BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

BİY - 101 Genel Biyoloji - I 4 0 4
Bitki biyolojisine giriş, moleküller, hücreler ve mikroplar, prokaryot ve ökaryot bitkiler, bitkilerde metabolizma ve olayları, DNA, RNA ve hücre bölünmeleri, bitki kısımlarının (kök, gövde, yaprak) incelenmesi, genetik ve genetik mühendisliği, bitkilerin evrimi, çiçekli ve çiçeksiz bitkilerin dağılımı ve üremeleri, bitkilerin farklı ekosistemlerdeki (tundra, orman, çöl, çayırlık, tropik vs.) ekolojileri.

BİY -103 Genel Biyoloji Laboratuvarı- I 0 2 1
Mikroskop kullanımı, preparat hazırlama yöntemleri, çeşitli bitki hücreleri, ergastik maddeler, bazı organik maddelerin nicel ve nitel tayin yöntemleri, hücre bölünmesi, dokular, kök, gövde ve yaprak, bakteri, su yosunu, mantar, kara yosunu ve eğrelti örnekleri, tohumlu bitki örneklerinin incelenmesi, bitkilerde su metabolizması, enzim, fotosentez ve solunum olayları, bitkilerde büyüme ve hormonların etkisi, bitki -ortam ilişkileri.

BİY- 105 Laboratuvar Teknikleri - I  2 0 2 
Laboratuvarda kullanılan alet ve malzemelerin tanıtılması ve kullanımı Çözelti hazırlanmasının gösterilmesi; Kuru preparat hazırlanması, Mitoz bölünme preparatının hazırlanması, Mayoz bölünme preparatının hazırlanması, Kan preparatının hazırlanması, Kemik preparatının hazırlanması, Kıkırdak preparatının hazırlanması, Kas preparatının hazırlanması, Parafin blok yapılması, Dokuların tespiti, Dokuların suyunun alınması, Dokuların parafine gömülmesi, Parafin bloklardan kesit alınması, Kesitlerin boyanması, Kesitlerin incelenmesi.

BİY- 107 Sistematiğin Esasları 1 0 1
Sistematik ve taksonomik çalışmaların tarihçesi, önemi tartışılmakta, diğer biyolojik bilimlerle yakınlığı ve ilişkisi hakkında bilgi verilmektedir. Temel kavram ve tanımlar açıklanmakta, tür, alttür tanımlanarak örnek verilmektedir. Çeşitli taksonlarda görülen karakter çeşitleri, varyasyonlar ve bunların taksonomik önemi üzerinde durulmaktadır. Binominal nomenklatür ve zoolojik kod hakkında bilgi verilmekte ve uygulamalar yapılmaktadır.
Botanikte Sistematiğin Esasları;
Sistematiğin anlam ve amacı, tarihçesi, bilimsel bitki örneklerinin hazırlanması ve korunması yöntemleri, taksonomik karakterler, nomenklatür kuralları ve uygulamaları.

FİZ-101 Genel Fizik -  3 0 3
Mekanik: Ölçme, kuvvet, moment, dinamik, enerji, makineler. Maddenin özellikleri: Akışkanlar, gazlar, sıvılar, katılar, termodinamik. Dalga Olayları: Dalgalar, ses, ışık, optik. Elektrik ve manyetizma: Elektrik, akım, manyetizma. Modern fizik: Atom, çekirdek (çekirdeğin yapısı, radyoaktivite, çekirdek bölünmesi (fisyon) ve çekirdek birleşmesi (füzyon), nükleer radyasyon).

KİM-101 Genel Kimya - I 3 0 3
Madde ve ölçme,elementler, bileşikler ve karışımlar, adlandırma, mol, kimyasal reaksiyonlar ve stokiyometri, atomun yapısı ve atom teorileri, atomik spektrumlar ve enerji seviyeleri, kuantum sayıları, orbitaller, atomların elektronik yapıları, periyodik çizelge, kimyasal bağlar, Lewis yapıları ve molekül şekilleri, çözeltiler, kimyasal denge, asit ve bazlar, gazlar, moleküller arası kuvvetler, sıvı ve katı maddeler, termokimya, elektrokimya.

KİM-103 Genel Kimya Laboratuvarı - I 0 2 1
Laboratuar tekniklerine giriş, maddeleri özeliklerinden yararlanarak tanıma, stokiyometri, çözeltiler, bir çözeltinin hazırlanması ve volumetrik titrasyon, pH deneyi, kompleks oluşturma ve çöktürme ile ayırma, bakır (II) sülfatın kristal suyunun tayini, özütleme, mağnezyumun eşdeğer ağırlığının tayini, bir sıvının molekül ağırlığının su buharı destilasyonu ile tayini, indirgenme/yükseltgenme tepkimeleri ve donma noktası düşmesi ve kaynama noktası yükselmesinden  molekül ağırlığının tayini.

YBD-101 Yabancı Dil - I 4 0 4
Bu dersin amacı Temel İngilizce’nin öğretimidir. Öğrencide Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşmabecerilerini geliştirecek materyaller kullanılır. Derslerde görsel ve işitsel araçlar kullanılır. Günlük hayattan örnekler içeren materyaller kullanılarak dil-yaşam arasında bir bağ kurulur.

TÜD-101 Türk Dili - I 2 0 2
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür ilişkisi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi. İmla kuralları ve uygulanması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Türkçe’de isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması. Zarfların ve edatların Türkçe’deki kullanılış şekilleri.

TAR-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I 3 0 3
19. ve 20 yüzyılda dünyada meydana gelen olaylar, Türk Cumhuriyetinin kuruluşu ve Bağımsızlık savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması ve I. Dünya savaşı konuları üzerinde durulacaktır.

BİY- 102 Genel Biyoloji -II 4 0 4
Zoolojinin genel ilkeleri, zoolojinin alt bilim dalları, bilimsel yöntem, canlıların kimyasal yapısı, hayvan yaşamının incelenmesine karşılaştırmalı bir yaklaşım, hücrenin yapısı ve işlevi, hücre solunumu, protein sentezi, hücre bölünmesi, hücre döngüsü, hayvansal dokular, organlar ve organ sistemleri, beslenme ve vitaminler, evrim, genetiğe giriş, kalıtımın temel ilkeleri,  taksonomi, sınıflandırma ve filojeni, ekoloji. 

BİY- 104 Genel Biyoloji Laboratuvarı -II 0 2 1
Mikroskop kullanımı, hücre, hücrenin yapı ve içerik maddeleri, hücre zarından madde geçişi, segmentasyon, hayvan dokuları,dolaşım, solunum, boşaltım sistemleri, omurgasız ve omurgalı hayvanlara ait bazı örneklerin morfolojik olarak incelenmesi.

BİY- 106 Biyoistatistik 2 2 3
Tanımlayıcı istatistik, veri çeşitleri, olasılık ve rastgele değişkenler, önemli olasılık dağılışları, örnekleme dağılışları, önem testleri, uyum aralıkları, tahmin, hipotez testi ve deney planlama, iki örnek ve iki oranın karşılaştırılması, parametrik olmayan testler, bir yönlü variyans analizi, basit lineer regresyon analizi.

BİY- 108 Bilgisayar Kullanımı 2 2 3
Donanım: CPU, hafıza, sabit disk, CRT, klavye, fare (mouse) ve diğer giriş-çıkış devre elemanları. Çalıştırma sistemleri: MS Windows, başlat menüsüs, windows, menü, kullanıcı/bilgisayar etkileşimi. Dosya/Rehber yapıları: Dosya çeşitleri ve özellikleri, dosya oluşturma, yazdırma, silme, taşıma, yeniden isimlendirme. E-posta: MS Outlook ve Hotmail/Yahoo kullanarak e-posta gönderme ve alma. WWW ve İnternet: İnternet, web sayfaları ve URLs’ye giriş, WEB’te araştırma.FTP: ftp kullanarak dosya indirip yükleme. Metin dosyalarına erişim, onları düzeltme ve kaydetme, MS Word metin editörü kullanarak rapor/doküman oluşturma, MS Excel kullanarak hesap yapma, MS PowerPoint ile sunu hazırlama.

KİM-102 Genel Kimya - II 3 0 3
Asidler ve bazlar; iyonik denge; kimyasal termodinamik; elektrokimya; hidrojen ve halojenler;  II,IV,V ve VI. grup metaller; kompleks bileşikler ve organik bileşikler.

KİM-104 Genel Kimya Laboratuarı - II 0 2 1
Kimyasal kinetik; kimyasal denge; elektrokimyasal hücreler; organik bileşikler; kromatoğrafik metodlar; I,II,III,IV ve V. grup katyonların ön denemeleri; I,II,III,IV ve V. grup katyonların analizi;  I,II,III,IV ve V. grup anyonların ön denemeleri ve I,II,III,IV ve V. grup anyonların analizi.

YBD-102 Yabancı Dil - II 4 0 4
Bu dersin amacı Temel İngilizce’nin öğretimidir. Öğrencide Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşmabecerilerini geliştirecek materyaller kullanılır. Derslerde görsel ve işitsel araçlar kullanılır. Günlük hayattan örnekler içeren materyaller kullanılarak dil-yaşam arasında bir bağ kurulur.

TÜD-102 Türk Dili - II 3 0 3
Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin incelenmesi ve retorik uygulamaları. Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması. Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar. Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları

TAR-102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II 2 0 2
TAR 101 devamı olan derste Büyük Millet Meclisinin açılması,  Atatürk ilkeleri ve Türk İnkılabı, Atatürk’ün reformlarının karakteri  konuları üzerinde durulacaktır.

BİY- 201 Sitoloji 3 0 3
Hücre teorisi, hücrelerin incelenmesinde kullanılan önemli deneysel yöntemler, hücrenin fizikokimyasal yapısı, prokaryot ve ökaryot hücrelerin yapısı, biyomoleküllerin özellikleri ve onların etkileşimleri, enerji ve enzimler, hücre zarı, hücre-içi zar sistemi, Golgi kompleksi, mitokondri, plastit ve kloroplastlar, ribozomlar ve protein sentezi, DNA yapısı, kromozomlar ve çekirdek, hücre döngüsü, DNA replikasyonu ve mitoz, eşeyli üreme, mayoz bölünme.

BİY- 203 Sitoloji Laboratuvarı 0 2 1
Hücre biyolojisinde kullanılan aletler ve önemli deneysel yöntemler, sitokimyasal yöntemler, hücre-altı parçalama, hücre kültürleri, karyotipleme ve daimi preparat hazırlama, hücre ve hücre-altı yapıları çalışmak için kullanılan temel boyama tekniklerinin uygulanması.

BİY- 205 Omurgasız Hayvanlar Sistematiği-I 3 0 3
Simetri, sölom, yumurta ve bölünme çeşitleri; Protozoa, Porifera, Placozoa, Cnidaria, Ctenophora, Mesozoa, Platyhelminthes, Nemertini, Gnathostomulida, Gastrotricha, Rotifera, Kinorhyncha, Nematoda, Nematomorpha, Acanthocephala, Loricifera, Echiura, Sipuncula, Pogonophora,  Priapulida, Annelida ve Mollusca  şubelerinin ergin ve larvalarında vücut yapısı, beslenme, su düzenlenmesi, boşaltım, hareket, sinir sistemi, solunum, dolaşım, sölom, üreme, fosil kayıtları, iktisadi önemi, yaşama ortamları ve sınıflandırması.

BİY- 207 Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuvarı -I 0 2 1
Protozoa, Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida ve Mollusca şubelerine ait çeşitli türlerin morfolojik ve anatomik yapıları, bu şubelere ait örneklerin toplanması ve saklanmasına ilişkin yöntemler ve uygulama.

BİY- 209 Bitki Morfolojisi ve Anatomisi - I 2 0 2
Hücre yapıları, hücre duvarı ve geçitler, sklerenkima ve parankima hücreleri, doku çeşitleri, ksilem ve floem yapıları, vasküler kambiyum, epidermis, kök ve gövde yapısı, büyüme çeşitleri, yaprak anatomisi.

BİY- 211 Bitki Morfolojisi ve Anatomisi Laboratuarı - I 0 2 1
Preparat hazırlama yöntemleri, hücre ve ergastik maddeler, koruyucu, destek ve iletim dokusu, stoma, kök, gövde, odun.

BİY- 213 Tohumsuz Bitkiler Sistematiği 4 0 4
Bitkilerin isimlendirilmesi ve sınıflandırılması, üreme ve üreme çeşitleri, su yosunları, mantarlar, likenler, kara yosunları ve eğrelti otlarının tanıtıcı özellikleri, üremeleri, yayılışları ve sınıflandırması.

BİY- 215 Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Lab. 0 2 1
Su yosunları, mantarlar, likenler, kara yosunları ve eğrelti otlarına ait örneklerin incelenmesi ve sınıflandırması.

KİM- 201 Organik Kimya - I 2 0 2
Karbon bileşikleri ve kimyasal bağlar, sigma ve pi bağlan ve bağ dönmesi. Alkanlar ve sikloalkanlar, adlandınlmaları, yapılan ve serbest radikal tepkimeler. Alkenlerin yapılan, sentezleri ve katılma tepkimeleri. Stereo kimya. Alkilo halojenürler, nükleofilik yer değiştirme ve elvminasyon tepkimeleri. Alkinler, yapılan, sentezleri ve tepkimeleri. Konjuge doymamış sistemler ve katılma tepkimeleri.

BİY- 202 Histoloji 3 0 3
- Doku Tipleri
- Epitel Dokusu
Epitel Dokusunun Genel Özellikleri
Epitelin Sınıflandırılması ve Epitel Hücre Tipleri
- Bağ Dokusu
Zemin Maddesi, Hücreler ve Teller
Bağ Dokusu Tipleri
- Yağ Dokusu
Uniloküler ve Mültiloküler Yağ Dokusu
- Kan
Kan Hücreleri, Kan Pulcukları ve Hematopoiez
- Kıkırdak Dokusu
Hiyalin, Elastik ve Telli (Fibröz) Kıkırdak
- Kemik Dokusu
Kemik Hücreleri, Matriks, Periosteum ve Endosteum Kemik Dokusu Tipleri
- Sinir Dokusu
Nöronlar, Sinapslar, Nöroglia

BİY- 204 Histoloji Laboratuvarı 0 2 1
Işık mikroskobu, parafin tekniği ile preparatların hazırlanması, kesit alma, H-E veya diğer bazı boyalarla boyama yapma, epitel doku türleri, bağ ve destek doku türleri, kan dokusu, kas ve sinir dokusu, sistemler ve organlarla ilgili preparatların incelenmesi.

BİY- 206 Omurgasız Hayvanlar Sistematiği -II 3 0 3
Onycophora, Tardigrada, Linguatulida, Arthropoda, Phoronida, Bryozoa, Brachiopoda, Chaetognatha ve Echinodermata şubelerinde ergin ve larvaların vücut yapısı, beslenme, solunum, boşaltım, su düzenlenmesi, hareket, üreme sistemleri, ekolojisi ve sınıflandırması.

BİY- 208 Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Lab. -II 0 2 1
Peripatus ve Hypsibius’un mikroskobik preparatlarının incelenmesi ve çizimlerle izahı; akrep, yalancı akrep, solifuge, opilionid, akar ve kene örneklerinin incelenmesi; kabuklu eklembacaklıların incelenmesi (Nauplius ve Zoea larvaları,Daphnia ve Cyclops, yengeç, karides, ıstakoz, tesbih böceği, kum pireleri, kril ve ağızdanayaklılar); çokayaklıların incelenmesi; bir böceğin morfolojik ve anatomik olarak incelenmesi ( hamam böceği diseksiyonu);  böceklerde ağız, anten, bacak, larva ve pupa çeşitleri; anahtar kullanarak bazı böcek takımlarının teşhisi; derisidikenli hayvan örneklerinin incelenmesi ve çizimlerle izahı  (Arbacia vs.).

BİY- 210 Bitki Morfolojisi ve Anatomisi - II 2 0 2
Kök, gövde,  yaprak, çiçek ve meyve morfolojisi ve gelişimi,  üreme ve döllenme, meyve ve tohum oluşumu ve gelişimi.

BİY- 212 Bitki Morfolojisi ve Anatomisi Lab.- II 0 2 1
Kök, gövde,  yaprak, çiçek, meyve ve tohum morfolojisi ile ilgili olarak örneklerin incelenmesi.

BİY- 214 Hayvan Fizyolojisi 4 0 4
Hayvan Fizyolojisine giriş. Fizyoloji ile ilgili temel terimler. Biyokimyasal moleküllerin yapısı ve fonksiyonu. Hücre zarının özellikleri. Sinir sistemi. Sinir iletimi. Hormon üreten bezler. Hormonların mekanizması ve hedef dokulara etkileri. Sinir ve Endokrin Sistem ilişkisi. Kas kasılması ve kas fizyolojisi. Dolaşım fizyolojisi ve madde taşınması. Dolaşım  sistemine etki eden faktörler. Solunum sistemi ve gaz değişimi. Hayvanlardaki Osmoregülasyon mekanizmaları ve boşaltım fizyolojisi. Üreme sistemi ve hayvanlarda üreme.

BİY- 216 Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı 0 2 1
Deney hayvanlarının tanıtımı, difüzyon, besinlerde organik maddelerin aranması, idrarın mikroskobik incelenmesi, idrarda nitel ve nicel olarak protein ve şeker tayini, kan sayımı, kanama ve pıhtılaşma zamanının tespiti, hemotokrit, kan grupları tayini, kan basıncının ölçülmesi, kapiller kan dolaşımı, akciğer fonksiyonlarının gösterilmesi, sinir ve kas fizyolojisi ile ilgili deneyler.

KİM-202 Organik Kimya - II 2 0 2
Aromatik bileşikler ve aromatiklik kavramı. Elektrofilik aromatik yer değiştirme tepkimeleri. Alkoller, fenoller ve eterler, yapılan adlandınlmaları, sentezleri ve tepkimeleri. Aldehit ve ketonlar, karbonil grubuna nükleofilik katılma tepkimeleri ve a-karbonu üzerindeki tepkimeler. Karboksilli asitler ve türevleri, sentezleri ve açil karbonunda nükleofilik yer değiştirme tepkimeleri. Aminler, adlandırılmalan, elde edilmeleri ve tepkimeleri.

BİY- 301 Genetik - I 3 0 3
-Virüsler, hücreler ve hücre bölünmesi
-Monohibrid, dihibrid ve trihibrid kalıtım
-Mendel kurallarından sapmalar
-Letal genler
-Genetik materyalin özellikleri
-Genetik kod
-Eşey kromozomları ve eşeye bağlılık
-Eşey belirlenmesi
-İnsanda eşey anomalileri
-İnsanda Mendel genetiği ve kalıtım yolları
-Sitoplazmik kalıtım
-Çoklu alleller ve kan gruplarının kalıtımı
Nukleusların Kimyasal Bileşimi.
Nükleik Asitler (DNA ve RNA).
Genler ve Boyutları.
Watson ve Crick DNA Modeli.
Restriksiyon, Modifikasyon sistemleri.
Histonlar, Nükleozomlar ve İntronlar.
Hücre Bölünmesi (Meios, Mitos ve Krossingover).
Viral DNA
Genotip ve Fenotip.
Mendel Yasaları, monohibrit, Dihibrit ve Trihibrit çaprazlama. 
Kantitatif Kalıtım ve Polimeri.
Insanda Kromozom Değişmeler.

BİY- 303 Omurgalı Hayvanlar Sistematiği - I 2 0 2
Hayvanlann sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında yararlanılan bazı temel karakterler. Kordalılann genel özellikleri, kökeni ve alt sistematik grupları. Protochordata'nın genel özellikleri ve sınıflandınlması. Hemichordata ve Urochordata'nın genel özellikleri, gelişimi ve sınıflandırılması. Cephalochordata nın genel özellikleri ve sınıflandırılması, Amphioxus'un morfolojik özellikleri, hareket, iskelet yapısı, dolaşım, boşaltım, sinir sistemleri, eşey organlan ve gelişimi. Amphioxus'un ilkel ve gelişmiş özellikleri. Petromyzontes Takımının genel karakterleri, morfoloji, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir sistemler ve duyu organlan, üreme ve sınıflandırılması. Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia'nın genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi, yaşama ortamlan ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri ve sınıflandırılması.

BİY- 305 Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Lab.- I 0 2 1
Omurgalı hayvan örneklerinin toplanması, preparasyonu ve saklanması ile ilgili yöntemler, ilkel kordalılar, kıkırdaklı ve kemikli balıklar, amfibiler, sürüngenlere ait örneklerin anatomik ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi, kolleksiyonumuz ve çevremizdeki omurgalıların teşhisi.

BİY- 307 Genel Mikrobiyoloji 4 0 4
Bakterilerin anatomik yapıları, Bakterilerin kimyasal yapıları ve enzimleri, Bakterilerde metabolizma ve metabolizmayi etkileyen faktörler, Bakterilerin üremesi ve üremeyi etkileyen fiziksel ve kimyasal faktörler, Kemoterapotiklerin ve dezentektanlarin etkisi, Bakterilerde ekstrakromozomal genetik elementler, Plazmidler ve Bakteriyofajlar, İriteksiyon mekanizmasi, Mikroorganizmalara ve konakçıya ait faktörler, Virulans değişimi, Bağışıuklık ve bağışıklığı etkileleyen faktörler, Antijen türleri ve bakteriyel antijenler, İmmunoglobülünler ve özellikleri, biyolojik aktiviteleri, Hücresel ve Humoral immun cevap mekanizmasi, İnfeksiyonlara karşı bağışıklık.

BİY- 309 Genel Mikrobiyoloji Laboratuarı 0 2 1
Laboratuar kuralları ve kullanımı, temel aletlerin tanıtımı (otoklav, inkübatörler, Pastör fırını, santrifüj vb.) ve kullanımı, besi yeri çeşitleri ve hazırlanışları, katı ve sıvı besi yerlerine ekim teknikleri ve koloni izolasyon yöntemleri, boyama teknikleri (basit, gram, kapsül, ARB, spor) ve immersiyon objektifi ile morfolojilerinin incelenmesi, seçici ayırt edici besi yeri kullanımı ve metabolik aktivitelerinin incelenmesi, koloni sayım yöntemleri (seyreltme, koloni formasyonu yapma vb.), kontaminasyon ve vücut florası (boğaz vb.) inceleme yöntemleri ve örnek alımları, agar difüzyon yöntemi ve antibiyogram, bakteriyofaj plak yöntemi.

BİY- 311 Entomoloji 2 2 3
Böceklerin kökeni, dış yapıları, solunum, sindirim, sinir sistemleri, duyu organları, böceklerde üreme, böcekler ile ortamı arasında ilişki, böceklerin insanlarla ilişkisi ve böceklerle savaş, böceklerin toplanması, preparasyonu  ve sınıflandırılması.

BİY 313 Biyokimya 4 0 4
Hücre ve kimyasal içeriği, su ve sulu çözeltilerin özellikleri ve canlılar için önemi, amino asitler, peptitler ve proteinlerin yapı ve fonksiyonları, enzimler, koenzimler ve önemi, karbonhidratların, lipitlerin ve nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları, biyomembranlar, karbonhidratların, yağların, proteinlerin ve nükleik asitlerin metabolizması, biyoenerjetik, metabolizmanın koordinasyonlu düzenlenmesi.

BİY 315 Biyokimya Laboratuvarı 0 2 1
Karbonhidratlarİn reaksiyonlan, nişastanm hidrolizi, Proteinlerin reaksiyonlan, nükleik asitlerin reaksiyonlan, İdrarın fiziksel ve mikroskopik incelenmesi, idrarda, glukoz, protein, keton cisimleri, kreatin ve safra boyar maddelerinin tayini, Lipidlerin reaksiyonlan, Sütte kazein ve laktoz tayini, Kanda glukoz, toplam Lipit, toplam protein, kalsiyum, ürik asit, üre tayini, karaciğer fonksiyon testleri, biyokimyasal reaksiyonlarm hızı üzerine substrat derişiminin etkisi.

BİY- 302 Genetik - II 3 0 3
-Bağlantı, krossing-over ve kromozom haritaları
-Olasılık ve genetik uygulaması
-Binomial ve genetik uygulaması
-Ki-kare ve genetik uygulaması
-Gen mutasyonları
-DNA tamir mekanizmaları
-Kromozom anomalileri
kromozom sayısı değişmeleri
kromozom yapısı değişmeleri
-Mutagenezler
-Poligenik kalıtım
-Kantitatif kalıtım
-Populasyon genetiği
Genetik Uygulama 
Monohibrid, Dihibrid ve Trihibrid Çaprazlama; Hücre Bölünmesi (mayoz ve mitoz); 
Kromozom Haritası; Populasyon Genetiği, Khi-kare (x2).
Multipl Allelizm; Euploidi ve Aneuploidi
Proteinlerin karakterizasyonu
Proteinlerde amino asit kompozisyonunun belirlenmesi
Proteinlerde amino asit dizi sırasının belirlenmesi
Proteinlerin saflaştırılması
Protein, DNA, RNA, ve plazmid DNA izolasyonları
Agaroz ve SDS-PAGE elektroforez
Kromotografi teknikleri
Transfer teknikleri (DNA, RNA ve Protein transferi)
Restriksiyon enzimleri , fonksiyonları ve kullanımları
Klonlama teknikleri
DNA dizi sırasının belirlenmesi
PCR (Polymerase Chain Reaction)'ın uygulanması

BİY- 304 Tohumlu Bitkiler Sistematiği 4 0 4
Tohumlu bitkilere giriş ve önemi, genel taksonominin ilkeleri, tür, tür üstü ve tür altı kategoriler. Bitkilerin isimlendirilmesi, botanik isimleri, bitki tayini ve herbaryum teknikleri. Bitkilerin sınıflandırma sistemleri. Tohumlu Bitkilerin (Spermatophyta) genel özellikleri ve sınıflandırılması. Açık tohumlu bitkilerin (Gymnospermae) genel özellikleri ve sınıflandırılması. Kapalı tohumluların (Angiospermae) genel özellikleri, ataları konusundaki teoriler ve köken yeri ve zamanı. Kapalı tohumluların (Angiospermae) sınıflandırılması ve bu sınıflara ait familyaların genel özellikleri ve bazı türleri. Genel tekrar amacıyla tohumlu bitkilerin arazide öğrencilere gösterilmesi için arazi gezisi

BİY- 306 Tohumlu Bitkiler Sistematiği Lab. 0 2 1
Spermatophyta; Gymnospermae; Coniferales, Angiospermae; Dicotyledones; Monocotyledones; Familyalara ait ülkemizde yaygın olarak yetişen türlerin tayin anahtarları verilmekte olup örnekler steromikroskoplar vasıtasıyla incelenmektedir

BİY- 308 Omurgalı Hayvanlar Sistematiği - II 2 0 2
Reptilia, Aves ve Mammalia' nın karakteristik özellikleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri ve sınıflandırılması

BİY- 310 Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Lab.- II 0 2 1
Kuşlar ve memelilere ait örneklerin anatomik ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi, kolleksiyonumuz ve çevremizdeki omurgalıların teşhisi.

BİY- 312 Bitki Fizyolojisi 4 0 4
Bitki fizyolojisine giriş, enzimler, hormonlar, tohum çimlenmesi ve bitki gelişimi, difüzyon ve osmoz olayları, bitki toprak ve su ilişkileri, bitkilerde su kaybı, bitki besin elementleri ve madensel tuzların alınması ve taşınması, fotosentez, kemosentez, azot metabolizması, solunum, , fizyolojik stres faktörleri, hareket fizyolojisi.

BİY- 314 Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı 0 2 1
Bitki organlarındaki temel elementler, difüzyon osmoz plazmoliz ve turgor, kök basıncı, bitkilerde suyun hareketi, normal bitki gelişmesinde temel elementlerin önemi, karbon özümlemesi, terleme, fotosentez ve solunumla ilgili deneyler.

BİY- 316 Hidrobiyoloji 2 0 2
Hidrobiyoloji’nin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, deniz ve iç suların sınıflandırılması, sulardaki canlı toplulukları, ekosistemlerde madde ve enerji döngüsü, verimlilik, plankton üretimi, su kirliliği.

BİY- 401 Bitki Ekolojisi 3 0 3
Bitki ekolojisinin konusu, tarifi, tarihi gelişimi, Ekolojinin bölümleri Ekolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi ve bilimler sistematiğindeki yeri, Ekosistem ve işleyişi, Otoekolojik faktörler ve türlerle karşılıklı ilişkileri, Sinekolojiye giriş, Ekolojinin inceleme ve araştırma yöntemleri,

BİY- 403 Biyoteknoloji 2 0 2
Biyoteknolojiye giriş, Biyoteknoloji nedir, Dünya ve biyoteknoloji, Substratlar ve biyoteknoloji, Genetik ve biyoteknoloji, Rekombinant DNA teknolojisi, Molekular bioteknoloji, Prokaryotik and eukaryotik organismalar, E. coli, Saccharomyces cerevisiae, DNA, RNA ve protein sentezi, Bioproses and bioteknoloji, Enzim teknolojisi, Gen ekspresyonlarının manipulasyonu, Rekombinat protein üretimi, Direkted mutagenes, Protein mühendisliği, Moleküler diagnos, Aşılar, antibiyotikler, transjenik bitki ve hayvan. gen terapisi.

BİY- 405 Hayvan Embriyolojisi 2 0 2
Hayvan Embriyolojisinin tarihçesi, Embriyoloji tipleri, Oogenez, Spermatogenez, Sperm ve yumurta morfolojisi, Yumurta tipleri, Yumurta zarı tipleri, Segmentasyon ve tipleri, Gastrulasyon ve tipleri, Morfogenez, Determinasyon, İndüksiyon ve organizatör bölgeler, Fertilizasyon, Mezoderm ve Sölom oluşumu çeşitli hayvan guruplarında embriyonik ve ontogenik gelişme.

BİY- 407 Bitirme Tezi I 0 2 1
Öğretim üyesinin danışmanlığında  her bir öğrenci tarafından bağımsız olarak yapılan bir çalışmadır. Tez konuları arazi çalışması ve/veya laboratuar çalışması ve kaynak araştırmasından oluşur ve sonuçta bir rapor sunulur.

BİY- 402 Hayvan Ekolojisi 2 0 2
Giriş, ekoloji ve çevre bilimlerinin tanımı, hayvan ekolojisinde temel bazı kuram ve kavramlar ( çevre, habitat, biyotop, ekolojik niş, populasyon, kommunite, ekosistem, biyom, biyosfer, ekosfer, ekolojik ilişkiler, Liebig’in minimum yasası, tolerans yasası, optimum ve sısnırlayıcı faktör), birey ekolojisi, abiyotik faktörler ve hayvanlara etkileri, biyotik faktörler, tür içi ve türlerarası ilişkiler, populasyon ekolojisi, populasyon ve yapısal özellikleri, populasyon dinamiği, kommunite ekolojisi, kommunite ve özellikleri, ekosistem ve özellikleri, dünyanın büyük ekosistemleri ve dağılışları (karasal, tatlısu ve denizel ekosistemler, özel ekosistemler).

BİY- 404 Moleküler Biyoloji 3 0 3
Prokaryot ve Ökaryot DNA Kromozomların ve Genlerin Yapıları.
Plazmid-DNA, Transpozonlar, Yapı ve Fonksiyon.
Rekombinant DNA Teknolojisi ve DNA Manipulasyonları.
Protoplast Füzyon ve Gen Rekombinasyonları
Prokaryot ve ökaryot organizmalarda Gen klonlaması
Klonlamada Kullanılan Vektörler. 
Moleküler Biyoloji Çalışmalarında Kullanılan Enzimler (Restriksiyon endonükleaz, ligaz, DNA polimeraz v.s.)
DNA'daki Baz Sıralarının Tespiti.
Protein Sentezi ve Kontrolu 
Genetik Harita

BİY- 406 Seminer 0 2 1
Öğretim üyesinin danışmanlığında  her bir öğrenci tarafından bağımsız olarak yapılan bir çalışmadır. Arazi çalışması, laboratuar çalışması veya kaynak araştırmasından oluşan bir güncel biyoloji konusu sözlü ve görsel sunuma uygun olarak hazırlanır ve sunulur.

BİY- 408 Bitirme Tezi II 0 2 1
Öğretim üyesinin danışmanlığında  her bir öğrenci tarafından bağımsız olarak yapılan bir çalışmadır. Tez konuları arazi çalışması ve/veya laboratuar çalışması ve kaynak araştırmasından oluşur ve sonuçta bir rapor sunulur.

SEÇMELİ DERSLER

BİY- 411 Radyobiyoloji 2 0 2
-Radyobiyolojinin tanımı ve önemi
-İyonlaştırıcı radyasyonlar ve önemi
-Radyasyonun molekül ve hücre organelleri düzeyindeki etkileri
-Doz-inaktivasyon eğrileri ve hücre ölümü
-Hücre siklusunda değişik fazların radyasyona duyarlılıkları
-Subletal tahribatların tamiri ve doz hızı
-Radyasyonun doku ve organ düzeyindeki etkileri
-Radyasyonun biyolojik etkilerini değiştiren faktörlar
-Bütün vücut ışınlandırmalarında radyasyonun akut etkileri
-Radyasyonun genetik etkileri
-Radyasyonun kanserojen etkisi
-Radyasyonun ömür kısaltıcı etkisi
-Radyasyonun embriyoya etkileri
-Çevre radyasyonu, radyasyon tahribatları ve radyasyondan korunma standartları

BİY-413 Müze Tekniği 2 0 2
Koruma ve muhafaza etme metodları, Omurgasız hayvanlar: Süngerler ve Sölenteratlar, derisi dikenliler, kurt ve kurt benzeri hayvanlar, yumaşakçalar; Eklembacaklılar; Krustase' ler (kabuklular} ve kordalılar; Eklembacaklılar; Örümcekler, Diplopod' lar, Kilopod' lar, Onikoforlar, Böcekler, toplama; öldürme, öldürme ve muhafaza solusyonları, toplama ekipmanları, Sucul böceklerin toplanması; Böcekleri tuzak ile yakalamak, Arazide muhafaza ve depolama; bilgi kaydı, germe işlemleri; Böceklerin yumurta, pupa ve larvalarının preparasyonu, etiketleme, genital preparasyon hazırlama, Mikroskobik preparasyon, Kurumuş örneklerin depolanması, kuru örneklerden oluşan koleksiyonun muhafazası ve düzenlenmesı, Omurgalılar (Balıklar, ikiyaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, memeliler)' in toplanma, preparasyon ve muhafazası.

BİY- 415 Tıbbi Bitkiler 2 0 2
Tıbbi bitkilerin önemi, gruplandırılması, ekolojisi, kurutulması, saklanması, kültür yöntemleri, droglar, ikincil bitki maddeleri ve tıbbi bitkilerden yararlanma.

BİY- 417 Endüstriyel Mikrobiyoloji 2 0 2
Endüstride kullanılan mikroorganizmalar ve bunların ürünleri, yeni ürün oluşturan mikroorganizmaların izolasyonunda kullanılan strateji ve teknikler, birincil ve ikincil metabolitler, pilot-ölçek ve endüstriyel ölçekli fermantasyon teknikleri, kapalı ve açık sistemde büyütme ve oluşturulan ürünün endüstride elde edilme yolları, üretici organizmanın verimini artırıcı laboratuar çalışmaları ve bu organizmaları saklama yöntemleri, ürünlerin (antibiyotikler, vitaminler, alkollü içeçekler, biyopolimerler, protein ve enzimler) genel gruplandırılması, atık-su arıtma yöntemleri.

BİY- 419 Enzimoloji 2 0 2 
Enzimlerin yapısı ve sınıflandırması, Michaelis-Menten, Lineveaver-Burk denklemleri, allosterizm, kovalent modifikasyon, feedback inhibisyon düzenlemeleri, yarışmalı ve yarışmasız inhibisyonlar, enzimatik kataliz mekanizmaları.

BİY- 421 Parazitoloji 2 0 2
Parazitlik ve parazitler, hastalıkların oluşu ve yapı bozuklukları, hastalardaki belirtiler, parazitozlann tanınması. Helmintler, insanda parazitlikleri.
Arthropodlar ve parazitlikleri; artropodlann vektörlüğü, vektör artropodlarla savaş. Böceklerin parazitlikleri; sinekler ve parazitlikleri, Sivrisinekler, Tatarcıklar, Seratopogondiler, Simulüdler, Tabanidler, Ahır sinekleri ve parazitlikleri. Pireler, Tahtakuruları, Bitler, Akarlar, Dermanissidler ve parazitlikleri.

BİY- 423 Ekonomik Botanik 2 0 2
Bitkisel ürenlerin özellik ve önemleri, Ekonomik bitkilerle kültür bitkileri arasındaki ilişki, Besin Bitkileri; Tahil bitkileri, Baklagiller ve kuru meyvalar, Şeker elde edilen bitkiler, Sebzeler, Meyvalar, Yağ bitkileri, Endüstri Bitkileri; Lif bitkileri, Odunundan yararlanılan bitkiler, Boya elde edilen bitkiler, Tanen elde edilen bitkiler, Zamklar ve zamk elde edilen bitkiler, Reçineler ve reçine elde edilen bitkiler, Lateksler ve kauçuk elde edilen bitkiler, Uçucu yağlar ve uçucu yağ elde edilen bitkiler, Baharat Bitkileri; Uyarıcı bitkiler, Tibbi Bitkiler; Alkaoit taşıyanlar, Müsilaj taşıyanlar, Kalp glikozitleri taşıyanlar, Saponin taşıyanlar, Süs Bitkileri.

BİY- 437 Evolusyon 2 0 2
Kozmik evrim ve hayatın kökeni, evrimi destekleyen kanıtlar, mutasyon, organizmaların evrimi, doğal seçim, göç, türleşme süreci ve evrimin ürünleri.

BİY- 439 Bitki Coğrafyası 2 0 2
Bitki coğrafyasi ilgi alanları Areallerin tanımı ve bitkilerin yayılışına etki eden faktörler, Tarihsel Bitki Coğrafyasi-Paleobotanik, Jeolojik devirlerde karaların dağılımı ve bitki gruplarının yayılışına olan etkileri, Floristik alem, altalem ve bölgelerin tanıtılması ve bunları karakterize eden familya ve cins düzeyindeki taksonlar, Yurdumuzun bitki coğrafyası açısından sahip olduğu özellikler, Bitkilerin yayılışıyla, ilgili prensipler, Kesinti alanları, Endemizm çeşitleri ve sebepleri Yurdumuzda endemizm.

BİY- 443 Bitki Embriyolojisi 2 0 2
Mikrosporang erkek gametofit, megasporang, dişi gametofit, tozlaşma, döllenme, eşem uyuşmazlığı, endosperma, embriyo, poliembriyoni, apomiksis, tohum.

BİY- 447 Çevre Bilgisi 2 0 2
Ekosfer, biyosfer, ekosistem, komunite, populasyon ilişkilerinin irdelenmesi; ekosistemin işleyişi, enerji akışı ve madde döngüsü; toprak, su ve hava kirliliği, radyasyon kirliliği, gürültü kirliliğinin canlı ve çevreye etkileri; biyoçeşitlilik ve korunması.

BİY- 449 Toprak Bilimi 2 0 2
Toprak biyolojisinin konusu, önemi ve gelişimi, toprağın temel yapı öğeleri, toprağın fiziko-kimyasal özellikleri ve canlılar üzerindeki etkileri, toprak canlılarının tanıtıcı özellikleri, ekolojisi ve sınıflandırması.

BİY- 451 Fitopatoloji 2 0 2
Hastalık kavramı, bitkilerde hastalık nedenleri, bitki hastalıklarının oluşumu için ön koşullar, uygun konukçu parazit ilişkileri, uygun olmayan konukçu parazit ilişkileri, devre sistemleri.

BİY- 457 Hayvan Davranışları 2 0 2
Davranış bilimin tarihi perspektifi, Davranışın biyolojik temelleri, Davranış nedir?, Davranışın sınıflandırılması; İçgüdüsel davranışlar, Öğrenilmiş davranışlar, Davranışın incelenmesi; Kriter seçimi, Davranış çalışmalarında önemli noktalar, Davranışın doğası, Refleksler, İstemsiz hareketler, Uyartılar ve işaretler, Davranış araştırma yöntemleri, Davranış belirleyiciler, Davranış şekilleri; Beslenme davranışı, Predatör davranışı (Avcı-Av İlişkisi), Göç, Yönelme, Saldırganlık, Baskınlık sıralanımı, Haberleşme (Kimyasal, görsel ve mekanik haberleşme), Kur yapma ve çiftleşme, Yavru bakımı, Periyodik davranış ve biyolojik zaman ayarı, Toplumsal davranış, Toplumsal böcekler ve Öğrenme.

BİY- 459 Ornitoloji 2 0 2
Kuşların sistematikteki yeri ve tanıtıcı özellikleri, vücut yapıları, tüy değişimi, beslenme, üreme, duyu organları, yuvaları, yumurtaları, yayılış bölgeleri ve göçleri.

BİY- 461 Biyolojide Güncel Konular -I 2 0 2
Konular, biyolojinin çeşitli alt bilim dallarındaki son gelişmeleri kapsar.

BİY- 416 Bitki Islahı 2 0 2
Bitiki ıslahının önemi, ıslah yöntemleri, autogam ve alilogam bitkiler, mutasyon ve poliploidi ıslahı çeşitli koruma çalışmaları, melezleme.

BİY-418 Herbaryum Teknikleri 2 0 2
Herbaryum tarifi ve amaçları
Herbaryum, botanik bahçesi ve arboretumların fonksiyonları ve önemleri
Çiçekli bitkilerin herbaryumları Bitki toplama teknikleri
Toplamada kullanılan malzemeler Pres yapma ve kurutma
Herbaryum yapma teknikleri 
zehirleme,yapıştırma, kartoteks 
Bitkilerin dolaplara yerleştirilmesi 
Ödünç gönderme, hediye veya bitki değiş tokuşu
Özel bitki grublarının herbaryumları 
a)Çiçeksiz bitkilerin herbaryumu 
b)Suçul bitkilerin herbaryumu, kara bitkilerinin herbaryumu
Ülkemizdeki herbaryumlar
a)Üniversite herbaryumlaru, araştırma kuruluşlarının herbaryumları, özel şahıs herbaryumları
b)Uluslar arası herbaryumlar

BİY- 420 Bakteriyoloji 2 0 2
Bakterilerin filogenisi, öbakteriler ve arkeobakteriler, genel bakteri gruplarının metabolizmalarına göre gruplandırılması (enerji kaynağına göre fermantatif, fototrof ve oksidatif gruplar ve karbon kaynaklarına göre de ototrof, heterotroflar vd.), bakterilerin karbon, azot ve kükürt döngüsündeki rolleri, simbiyotik ilişkiler bakımından incelenmeleri, bakteri ekolojisi.

BİY- 422 Arazi 4 Gün (Botanik) 2 0 2
Arazi çalışmalarının amaçları, çeşitleri açıklanmaktadır. Arazi biyolojisi, kaydetme, toplama, gözleme ve canlı objelerin fotoğraf çekimi teknikleri verilmektedir. Arazi çalışmaları için gerekli cihaz ve teçhizat temin edilmekte veya imal edilmektedir. Öğrenilen bilgilerin tatbikatı için Nisan ve Mayıs ayında dört inceleme gezisi gerçekleştirilmektedir.

BİY- 424 Vejetasyon 2 0 2
Vejetasyon biliminin tanımı, Vejetasyon bilimi ile ilgli yerli ve yabancı tanınmış kaynaklar, Vejetasyon ve floranın tanımı ve farkları, Floristik sınıflandırmalar, Bitki sosyolojisine ait kavramların ilk açıklamaları (Braun- Blanquet tarafından ve son açıklamaları (Gehu ve Bivus- Martinez tarafından, Bitki sosyolojisinin tanımı, Bitki birliğinin (asosyasyon) tanımı ve karakterleri, Bitki sosyolojisi metodolojisindeki kademeler (analitik ve sentetik kademeler), Bitki sosyolojisindeki hiyerarjik düzen, Bitki sosyolojisi sistemi (bitki birimi) alt sıradaki ve üst sıradaki sıntaksonlar, Dünyadaki divisio ve ekosistem ve bunlardan Türkiye ile KKTC' de bulunanlar.

BİY- 428 Mikoloji 2 0 2
Mantarların genel özellikleri, üremeleri, yaşama ortamları, ekonomik önemleri ve sınıflandırması.

BİY- 432 Arazi 4 Gün (Zooloji) 2 0 2
Arazi çalışmalarının amaçları, çeşitleri açıklanmaktadır. Arazi biyolojisi, kaydetme, toplama, gözleme ve canlı objelerin fotoğraf çekimi teknikleri verilmektedir. Arazi çalışmaları için gerekli cihaz ve teçhizat temin edilmekte veya imal edilmektedir. Öğrenilen bilgilerin tatbikatı için Nisan ve Mayıs ayında dört inceleme gezisi gerçekleştirilmektedir.

BİY- 440 Çevre Biyoteknolojisi 2 0 2
Mikrobiyal ekoloji, Atık sular ve kanalizasyon muamelesi, Biomediasyon, Mikroplar ve jeolojik çevre, Mikroorganizmalarca yapılan korozyon.

BİY- 444 Viroloji 2 0 2
Virus partikülünün genel morfolojisi, Virusların kapsid yapılarına göre dağılımları, Viral zarflar ve Vıral nükleik asitler, Virusların sınıflandırılmaları DNA virusları, RNA virusları, Virus konak hücre ilişkileri, Viruslarin üreme ve replikasyonlari, Viruslar arasindaki genetik ilişkiler, Mutasyon ve rekombinasyon, Viruslar arasında meydana gelen genetik olmayan ilişkiler, Virus hastalıklarında immunite, Virus hastalıklarındaki humoral ve hücresel bağışıklık, Viral aşılar ve İnterferon, Virus hastalıklarında Laboratuvar tanı yöntemleri, Virus hastalıkları, Pieorna virus grubu, Enteroviruslar ve Rhino viruslar, Hepatit virusları ve viral hepatitler, Myxovirus grubu, Orthomyxovirus grubu ve Paramyxovirus grubu, Herpes virus grubu, Pox virus grubu, Adeno virus grubu. Rhabdo virus grubu, Aido.

BİY- 454 Hayvan Coğrafyası 2 0 2
Coğrafya araştırmalarının biyoloji içerisindeki yeri, önemi, çeşitleri ve ilgili olduğu diğer biyolojik dallar hakkında bilgi verilmekte ve tartışılmaktadır. Yayılış alanı yapısı, dinamiği, sınıflandırması ile çeşitli Hayvan Coğrafyası bölgeleri, yayılış alanları, özellikleri, endemik türleri ile birlikte açıklanmaktadır. Türkiye ve komşu ülkelerinin Paleocoğrafyası hakkında bilgi verilmektedir. Dünyanın oluşumu, biyosferin gelişimi, zoocoğrafik bölgeler ile karakteristik fauna elementlerini tanıtan çeşitli video filmleri gösterilmektedir.

BİY- 458 Kromozomlar 2 0 2
-Kromatin yapısı
-Kromozomun yapı ve fonksiyonu
-Kromozomların özellikleri
-Çekirdek bölünmesi
-Pozisyon ve orijin yönünden genlerin kontrolu
-Mutagenezler
-Kromozom haritaları
-Eşey kromozom sistemleri
-Genomda suni değişmeler

BİY- 460 Balık Bilimi 2 0 2
Balıkların sınıflandırılması ve genel morfolojileri, deri ile ilgili oluşumlar, iskelet, kas, hareket, üreme, sinir, endokrin, sindirim ve dolaşım sistemi, solunum, boşaltım ve sinir sistemleri, beslenme ve büyüme.

BİY- 462 Biyolojide Güncel Konular -II 2 0 2
Konular, biyolojinin çeşitli alt bilim dallarındaki son gelişmeleri kapsar.

BİY- 464 Genetik Mühendisliği 2 0 2
Genetik mühendisliğinde kullanılan temel teknikler, gen klonlanması, klonlanmış DNA' nın kullanılması, gen aktarımında kullanılan vektör sistemleri, DNA kütüphanelerinin hazırlanması, proteinler ve protein mühendisliği, modifikasyon ve mutagenezis, gen terapisi, DNA dizi analizi, restriksiyon enzimleri.

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ