonksiyonlar, Bessel, Legendre, Hermite diferansiyel denklemleri ve fonksiyonları, varyasyonlar hesabı.

 FİZ 211 Fizik III Lab. (0 4 2) 

Atomik spektrumun incelenmesi, elektron kırınımı, Stefan-Boltzman sabitinin incelenmesi, e/m oranının tayini, fiber optik kablodan bilgi aktarımı ve ışık hızının ölçümü, ideal gaz kanunu, laser optiği ve uygulamaları.

FİZ 212 Fizik IV Lab.  (0 4 2) 

Yansıma ve kırılma kanunu, silindirik ve küresel aynalarda görüntü oluşumu, ince kenarlı mercekle cisim ve görüntü ilişkisi, çift yarıkta girişim ve kırınım ağının tanıtımı, bazı optiksel araçların tanıtımı, çiftlenimli sarkaçların serbest salınımı, kütle-yay sistemlerinin boyuna serbest salınımı, ultrasonik daglalar, dalga tankı, mikrodalgalar.

FİZ 313 Elektronik Lab. I  (0 4 2)

Eşdeğer (Thevenin ve Norton) devreler, RC devrelerinin frekans tepkisi, Maxwell köprü devresi, seri rezonans tepkisi, p-n eklem diyod karakteristiği, yarım ve tam dalga doğrultucu devreleri, zener diyod karakteristiği, silisyum kontrollü doğrultucu (SCR) devresi, kırpıcı ve kıskaç devreleri, iki-kutuplu transistör (BJT) karakteristiği, ortak-yayıcı BJT yükseltici, eklem alan etkili transistör (JFET) karakteristiği, ortak-kaynak TFET yükselteci.

FİZ 314 Elektronik Lab. II (0 4 2)

İki katlı yükselteç devresi, fark yükselteci, doğrusal işlem yükselteci, toplama (çıkarma), türev ve integrasyon devreleri, osilatör devreleri, işlemsel yükseltecinin frekans-kazanç karakteristiği, multivibratör devreleri, mantık geçit devreleri, Flip-flop devreleri, sayıcılar ve kaymalı kaydediciler.

FİZ 382 Denel Fizik Uygulamaları II  (2 0 2)

Modern fizikte temel laboratuar deneyleri. Öğrencilere aynı zamanda (i) kendi seçtikleri deneyleri geliştirmeye, (ii) cihaz yapmaya ve tasarlamaya teşvik edilecektir.

FİZ 384 Polimer (2 0 2) 

Molekül ağırlığı ve makromoleküllerin konfigürasyonu, Uzun-zincirli-moleküllerin istatistiksel termodinamiği, Elastik ve vizkoelastik deformasyon, Polimerlerin elektriksel ve optik özellikleri, Moleküler yapılar koşulları altında polimer özelliklerinin anlaşılması üzerine temas.

FİZ 385 Fen Bilimleri İçin Bilgisayarla Matematiksel Hesaplar-1 (2 0 2)

Metin ve matematiksel ifadelerin yazılması, Hesaplamaların temel noktaları, Temel sayılar teorisi, Fonksiyon ve bağlantıları, Kompleks sayılar, Birimler ve ölçme, Polinomlar ve ilişkideki ifadeler, Tanımlı değişkenler ve fonksiyonlar, Polinomsudenklemlerin çözümü,Üstel ifadeler ve logaritmalar,Trigonometri.

FİZ 386 Fen Bilimleri İçin Bilgisayarla Matematiksel Hesaplar-2 (2 0 2)

İki ve üç boyutlu ifadelerin grafiklerinin çizimi, Limit, Difefansiyel hesaplar, Tanımsız integral, Integral hesaplama yöntemleri, Tanımlı integral, Diziler ve Seriler, Çok değişkenli hesaplar, Matrislerde işlemler, Vektörel işlemler, Gradyent, Diverjans ve Rotasyonel, Diferansiyel denklemler, İstatistik Modern cebire uygulamalar.

FİZ 387 Fizikte Bilgisayar Uygulamaları-1 (2 0 2)

Bilgisayara giriş, Bilgisayarda hesaplama teknikleri, Sayılar ve fonksiyonlar, Tek değişkenli fonksiyonlar, Çift değişkenli fonksiyonlar, Üç değişkenli fonksiyonlar, Polinomlar, Polinomsu denklemlerin çözümü, Logaritmalar ve üstel ifadeler, Trigonometrik denklemler-1, Trigonometrik denklemler-2, Polar koordinatlarda grafik çizimi, Üç boyutta çizimler, Fiziksel sistemlere uygulamalar.

FİZ 388 Fizikte Bilgisayar Uygulamaları-2  (2  0  2)

Küresel Koordinatlarla Grafik çizimi, Limit, Türev, İntegral-1, İntegral-2, Dizi, Seri, Matris, Eğim, Iraksama, Kıvrım, Lampale, Diferansiyel Denklemler, İstatistik.

FİZ 423 Akustik (Ses)    (2 0 2)

Temel bilgiler, sesin kaynakları ve meydana gelişi, sesin yayılması ve özellikleri, sesin önemi ve zararları. 

FİZ 418 Özel Relativite Teorisi  (2 0 2)

Klasik mekanikte uzay ve zaman kavramları, klasik relativite, özel relativite teorisinin ilkeleri, Lorentz dönüşümleri, Relativistik dinamik, özel ve genel relativitenin deneysel kanıtları.

FİZ452 Temel Parçacıklar Fiziği (2 0 2)

Klasik mekanik ve özel relativite teorisinin gözden geçirilmesi, temel etkileşmeler, temel parçacıkların sınıflandırılması, korunum kanunları ve simetriler, quark modeli.

FİZ 462 İleri Nükleer Fizik I ( 2 0 2)

Çekirdeğin genel özellekleri; Nükleer kuvvetler; Nükleer yapı modelleri; Nükleer reaksiyonlar; Alfa, beta ve gama bozunması.

FİZ 440 İleri Atom ve Molekül Fiziği (2 0 2)

Moleküler yapı ve çok atomlu moleküllerin elektronik yapısı, iki atomlu moleküllerin dönme enerji seviyeleri ve titreşim-dönme spektrumları, kimyasal bağların niteliği, moleküllerin geometrik, elektrik ve optik özellikleri.

 FİZ 442 Laser ve Uygulamaları (2 0 2)

Temel kavramları ve laser teorisi (ani, uyarılmış yayımlama ve soğurma koherence, vb.) radyasyonun madde ile etkileşimi, optik resanatörler, laser çeşitleri ve uygulamaları.

FİZ 419 Nümerik Hesaplamalar I  (2 0 2)

Sayısal hesaplama ve hatalar; denklemlerin köklerinin bulunması, doğrusal denklem takımlarının çözüm yöntemleri; doğrusal olmayan denklem takımlarının çözüm yöntemleri; sonlu farlar; sayısal türev; sayısal integral; eğri uydurma; enterpolasyon; istatistiksel analiz.

FİZ 420 Nümerik Hesaplamalar II  (2 0 2) 

Adi diferansiyel denklemlerde başlangıç ve sınır değer problemlerinin çözümü; kısmi diferensiyel denklemlerin nümerik çözümü.

FİZ  424 Isı aktarımı     (2 0 2)

Temel kavramlar, dokunum ile ısı aktarımı, dolanımlı ısı aktarımı, ışıma (radyasyon) ile ısı aktarımı, ısı değiştiricileri.

 FİZ 485 Fiber Optik    (2 0 2)

Optik fiber dalga kılavuzları, optik fiberlerin iletim karakteristikleri, fiber malzemeleri ve özellikleri, optik fiber üretme teknikleri, özel fiberler ve sensörler, bağlantılar, kablolama.

FİZ 417 Güneş Enerjisi  (2 0 2)

Temel bilgeler, güneş açıları ve atmosfer dışında güneş ışınımı, yeryüzüne gelen güneş ışınımı, düz güneş toplayıcılar, ışınımın yoğunlaştırılması ve yoğunlaştırılan toplayıcılar, güneş enerjisinin depolanması, güneş genirjisi sıcak su sistemleri.

FİZ 446 Dijital Elektronik  (2 0 2)

Sayısal sistemler ve kodlamalar, mantık (logic) devrelerinin analizi için cebirsel metodlar, mantık fonksiyonlarının indirgenmesi, modüler birleşik mantık, programlanabilir mantık cihazları ile birleşik devre dizaynı, sıralı (ewuential) cihazlar, sıralı (sequential) devrelerin indirgenmesi, programlanabilir mantık cihazları ile sıralı devreler, mantık devre testleri ve dizaynları.

FİZ  447 Optoelektronik  (2 0 2)

Işık, katıhal fiziğinde temel kavramlar, ışık modülasyonu ve demodulasyon tekniği, gösteri cihazları, laserler, fotodedektörler, fiber optik dalga kılavuzları.

FİZ 414 Maddenin Yapısı ve Özellikleri (2 0 2)

Atomik yapı ve katılarda atomik; Kristal katıların yapısı; Kristal katılardaki kusurlar; Difüzyon; Elektriksel özellikler ve yarıiletkenlik; Termal özellikler; Magnetik özellikler; Optik özellikler.

FİZ 416 Manyetizma ve Magnetik Malzemeler   (2 0 2)

Magnetik alanlar, mıknatıslanma ve magnetik moment, magnetik maddeler, magnetik özellikler, magnetik domainler, domain duvarları, magnetik düzenlenim ve kritik olaylar, magnetizmanın quantum teorisi, yumuşak ve sert magnetik maddeler.

FİZ 431 X-Işınları ve Uygulamaları  (2 0 2)

X-Işınlarının özellikleri, eldesi, sürekli ve karakteristik spektrum, X-Işınlarının süzülmesi, absorbsiyon, kristal yapı, Bragg yasası, zonlar, X-Işınları ile kimyasal, fluoresan ve absorbsiyonla analiz, tek e toz kristal metodları.

FİZ  443 Süperiletkenlik    (2 0 2)   

Meissner etkisi, mükemmel diamagnetizm, ısı kapasitesi, BCS teori, yüzey enerjisi, enerji spectrumu, akı'nın kuantizasyonu, yüksek sıcaklık süperiletkenler.

FİZ 448 Yarı İletkenler Fiziği I  (2 0 2) 

Yarıiletkenlerin temel özellikleri, kristalik katılarda enerji seviyeleri, kristal katılarda kusurlar ve kirlilikler, termal dengede taşıyıcı konsantrasyonları, elektron transport, yarıiletkenlerde termal etkiler, elektronların diffüzyonu ve fozitif deşikler (ho4ğles), elektron ve hollerin saçılması.

 FİZ 449 Yarı İletkenler Fiziği II  (2 0 2)  

Elektron ve deşiklerin (holes) rekombinasyonu, yarıiletkenlerde optik ve yüksek-frekans etkileri, band yapısı ve etkin (effective)-kütle yaklaşımı, yüksek elektrik ve magnetik alanların yarıiletkenlerin transport ve optik özellikler üzerine etkisi, yarıiletken materyaller, amorf yarıiletkenler, bazı özel kanunlar.

 FİZ 429   İleri Optik I   (2 0 2)  

İzotronik olmayan ortamda dalga yayılması; optik aktiflik; elektrooptik; magnetooptik; akustooptik etkiler; lineer olmayan optiğe giriş.

FİZ 422 Akışkanlar Mekaniği  (2 0 2) 

Akışkanların özellikleri, durgun akaşkanların denge denklemleri, Lagrange ve Euler yöntemleri, akış türleri, süreklilik denklemi, dönümlü ve dönümsüz akışlar, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, hareket miktarı teoremi ve uygulamaları.

FİZ 460 Gök Mekaniği (2 0 2)

Tarihsel gelişme, Koordinat sistemleri, Kadir ve parlaklık sınıfları, Uzaklık tayin yöntemleri, Zaman, Işığın yapısı ve elektromanyetik spektrum, Ay ve gezegenler, Güneş, Gözlem yöntemleri ve teleskoplar, Çift yıldızlar.

FİZ 458 Astrofizik I  (2 0 2) 

Astrofiziğin gözlemsel verileri, atomik ve moleküler spektra, yıldız atmosferlerinde salma ve soğurma olayları, yıldız opasitesi, yıldızların iç yapıları, gaz yapının denge ve termadinamiği, yıldız yapı denklemleri, hal denklemi, yıldız merkezinde enerji üretimi, termonükleer reaksiyonlar.

FİZ 415 Malzeme Bilimi    (2 0 2) 

Malzemeler ve özellikleri, Atomik bağlanma ve düzen, yapısal kusurlar, Atom hareketleri, denge diyagramları, Metal ve özellikleri, Yapıda değişim boyunca malzemelerin özelliklerinin değişimi, Organik malzemeler ve özellikleri.

FİZ 425 Termodinamik Uygulamalar (2 0 2)

Termodinamiğin ikinci yasası, Carnot çevirimi, Entropi, Çeşitli süreçlerde entropi değişimi, Termodinamiğin üçüncü yasası, mutlak  sıfır, Gibbs ve Helmholtz serbest enerjileri, Gibbs eşitlikleri, Kimyasal potansiyel, Denge ve kimyasal reaksiyonlar, Denge sabiti, Van't Hoff eşitliği, Kimyasal reaksiyonların standart termodinamik fonksiyonları, İç enerji ve entalpi oluşumu. 

FİZ 427 C Programlama Diline Giriş (2 0 2)

Bilgisayarların tarihi, Programlama dilleri, Algoritmalar, C diline giriş ve C de kullanılan değişkenler ve tanımları, Operatörler ve operatör örnekleri, Karşılaştırma ve değişkenler ölçümü, ilmikler, Genel C tipi fonksiyonlar ve C fonksiyonlarına geçiş parametresi, Basic I/O fonksiyonları ile fonksiyon çağırma, Düzen ve diziler, gösterge ve fonksiyonlar, Gösterge sınıflandırma ve 2 boyutlu göstergeler, Yapılar ve göstergeler için bağıntılar ve yeni data çeşitleri, Dosya giriş fonksiyonları, Dosya giriş programları.

FİZ 433 Bilim Tarihi  (2 0 2)

Aydınlanmadan bu yana bilimin yükselişine bir bakış: Teorik astronomideki 18.yy gelişmeleri, Astronomi, Biyoloji ve uygulan matematik, Elektromanyetik teori ve termodinamik (19.yy), modern fizikteki gelişmeler, 20.yy biyoloji ve matematikteki gelişmeler, Uzay teknolojisi, Bilgisayarlar ve elektronikteki devrim.

FİZ 439 Bilgi İşlem Teknolojisi (2 0 2)

Bilgi işlem sistemlerine giriş, Bilgi işlem metotları

FİZ 441 Moleküler Fizik  (2 0 2)

Moleküler titreşimler, iki atomlu moleküller, Moleküllerin durumları, Titreşim ve dönme   durumlar, Çok atomlu moleküller, Moleküllerde simetri, Moleküler spektroskopi.    

FİZ 451 Kuantum Mekaniği II  (2 0 2)

3 boyutlu Schrödinger denklemi, Açısal momentum ve spin, Açısal momentumun eklenmesi, Yaklaşım metotları, Varyasyon metodu,  Pertürbasyon teorisi, Operatörler, Matrisler, Özdeş parçacıklar, Saçılmalar.

FİZ 457 Radyo Astronomi   (2 0 2)

Galaktik ve aşırıgalaktik radyo kaynakları, Spektral, Pulsarlar, Kuasarlar, Süperparlak kaynaklar,  Radyo incelemeleri.

FİZ 459 Astrofizik II (2 0 2)

Yıldızların oluşumu ve evrimi, Yıldız iç yapı fiziği ve yıldız yapı denklemleri, Soğurma olayı, yıldız atmosferleri, Konvektif durumlar, Yıldız rüzgarları, Termonükleer reaksiyonlar ve nükleosentez, Yıldızlarda zayıf etkileşmeler, Yıldız kararlılığı ve hidrodinamik, Yıldız manyetik alan, Beyaz cüceler, Nova ve süpernovalar, Nötron yıldızları, Kara delikler.

FİZ 461 Fizikte Yeni Gelişmeler (2 0 2)

Dünyada ve Türkiye’de yapılan araştırmalar, Yayınlar ve yeni teknolojiler.

FİZ 465 Dijital Elektronik Laboratuar  (2 0 2)

Mantık devreleri, Mantıksal durumların elektronik uygulamaları, RS ve JK Flip-Floplar, Şifreler ve veri şeçiciler, İkili sayaçlar, DAC ve ADC’ler.

FİZ 469 Fiziğin Teknolojik Uygulaması  (2 0 2)

Fizikte güncel konuların ayrıntılı incelenmesi.

FİZ 471 Reaktör Fiziği (2 0 2)

Nükleer reaktörlerde nötron davranışının temelleri, Nükleer fizyon süreç, Nötronların  difüzyonu,  termal reaktörler ve nötronların yavaşlaması, Reaktör kontrol.

FİZ 487 Proje Yönetimi-1  (2  0  2)

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri-1, 1501 - Sanayi Ar-Ge Proj,eleri-2,1502 - EUREKA Sanayi Ar-Ge Ağı-1, 1502 - EUREKA Sanayi Ar-Ge Ağı-2, 1503 - Proje Pazarları-1,1503 - Proje Pazarları-2, 1507 - KOBİ Ar-Ge-1, 1507 - KOBİ Ar-Ge-2, 1508 - Tekn ve Yenilik Odaklı-1, 1508 - Tekn ve Yenilik Odaklı-2, 1001 - Araştırma Projeleri-1, 1001 - Araştırma Projeleri-2, 1002 - Hızlı Destek-1,1002 - Hızlı Destek-2.

 
FİZ 488 Proje Yönetimi-2  (2  0  2)

108 – Patent-1, 1008 - Patent -2, 1010 – EVRENA- 1, 1010 – EVRENA- 2, 1011 - Uluslararası Projeler- 1, 1011 - Uluslararası Projeler-2, 1301 – İŞBAP-1, 1301 – İŞBAP-2, 3501 - Kariyer Programları, 1007 - Kamu Projeleri, 4001 - Doğa Eğitimleri, 4002 - Bilim Kampları / Okulları, DPT- Araştırma Altyapı Projesi, DPT- Araştırmacı İnsan Gücü Yetiştirme Projesi.

FİZ 489 Bulanık Mantık   (2  0  2)

Belirsizlik Kavramları, Üyelik Fonksiyonları, Klasik ve Bulanık Kümeler, Küme İlişkileri, Durulaştırma, Bulanık Kurallar ve Sistemler, Genel Uygulamalar.

FİZ 490 Yapay Sinir Ağları  (2  0  2)

Yapay Zeka Kavramları ve Teknikleri, Yapay Sinir Ağlarına Giriş, Yapay Sinir Ağı Yapıları,

YSA Öğrenme Algoritmaları, YSA Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Uygulamaları.

FİZ 491 Nanoteknoloji 1 (2  0  2)

Nanoteknoloji nedir?, Makro, mikro, nano yapılar, Nano yapıların sentez yöntemleri,  Plazma ark yöntemi, Kimyasal buhar çökeltimi, Sol-gel, Elektroçöktürme, Öğütme, Doğal nanopartiküllerden elde etme, Nanoyapıların incelenmesinde kullanılan yöntemler.

FİZ 492 Nanoteknoloji 2 (2  0  2)

Mikroskobik yöntemler (AFM, SEM, TEM),  Spektroskobik yöntemler (FTIR, Raman, X-ışınları), Nanoteknolojilerin Uygulamaları, Boya, Tekstil (Tıbbi, teknik, ekolojik, ev ve akıllı tekstil ürünler), Sağlık uygulamaları, Gelecekteki olası uygulamalar.

FİZ 493 Genetik Algoritma  (2  0  2)

Genetik algoritmalara giriş, Geleneksel optimizasyon teknikleri, Genetik algoritmaların diğer optimizasyon tekniklerinden farkı, Basit genetik algoritma, Genetik algoritmaların teorik temeli, Temel teoremler, Genetik işlemler: Yeniden üreme, çaprazlama, mutasyon , Genetik algoritmaların bilgisayarda kodlanması, Genetik algoritmaların bilgisayarda kodlanması, Genetik algoritmaların bilgisayarda kodlanması, Genetik algoritma uygulamaları, Genetik algoritma uygulamaları, Genetik algoritma uygulamaları.

FİZİK BÖLÜMÜ