YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI

MB 101- Genel Biyoloji-I  (Teorik: 4, Pratik: 0, Kredi: 4)

Bilimsel metot. Canlıların sınıflandırılması temel sınıflandırma yöntemleri. Hücre teorisi, elemanları, zar yapı işlevleri. Büyük biyolojik moleküllerin (karbonhidratlar, nükleik asitler, proteinler, yağlar) yapıları ve işlevleri. Suyun fiyolojik özellikleri. Kimyasal bağlar ve karbon ve canlılardaki molekül çeşitliliği. Enzimlerin genel yapı ve özellikleri. Hücresel solunum ve fermentasyon. Fotosentez. Hücre bölünmeleri (mayoz ve mitoz bölünme). Canlılarda üreme tipleri. Mendel genetiği.

MB 103- Genel Biyoloji Laboratuarı-I  (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Laboratuvar Güvenliği, laboratuvarda kullanılan cihazlar ve sarf malzemeler. Işık mikroskobunun özellikleri ve kullanımı. Diseksiyon mikroskobunun özellikleri ve kullanımı. Çözelti hazırlama. Büyük biyolojik moleküllerin (karbonhidratlar, nükleik asitler, proteinler, yağlar) deneysel yöntemlerle tayini. Biyolojik katalizörler (enzimler), enzim aktivite testi. Bitki ve hayvanlarda genel hücre yapısı.  Bitkilerde plastidler (kloroplast, kromoplast ve lökoplastlar). Bitkilerde ve hayvan hücrelerinde osmoz, plazmoliz ve deplazmoliz. Hücre bölünmesi (mitoz).

MB 105- Genel Kimya (Teorik: 3, Pratik: 2, Kredi: 3)

Madde, metrik sistem ve anlamlı rakamlar. Atom yapısı. Periyodik sistem. Kimyasal bağlar. Molekül geometrisi. Kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar. Yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları. Gazlar, sıvılar ve çözeltiler. Elektrokimya. Kimyasal kinetik ve kimyasal denge. Kimyasal termodinamik. Asitler ve bazlar. İyonik denge. Organik kimyaya giriş.

MB 107- Genel Matematik (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, gerçel sayılar kümesi ve özellikleri. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler, doğrunun analitik incelenmesi, çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar; Fonksiyon kavramı, polinomlar, rasyonel fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar. Fonksiyonların grafikleri. Tümevarım ilkesi, toplam ve çarpım sembolü özellikleri, dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar. Karmaşık sayılar ve özellikleri.

TAR 101- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Türklerin Anadolu’ya geliş gayesi ile buna uygun olarak fetih siyaseti. Haçlı Seferleri’nin gayesi ve doğurduğu sonuçlar. Sömürge keşiflerinin başlaması ve sonuçları. Rönesans ve Reformları başlaması ve sonuçları. Fransız İhtilali ve sonuçları. Osmanlı Devleti’nde siyasi akımların etkisi. Sömürgeci devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki siyasi emelleri.

TÜD 101- Türk Dili-I (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Dil nedir, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkisi, kltürü oluşturan unsurlar ve özellikleri, karşılıklı konuşma, yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi, tarihi devreleri, yeni yazı dilleri, Türk dilinin bugünkü durumu, Türkçede sesler, bunların sınıflandırılması ve sesbilgisi, Türkçenin hece yapısı, vurgu, imla kuralları, noktalama işaretleri, genel anlatım bozuklukları, yapım ekleri, isim ve fiil çekimleri gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur.

YBD 101- İngilizce-I (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

İngilizce dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizce ’ye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir.

MB 102- Genel Biyoloji-II (Teorik: 4, Pratik: 0, Kredi: 4)

Temel bitki yapısı bitki kısımları ve işlevleri, büyüme ve gelişme, iletim demetli bitkilerde kaynak kullanımı ve taşınımı. Toprak oluşumu yapısı ve bitki beslenmesi. Bitkilerde üreme tipleri. Hayvan yapı ve işlevinin temel ilkeleri. Hayvansal dokular (epitel, bağ, kemik, kıkırdak, kas, sinir, kan). Biyoteknolojik yöntemler ve genetiği değiştirilmiş organizmalar. Hayvanlarda beslenme, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, bağışıklık sistemi, üreme, sinir sistemi, osmoregülasyon ve boşaltımın temel özellikleri. Temel ekolojik kavramlar ve ekosistemlerin genel özellikleri

MB 104- Genel Biyoloji Laboratuarı-II (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Bitki morfolojisi ve dokuların incelenmesi.Bağırsaklarda emilim ve madde geçişi. Epitel dokunun incelenmesi. Kan dokunun incelenmesi. Kanama zamanı, pıhtılaşma tayini. Kan gruplarının belirlenmesi. Kan hücrelerinin sayımı (lökosit ve eritrosit). Yayma kan preparatı hazırlanması ve kan hücrelerinin incelenmesi. Solunum, arteriyel kan basıncı. Protozoa kültürü hazırlanması ve incelenmesi.

MB 106- Biyoistatistik (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Temel tanımlar, biyolojik değişkenler, verilerin tablo, grafikler ve tanımlayıcı istatistiklerle özetlenmesi, olasılık ve olasılık dağılımları, güven aralıkları ve hipotez testi, parametrik testler ve nonparametrik alternatifleriyle ikili mukayeseler, frekansların analizi, varyans analizi, regresyon ve korelasyona giriş.

MB 108- Genel Fizik (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Giriş ve ölçme. Vektörler. Tek boyutlu hareket. İki boyutlu hareket. Hareket kanunları. Dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları. İş-Enerji.

MB 110- Bilgisayar Kullanımı ve Programlama (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Çeşitli Dos komutları. Sıkıştırma programları hakkında genel bilgiler ve uygulaması. Biyolojik araştırmalarda en fazla kullanılan kelime-işlem paket programları (Word Star, dBase, Fox Pro, Word, Excel, Bit Paint, Paint Brush, v.d.) hakkında genel bilgiler.

MB 112- Organik Kimya (Teorik: 3, Pratik: 2, Kredi: 4)

Karbon bileşikleri ve kimyasal bağlar. Sigma ve pi bağları ve bağ dönmesi. Alkanlar ve sikloalkanların, adlandınlmaları, yapıları ve serbest radikal tepkimeler. Alkenlerin yapıları, sentezleri ve katılma tepkimeleri. Alkinler, yapıları, sentezleri ve tepkimeleri. Konjuge doymamış sistemler ve katılma tepkimeleri. Aromatik bileşikler ve aromatiklik kavramı. Alkoller, fenoller ve eterler, yapılan adlandınlmaları, sentezleri ve tepkimeleri. Aldehit ve ketonlar, karbonil grubuna nükleofilik katılma tepkimeleri ve a-karbonu üzerindeki tepkimeler. Karboksilli asitler ve türevleri, sentezleri ve açil karbonunda nükleofilik yer değiştirme tepkimeleri. Aminler, adlandırılmaları, elde edilmeleri ve tepkimeleri.

TÜD 102- Türk Dili-II (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Cümle ve cümlenin öğeleri, cümle çeşitleri ve çözümleri, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon anlatım şekilleri ve uygulaması, edebi eserlerin incelenmesi ve retorik uygulamalar, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar bu dersin içeriğini oluşturur.

TAR 102- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları, Atatürk Dönemi Ekonomik Durum, Atatürk Dönemi Dış Politika, Atatürk’ün Bilinmeyen Yönleri, Atatürk’ten sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten liderlerden Milli Şef İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal dönemlerinin önemli siyasi gelişmelerini kapsamaktadır.

YBD 102- İngilizce-II (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.

MB 201- Hücre Biyolojisi (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Sitolojinin tarihçesi. Hücrenin genel yapısı, prokaryotik ve ökaryotik hücreler. Hücrenin kimyasal yapısı. Biyolojik yapıları inceleme araçları. Biyolojik sistemlerde temel yapı birimleri. Hücre zarı. Hücre zarındaki farklılaşmalar. Hücre içi zar sistemi ve sitoplazma. Golgi kompleksi. Mitokondri. Peroksizom, glioksizom, hidrojenozom ve glikozomlar. Plastitler ve kloroplast. Ribozom. Lizozom. Sentriyoller. Çekirdek ve çekirdekçik. Kromozomlar ve hücre bölünmeleri.

MB 203- Hücre Biyolojisi Laboratuarı (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Biyolojik yapıları inceleme araçları. Hücrelerin incelenmesi. Işık mikroskobu, Polarizasyon Mikroskobu, İnterferans Mikroskobu, Faz Kontrast Mikroskobu, X Işınları Saptırması. Ökaryot hücrelerin genel yapısı. Hayvan hücresinin genel yapısı. Bitki hücresinin genel yapısı. Prokaryot hücrelerin genel yapısı. Hücre zarının yapısı. Hücre zarında meydana gelen farklılaşmalar. Hücrede endositoz ve ekzositoz olayları. Mikrotüpçüklerin yapısı. Mikroflamentlerin yapısı. Endoplazmik retikulumun yapısı. Mitokondrinin yapısı. Golgi kompleksinin yapısı. Lizozomun yapısı. Sentriollerin yapısı. Ribozomun yapısı. Çekirdeğin ve çekirdekçiğin yapısı. Kromatinlerin yapısı. Kromozomların yapısı.

MB 205- Genetik I (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Hücre bölünmesi (mayoz, mitoz ve gen alış-verişi). Viral DNA. Genotip ve fenotip. Mendel yasaları, monohibrit, dihibrit ve trihibrit çaprazlama. Mendel kurallarından sapmalar. Letal genler. Eşey kromozomları ve eşeye bağlılık Eşey belirlenmesi. İnsanda eşey anomalileri. Insanda kromozom değişmeleri. Sitoplazmik kalıtım Çoklu alleller ve kan gruplarının kalıtımı.

MB 207- Genetik Laboratuarı I (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Hücre bölünmeleri. Mendel yasaları ile ilgili problemler. Monohibrit ve dihibrit çaprazlama uygulamaları.

MB 209- Bitki Biyolojisi I (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Bitkilerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Sistematik ve taksonomi terimlerinin anlamı. Sistematikteki kategoriler. Tür tanımı, tür altı ve üstü kategoriler ve bunların oluşumları. Türlerin adlandırılması. Taksonomik kurallar ve işleyiş şekilleri. Bitkilerde üreme ve üreme tipleri. Bakteri ve virüsler. Alglerin genel özellikleri ve önemi. Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, Euglenophyta, Dinophyta, Bacillariophyta, Xanthophyta, Chrysophyta, Cryptophyta, Phaeophyta, Rhodophyta diviziyolarının özellikleri ve sistematiği. Mantarlar âlemi ve genel özellikleri. Myxomycota, Chytridiomycota, Oomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deutromycota divizyolarının özellikleri ve sistematiği. Lichenes (tanımı, özellikleri, yetişme ortamları, sınıflandırılması, ülkemiz ve dünyada yaygın bazı liken türleri, kullanımları). Broyphyta (tanımı, özellikleri, yetişme ortamları, sınıflandırılması, ülkemiz ve dünyada yaygın bazı kara yosunu türleri, kullanımları). Pteridophyta (tanımı, özellikleri, yetişme ortamları, sınıflandırılması, ülkemiz ve dünyada yaygın bazı eğrelti türleri, kullanımları).

MB 211- Bitki Biyolojisi Laboratuarı I (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, Euglenophyta, Dinophyta, Bacillariophyta, Xanthophyta, Chrysophyta, Cryptophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Myxomycota, Chytridiomycota, Oomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deutromycota, Lishenes, Bryophyta ve Pteridophyta gruplarına ait örneklerin incelenmesi.

MB 213- Hayvan Biyolojisi I (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Simetri, sölom, yumurta ve bölünme çeşitleri. Protozoa, Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Rotifera, Nematoda, Annelida, Mollusca,  Arthropoda, ve Echinodermata şubelerinin ergin ve larvalarında vücut yapısı, iktisadi önemi, yaşama ortamları ve insanlarla ilişkileri.

MB 215- Hayvan Biyolojisi Laboratuarı I (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Protozoa, Porifera, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca ve Arthropoda şubelerine ait çeşitli türlerin morfolojik ve anatomik yapılarının incelenmesi, bu şubelere ait örneklerin toplanması ve saklanmasına ilişkin yöntemler ve uygulama.

MB 202- Histoloji (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Doku tipleri. Epitel doku. Epitel dokunun genel özellikleri. Epitel dokunun sınıflandırılması ve hücre tipleri.  Bağ dokusu, zemin maddesi, hücre tipleri ve teller. Bağ dokusu tipleri. Yağ dokusu. Uniloküler ve mültiloküler yağ dokusu. Kan dokusu. Kan hücreleri, kan pulcukları ve hematopoiez. Kıkırdak dokusu. Hiyalin, elastik ve telli (=fibröz) kıkırdak. Kemik dokusu. Kemik hücreleri, matriks, periosteum ve endosteum kemik dokusu tipleri. Kas dokusu. Düz, çizgili (=iskelet) ve kalp kası tipleri. Sinir dokusu. Nöronlar, sinapslar ve nöroglia.

MB 204- Histoloji Laboratuarı (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Epitel dokusu; örtü epiteli, bez epitelyumi. Bağ dokusu; bağ dokusu hücreleri, bağ dokusu iplikleri. Kıkırdak dokusu; hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak, fibröz kıkırdak. Kemik Dokusu; kompakt kemiklerin mikroskobik yapısı, kemik hücreleri. Kan dokusu; alyuvarlar, akyuvarlar, agranülositler, granülositler, trombositler. Kas dokusu; düz kasın yapısı, iskelet kasının yapısı, kalp kasının yapısı. Sinir dokusu; sinir hücreleri, nöroglia hücreleri.

MB 206- Genetik II (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Nükleik asitler (DNA ve RNA). Genler ve boyutları. Kantitatif kalıtım ve polimeri. Bağlantı, krossing-over ve kromozom haritaları. Olasılık ve genetik uygulaması. Gen mutasyonları. DNA tamir mekanizmaları. Kromozom anomalileri (sayısı ve yapısındaki değişmeler). Mutagenezler. Poligenik kalıtım. Populasyon genetiği ve genetik uygulaması. Multipl allelizm; euploidi ve aneuploidi.

MB 208- Genetik Laboratuarı II (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Çoklu alleller ve kan gruplarının kalıtımı uygulamaları. DNA izolasyonu.

MB 210- Bitki Biyolojisi II (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Bitkiler aleminin en fazla çeşitliliğe sahip bölümünü oluşturan Tohumlu bitkilerin sistematik tarihi, sınıflandırmasında kullanılan kurallar, Gymnospermler (Açık tohumlu bitkiler) ve sistematik özellikleri, Angiospermlerin (Kapalı tohumlu bitkiler) vejetatif ve generatif özelliklerinin yanı sıra tek çenekli ve çift çenekli bitki gruplarına ait önemli familyaların özellikleri ile bitkiler arasındaki atasal ilişkilerin moleküler yöntemlerle nasıl belirleneceği.

MB 212- Bitki Biyolojisi Laboratuarı II (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Gymnospermlere (Açık tohumlu bitkiler) ait ülkemizde yayılış gösteren önemli familyalara ait dal, yaprak, kozalak, tohumların gösterilmesi ve bu familyaların sistematik özellikleri, Angiospermlere (Kapalı tohumlu bitkiler) ait ülkemizde yayılış gösteren en fazla taksona sahip Familyalara ait bitki örnekleri, çiçek kısımları, meyvelerin gösterilmesi ve bu familyaların sistematik özellikleri.

MB 214- Hayvan Biyolojisi II (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Kordalılann genel özellikleri, kökeni ve alt sistematik grupları. Protochordata, Hemichordata, Urochordata, Cephalochordata’nın genel ve morfolojik özellikleri. Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves ve Mammalia’nın genel karakterleri, morfolojik özellikleri ile yaşama ortamları ve insanlarla ilişkileri.

MB 216- Hayvan Biyolojisi Laboratuarı II (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Omurgalı hayvan örneklerinin morfolojik ve anatomik yapılarının incelenmesi, örneklerin toplanması ve saklanmasına ilişkin yöntemler ve uygulama.

MB 301- Moleküler Biyoloji I (Teorik: 4, Pratik: 0, Kredi: 4)

Genetik materyalin yapısı, nükleik asit biyokimyası ve manipülasyonu, gen yapısı ve genetik materyalin organizasyonu, genetik informasyonun protein olarak ekspresyonu; genetik kod ve translasyon, prokaryotik transkripsiyon ve gen ekspresyonunun transkripsiyonel ve translasyonel regülasyonu.

MB 303- Moleküler Biyoloji Laboratuarı I (Teorik: 0, Pratik: 4, Kredi: 2)

Biyolojik materyallerden nükleik asitlerin (total DNA, total RNA, pDNA) izolasyonu, miktar ölçümü ve kalite değerlendirmesi, restriksiyon endonükleazlarla DNA kesimi, jel elektroforezi, fragmentlerin jelden elüsyonu, jelden membrana DNA transferi, prob sentezi, nükleik asit (ve proteinlerin) blot hibridizasyonuyla tespiti ve diğer ilgili teorik ve uygulama konuları lab kapsamını oluşturmaktadır.

MB 305- Biyokimya I (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Sulu karbonhidratlar; yapıları ve biyolojik fonksiyonları. Lipitler; yapıları ve biyolojik fonksiyonları. Amino asitler, peptidler ve proteinler; Yapıları ve biyolojik fonksiyonları. Enzimler ve enzim kinetiği, vitaminler ve koenzimler.

MB 307- Biyokimya Laboratuarı I (Teorik: 0, Pratik: 4, Kredi: 2)

Karbonhidratların reaksiyonları. Nişastanın hidrolizi. Proteinlerin reaksiyonları. Nükleik asitlerin reaksiyonları. İdrarın fiziksel ve mikroskopik incelenmesi. İdrarda, glukoz, protein, keton cisimleri, kreatin ve safra boyar maddelerinin tayini.

MB 309- Mikrobiyoloji (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Bakterilerin anatomik yapıları. Bakterilerin kimyasal yapıları ve enzimleri. Bakterilerde metabolizma ve metabolizmayi etkileyen faktörler. Bakterilerin üremesi ve üremeyi etkileyen fiziksel ve kimyasal faktörler. Kemoterapotiklerin ve dezentektanlarin etkisi. Bakterilerde ekstrakromozomal genetik elementler. Plazmidler ve Bakteriyofajlar. İriteksiyon mekanizmasi. Mikroorganizmalara ve konakçıya ait faktörler. Virulans değişimi. Bağışıuklık ve bağışıklığı etkileyen faktörler. Antijen türleri ve bakteriyel antijenler. İmmunoglobülünlerin özellikleri ve biyolojik aktiviteleri. Hücresel ve Humoral immun cevap mekanizması. İnfeksiyonlara karşı bağışıklık.

MB 311- Mikrobiyoloji Laboratuarı (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon. Mikroorganizmaların beslenme ve üreme özellikleri. Bakteri, Virus ve Fungus’un farklılıkları ve in-vitro koşullarında üreme özellikleri. Mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan temel besi yerleri ve kullanım amaçları. Mikroorganizmaların izolasyonu ve identifikasyonu. Mikroorganizmaların biyokimyasal aktivitelerinin ölçülmesi. Mikroorganizmaların boyanması için kullanılan boyalar ve boyama metotları. Mikroorganizmaların mikroskobik preparatlarının hazırlanması. Mikroorganizmaların tanınmasında kullanılan serolojik yöntemler.

MB 302- Moleküler Biyoloji II (Teorik: 4, Pratik: 0, Kredi: 4)

DNA replikasyonu, onarımı ve rekombinasyonu, eukaryotik transkripsiyon, transkriptlerin işlenmesi ve gen ekspresyonu regülasyonu, kromatin yapısı, genomun kromozomlara paketlenmesi, genom içeriği ve organizasyonunun tanımlanması, genomiks, proteomiks, biyoinformatiks.

MB 304- Moleküler Biyoloji Laboratuarı II (Teorik: 0, Pratik: 4, Kredi: 2)

DNA klonlama ve PCR, gen ekspresyonu değişimlerinin RT-qPCR analizi, biyoinformatik uygulamaları da kapsayan ve yıllara göre değişkenlik gösterebilen küçük çaplı projeler gerçekleştirildiği bir teorik ve uygulama programı lab. kapsamını oluşturmaktadır.

MB 306- Biyokimya II (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Nükleik asitler; Yapıları ve biyolojik fonksiyonları. Temel biyokimyasal tepkimeler. Karbonhidrat, yağ, protein ve nükleik asit metabolizması. Respirasyon tepkimeleri.

MB 308- Biyokimya Laboratuarı II (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Lipidlerin reaksiyonları. Sütte kazein ve laktoz tayini. Kanda glukoz, toplam lipit, toplam protein, kalsiyum, ürik asit ve üre tayini. Karaciğer fonksiyon testleri. Biyokimyasal reaksiyonların hızı üzerine substrat derişiminin etkisi.

MB 310- Bitki Fizyolojisi (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Bitki fizyolojisine giriş. Enzimler ve hormonlar. Tohum çimlenmesi ve bitki gelişimi. Difüzyon ve osmoz olayları. Bitki, toprak ve su ilişkileri. Bitkilerde su kaybı. Bitki besin elementleri, madensel tuzların alınması ve taşınması. Fotosentez ve kemosentez. Azot metabolizması. Solunum. Fizyolojik stres faktörleri. Hareket fizyolojisi.

MB 312- Hayvan Fizyolojisi (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Fizyolojinin tarif ve alanı. Hayvanlarda boşaltım, sindirim, solunum, dolaşım sistemleri. Kan damarları. Genital sistem. Gamet hücreleri ve gonatlar. Omurgalılarda dişi ve erkek üreme sisteminin organları. Hareket sistemi ve sinir sistemleri.

MB 314- İnsan Embriyolojisi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Gelişim biyolojisinin tarihi ve prensipleri. Canlılarda gamet oluşumu: Oogenez ve spermatogenez olayları. Yumurta hücresi ve spermin özellikleri ve döllenme ile yumurtanın aktivasyonu. Segmentasyon ve segmentasyon çeşitlerinin farklı canlı gruplarında incelenmesi. Çeşitli gastrulasyon, gelişme mekanizmaları ve hücre farklılaşması. Model organizmalarda döllenmiş yumurta hücresinin sementasyonundan başlayarak embriyo gelişiminin tüm evrelerinin incelenmesi. Hayvan embriyonik gelişim evrelerinin mikroskop altında incelenmesi.

MB 401- Moleküler Genetik I (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Genetik materyalin tabiatı, yapısı, özellikleri ve biyolojik sistemlerde organizasyonu. DNA replikasyonu, rekombinasyonu, mutasyonu ve onarımı. Genetik kod, genetik informasyonun ekspresyonu ve regülasyonu.

MB 403- Moleküler Genetik Laboratuarı I (Teorik: 0, Pratik: 3, Kredi: 1)

Nükleik asitlerin izolasyonu ve manipulasyonu uygulamaların ana eksenini teşkil edecek olup, bu çerçevede değişik kaynaklardan total DNA, (RNA opsiyonel) izolasyonları, bunların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin çalışılması miktar ve kalitelerinin belirlenmesi, restriksiyon enzimleriyle kesimi ve açığa çıkan fragmentlerin elektroforetik seperasyonlarının yapılması.

MB 405- Biyoteknoloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Biyoteknolojiye giriş. Dünya ve biyoteknoloji. Substratlar ve biyoteknoloji. Genetik ve biyoteknoloji. Rekombinant DNA teknolojisi. Molekular bioteknoloji. Prokaryotik and eukaryotik organizmalar. E.coli ve Saccharomyces cerevisiae’de DNA, RNA ve protein sentezi. Bioproses and bioteknoloji. Enzim teknolojisi. Gen ekspresyonlarının manipulasyonu. Rekombinat protein üretimi. Direkted mutagenes. Protein mühendisliği. Moleküler diagnos. Aşılar, antibiyotikler, transjenik bitki ve hayvan gen terapisi.

MB 407- Ekoloji (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Ekoloji nedir temel tanımlar ve kavramlar. Hidrosfer, litosfer ve atmosferin yapısı. Biyotik ve abiyotik ilişkiler. Tür kavramı ve canlı çeşitliliği ve çeşitliliği etkileyen temel faktörler. Ekosistemlerde enerji akışı besin piramidi, trofik yapı ve özellikleri, biyolojik yükseltgenme. Biyojeokimyasal döngüler  (karbon, azot, oksijen, fosfor, kükürt,su). Karasal ve sucul biyomlar genel özellikleri ve dağılışları. Populasyon ve komünite ekolojisinin temel kavramları ve özellikleri. Fizyolojik ekoloji ve canlılarda uyum. Adasal biyocoğrafya kuramı. Habitat bozulması fragmentasyon, küçük popülasyonlarda sorunlar. Koruma ekolojisi ve koruma alanlarının kurulmasında temel prensipler.

MB 409- Bitirme Tezi-I (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Konu, sorumlu öğretim üyesi ve öğrenci tarafından belirlenir.

MB 402- Moleküler Genetik II (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Genetik kod, genetik informasyonun ekspresyonu ve regülasyonu. Rekombinant DNA teknikleri ve bunların biyolojik sistemlerin diseksiyonu ve manipülasyonunda kullanımı, ve diğer alanlardaki uygulamalar.

MB 404- Moleküler Genetik Laboratuarı II (Teorik: 0, Pratik: 3, Kredi: 1)

E. coli hücrelerinin plazmid DNA ile transformasyonu, gecelik suspensiyon kültürlerinden plazmid izolasyonu, restriksiyonu, restriksiyon haritası yapımı, jelden DNA elüsyonu, Southern transfer, PCR ile rastgele ve spesifik DNA segmentlerinin amplifikasyonu, diferanşıl gen ekspresyonunun DDRT-PCR ve cDNA-AFLP metotlarıyla tespiti ve DNA sekans analizi uygulamaların kapsamını teşkil edecektir.

MB 406- Biyoinformatik (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Dinamik programlama, İkili dizi hizalamaları (Smith-Waterman ve Needleman-Wunsch algoritmaları), Protein benzerlik matrisleri (PAM ve BLOSUM), Çoklu dizi hizalaması, Gen ifade verilerinin analizi (Kümeleme ve sınıflandırma algoritmaları), Büyük biyolojik ağların ve grafiklerin analizi için metodlar.

MB 408- Populasyon ve Evrimsel Genetik (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Doğal seleksiyon yoluyla evrim. Populasyon modelleri. Diploid populasyonlarda evrim. Doğal populasyonların değişkenliği. Birden çok lokusta evrim. Kantitatif genetik. Fenotipik evrim modeli. Sınırlı ve yapılı populasyonlar. Yapılı populasyonlarda evrim. Prokaryotların evrimi. Ökaryotik genomun evrimi. Genetik sistemlerin evrimi: I. eşeyli üreme ve rekombinasyon. Genetik sistemlerin evrimi: II. eşeyli üremenin sonuçları. Makro evrim. Evrimsel geçmişin yeniden yapılandırılması. Filogenetik ağaç oluşturulması.

MB 410- Bitirme Tezi-II (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Konu, sorumlu öğretim üyesi ve öğrenci tarafından belirlenir.

GÜZ YARIYILI SEÇMELİ DERSLERİ

MB 411- Radyobiyoloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Radyobiyolojiye giriş, radyasyon hasarı ve tamiri, hücre sağkalım eğrileri, radyoduyarlılık ve mitotik döngü, lineer enerji transferi ve göreceli biyolojik etkinlik, tüm vücut ışınlamasının akut etkileri, radyasyonun karsinojenik ve herediter etkileri, radyasyonun embryo ve fetüs üzerine etkisi, normal dokuların radyasyon toleransı, radyoterapide doz, zaman ve fraksinasyon.

MB 413- Müze Tekniği (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Müze ve Koleksiyonculuk nedir, hayvan kolleksiyonu hazırlamada temel çalışma planının oluşturulması, toplamaya uygun canlıların belirlenmesi, bu canlıların toplanmasında kullanılacak temel araçların kullanımı ve yapımları, etiketleme, uygulamalı alan çalışmalarında dikkat edilecek hususlar, koleksiyon canlılarının ölçüm tipleri, teknik boy ölçülerinin alınması, terraryum, akvaryum, insektaryum gibi vivaryumların hazırlanması, dekorasyonu, bu yaşam alanlarında tutulacak canlıların beslenmesi, bakımı, tedavileri gibi konularda teorik ve pratik uygulamaları içerir.

MB 415- Tıbbi Bitkiler (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Tıbbi bitkilerin önemi ve gruplandırılması. Tıbbi bitkilerin toplanması, kurutulması ve saklanması. Kültür yöntemleri. Droglar. İkincil bitki maddeleri ve tıbbi bitkilerden yararlanma.

MB 417- Endüstriyel Mikrobiyoloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Endüstriyel mikroorganizmalar tarafından üretilen primer ve sekonder metabolitler, antibiyotikler, vitaminler ve aminoasitler, steroidler, enzimler, alkollü içkiler (şarap, bira), damıtık alkollü içecekler, etanol, sirke, sitrik asit ve diğer organik bileşikler, endüstriyel mantarlar ve mayalar hakkında genel bilgi.

MB 419- Enzimoloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Enzimolojiye genel bakış, enzimolojinin temel prensipleri, enzimlerin yapısı ve özellikleri, enzimlerin sınıflandırılması, enzim etki mekanizmaları, koenzimler, enzim aktivitesi, aktivite tayin yöntemleri ve kalite belirlenmesi, enzim aktivitesine etki eden faktörler, enzim kinetiğine giriş, enzim aktivitesinin kontrolü, immobilize enzimler, enzim immobilizasyon yöntemleri

MB 421- Parazitoloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Parazitlik ve parazitler. Hastalıkların oluşumu ve yapı bozuklukları. Hastalardaki belirtiler. Parazitozların tanınması. Helmintler ve insanda parazitlikleri. Arthropodlar; parazitlikleri, artropodlann vektörlüğü ve vektör artropodlarla savaş.

MB 423- Ekonomik Botanik (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Ekonomik botanik dersinin içeriği insanlar tarafından kullanılan bitkilerdir. Yiyecek, içecek, ilaç, tekstil, barınma ve diğer ihtiyaçlar için kullanırlar. Bu dersin kapsamı hem önemli, hem de geniş bir bakış açısı sağlamaktır. Bu ders içerik olarak, bitkilerin insanlar tarafından kullanımını, ayrıca kültüre alınarak yetiştirilen bitkilerin yanı sıra doğada büyüyen bitkileri de ele alacaktır.

MB 425- Bitki Koruma (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Bitkilerde hastalığın kavramı, simptomlar ve bitki hastalıklarının sınıflandırılması; Bitki hastalıklarının nedenleri; Ekonomik kayıplar; Bitki hastalığı etmenleri, Bitki hasar vericilerine karşı mücadelede alınacak önlemler; Bitkileri hastalıklardan koruma; Yasa Önlemleri; Bitki hastalıklarının kontrolü; Biyoteknoloji ve bitki patolojisi; Bitki zararlıları.

MB 427- İnsan Genetiği (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

İnsanlardaki genetik yapı ve çeşitliliğin incelenmesi, hastalıkların kalıtsal ve moleküler temelleri ile ilgili bilgilendirme.

MB 429- Boyama Teknikleri (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Boyalara giriş; Boya çeşitleri

MB 431- Sitogenetik (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Sitoloji ve sitogenetiğin bitki ve hayvan ıslahındaki önemi. Hücre ve organellerinin tanıtılması. Kromozomların yapısı ve fonksiyonları.

MB 433- Tohum Çimlenme Ekolojisi ve Fizyolojisi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Çimlenme, çimlenmenin fizyolojisi ve biyokimyası, çimlenmeyi etkileyen faktörler, dormansi

MB 435- Mesleki İngilizce (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Öğrencilerin mesleğe atıldıklarında ihtiyaç duyabilecekleri İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri kazanma.

MB 437- Liken Biyolojisi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Likenlerin genel özellikleri, simbiyoz yaşam, ekolojide yerine giriş; Liken yapısında yer alan (fotobiyont) alglerin biyolojik yapısı ve özellikleri; Liken oluşturan (likenleşmiş mantarlar)(mikobiyont) biyolojik yapısı ve özellikleri; Liken simbiyozu (ortak yaşamı), Tallus morfolojisi, gelişim formları, gelişme ortamları substrat tipleri; Liken biyokimyası ve likenlere özgü sekonder metabolitler ve kullanım alanları; Besin ve mineral maddelerin döngüsü; Nitrojen metabolizması ve ekosisteme katkıları; Hava kirliliğine bağlı likenlerde görülen morfolojik, anatomik ve fizyolojik bozukluklar; Büyüme hızı ve gelişmede rol oynayan faktörler ve kirlilik etkisindeki değişimler; Liken birey ve populasyon ekolojisi ve biyocoğrafik yayılışları; Hava kirliliği biyoindikatörü olarak likenler; Biyoindikatör-Biyomonitör terimleri, farkları; Hava kirleticileri, kaynakları. Ağır metal ve radyoaktif madde biriktiren liken türleri ile şehir kirlenmesinin izlenmesi; Hava kirliliği ölçümünde kullanılan metodlar, kirleticilerin biyolojik ölçümünde uygun metodu bulma; Genel izleme (tüm liken florası), biyoindikatör türlerin kullanılması, pasif ve aktif izleme metodları; Monitörleme çalışmaları. Kirliliğe duyarlı türler, transplantasyon çalışmaları.

MB 439- Bitki Coğrafyası (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Bitkilerin ekolojik şartları, bitki formasyonları, relikt ve endemik bitkiler ve flora bölgeleri

MB 441- Palinoloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Polen ve sporların yapısı, morfolojisi, Gymnosperm (Açık tohumlular) polenlerinin polenlerinin yapısı ve sınıflandırılması, Angiosperm polen morfolojisi, polen terminolojisindeki yenilikler

MB 443- Bitki Emriyolojisi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Bitki embriyolojisinin içeriği; Bitki embriyolojisinin tarihçesi, Çiçekli bir bitkinin hayat devri; Erkek üreme organ; Tapetum hücrelerinde bölünmeler, sporogen doku; Erkek organ gelişimindeki anormallikler; Erkek gametofit gelişimi; Erkek gametofit gelişimindeki anormallikler; Dişi üreme organı; Embriyo kesesi tipleri; Olgun embriyo kesesi hücreleri; Tozlaşma, Döllenme; Embriyo ve Endosperma gelişimi; Apomiksis

MB 445- Preparasyon Teknikleri (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Hücrelerde inceleme (vital-supravital doku kültürü incelemeleri). Laboratuvarda kullanılan genel reaktifler. Preparasyon yapma yöntemleri. Fiksasyon. Dokuların yıkanması. Mikrotom tekniği. Kesitlerin boyanması ve devamlı preparata dönüştürme.

MB–447 Çevre Bilgisi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Ekosfer, biyosfer, ekosistem, komunite ve populasyon ilişkilerinin irdelenmesi. Ekosistemin işleyişi, enerji akışı ve madde döngüsü. Toprak, su ve hava kirliliği. Radyasyon ve gürültü kirliliğinin canlı ve çevreye etkileri. Biyolojik çeşitlilik ve korunması.

MB 449- Toprak Bilimi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Toprak biyolojisinin konusu, önemi ve gelişimi. Toprağın temel yapı öğeleri. Toprağın fiziko-kimyasal özellikleri ve canlılar üzerindeki etkileri. Toprak canlılarının tanıtıcı özellikleri, ekolojisi ve sınıflandırması.

MB–451 Fitopatoloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Hastalık kavramı. Bitkilerde hastalık nedenleri. Bitki hastalıklarının oluşumu için ön koşullar. Uygun konukçu parazit ilişkileri. Uygun olmayan konukçu parazit ilişkileri. Devre sistemleri.

MB–453 Doğal Koruma Alanları (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Doğa korumanın tarihçesi. Bilimsel rezervler ve Milli Parklar. Doğal anıtlar ve doğa koruma rezervleri. Peyzaj koruma alanları. Kaynak rezervleri. Antropolojik rezervler ve çok yönlü kullanım alanları. Biyosfer rezervleri ve dünya miras alanları. Doğa korumanın nedenleri: ekonomik nedenler, bilimsel nedenler, estetik nedenler, etik-manevi nedenle rekreasyonel nedenler. Doğa koruma ölçütleri. Türkiye’nin doğa koruma ile ilgili taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve uluslar arası ölçütler. Koruma alanlarının ilanındaki genel ölçütler: büyüklük, yer ve ulaşım, alanın yapısı. Doğa koruma alanlarının belirlenmesi, plânlanması, yönetilmesi ve izlenmesi. Özel çevre koruma alanları ve güncel sorunları. Doğa korumanın ekolojik ve ekonomik önemi. Türkiye’deki doğa koruma alanları ve özellikleri.

MB–455 Gıda Mikrobiyolojisi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Gıdalarda önemli mikroorganizmalar ve mikrobiyal bulaşma kaynakları. Gıdalarda mikrobiyal gelişimi etkileyen faktörler. Gıdalarda belirteç mikroorganizmalar. Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar. Gıda koruma ilkeleri ve buluşmanın önlenmesi. Mikroorganizmaların uzaklaştırılması. Gıdalarda mikrobiyal gelişimin inhibisyonu. Mikroorganizmaların öldürülmesi. Et, süt ve yumurta ile bunlardan elde edilen ürünlerde mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve korunma yöntemleri. Meyve, sebze ve hububat ile bunlardan elde edilen ürünlerde mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve korunma yöntemleri. Konserve gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar. Fermentasyon mikrobiyolojisi ve fermente gıdalar. Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları, örnek alma planları, ürün sınıflandırması. Mikrobiyolojik ölçütler.

MB–457 Hayvan Davranışları (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Davranışın tanımı. Davranış bilimin tarihi perspektifi. Davranışın biyolojik temelleri. Davranışın sınıflandırılması; içgüdüsel ve öğrenilmiş davranışlar. Davranışın incelenmesi; kriter seçimi, davranış çalışmalarında önemli noktalar, davranışın doğası, refleksler, istemsiz hareketler, uyartılar ve işaretler. Davranış araştırma yöntemleri. Davranış belirleyiciler. Davranış şekilleri; beslenme davranışı, predatör davranışı (av-avcı ilişkisi), göç, yönelme, saldırganlık, baskınlık sıralanması, haberleşme (kimyasal, görsel ve mekanik haberleşme), kur yapma ve çiftleşme, yavru bakımı. Periyodik davranışlar ve biyolojik zaman ayarı. Toplumsal davranışlar. Toplumsal böcekler ve öğrenme.

MB–459 Ornitoloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Kuşların sistematikteki yeri ve tanıtıcı özellikleri. Vücut yapıları. Tüy değişimi. Beslenmeleri. Üremeleri. Duyu organları. Yuvaları ve yuva yapma şekilleri. Yumurtaları. Yayılış bölgeleri ve göçleri.

MB 461- Biyolojide Güncel Konular-I (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Biyolojinin çeşitli alt bilim dallarındaki son gelişmeleri kapsar.

MB–463 Bitki Ekofizyolojisi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Ekolojik etmenler ve bitkiler üzerindeki etkileri. Fotosentetik olarak aktif ışık. Fotomorfolojik olarak aktif ışık. UV'nin bitkiler üzerine etkisi. Düşük sıcaklık stresi. Dayanıklılık ile ilgili metabolik maddeler. Yüksek sıcaklık stresi. Suyun fizikokimyasal özellikleri. Transpirasyon. Su eksikliğinin fotosentez üzerine etkisi. Nem stresi. Tuzluluk stresi. Oksijen eksikliği. Ağır metal stresi. Hava kirleticiler.

MB–465 Entomoloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Insecta sınıfının hayvanlar alemi içerisindeki yeri ve sınıflandırması. Biyolojik ve ekonomik önemi. Yapısal, biyolojik ve ekolojik özellikleri. Böcek takım ve alttakımlarının ayırt edici morfolojik özellikleri. Bazı önemli familya, cins ve türleri. Önemli gruplar için teşhis anahtarları.

MB–467 Bağışıklık Bilimi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

İmmünolojiye giriş ve antijen. İmmün sistemin yapısı. İmmünglobulinler (antikorlar). İmmün cevap. Doğal direnç. Aşılar ve bağışık serumlar.

MB 469- Özel Çalışma-I (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Konu ve içerik sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. Genellikle en az bir yarıyıl sürecek bölüm içi aktivite veya araştırmalar konu olarak seçilir.

MB 471- Moleküler Sistematik (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Moleküler sistematikte kullanılan metotlar, amaçları ve analiz yöntemleri hakkında genel bilgi sahibi olunur.

MB 473- Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

DNA ve RNA moleküllerinin izolasyonu ve saflaştırılması, kalitatif kantitatif analizleri, çoğaltılmaları, melezleme yöntemleri, polimorfizm analizi.

MB 475- Mantar Biyolojisi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Mantarın tanımı ve botanik özellikleri, mantar işletmeleri, mantar üretim yerleri, üretim sistemleri ve biçimleri, mantar işletmelerinde üretim planının yapılması.

MB 477- Sistematiğin Esasları (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Sistematik ve taksonomik çalışmaların tarihçesi. Sistematiğin önemi ve biyolojik bilimlerle ilişkisi. Temel kavram ve tanımlar. Sistematik kategori ve takson. Tür, alttür ve varyete. Taksonomik karakterler. Adlandırma kuralları.

MB 479- Bitki Sistematiği (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Bitki Sistematiğinde Temel Kavramlar; İsimlendirme, Bitkilerin Tayini; Sınıflandırma Sistemleri, Herbaryum Teknikleri, Algler; Alglerin Genel Özellikleri, Alg Bölümlerinin Özellikleri, Bryophyta Bölümünün Özellikleri; Bryofitlerin Sınıflandırılması, Lycopodiophyta ve Pteridophyta Bölümlerinin Özellikleri; Sınıflandırılmaları, Spermatophyta’nın Genel Özellikleri; Grynospermlerin Genel Özellikleri, Gymnospermlerin Sınıflandırılması; Cycadopsida Sınıfının Genel Özellikleri ve Sınıflandırılması, Coniferopsida ve Gnetopsida Sınıflarının Genel Özellikleri ve Sınıflandırılması, Angiospermlerin Genel Özellikleri; Vejetatif ve Generatif Organlar, Angiospermlerin Sınıflandırılması; Classis Magnoliopsida; Subclassis Magnoliidae, Ordo Magnoliales; Laurales; Piperales, Ordo Aristolochiales; Nymphaeales; Ranınculales; Papaverales

MB 481- Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi 2)

Türkiye’nin konumu, coğrafyası, iklimi, jeolojisi, toprak ve habitat tipleri. Kültür bitki ve hayvan genetik kaynakları. Orman ve Milli Parklar. Bitki çeşitliliği. Omurgasız hayvan çeşitliliği. Tatlısu ve deniz faunası. Kurbağa ve sürüngen çeşitliliği. Kuş çeşitliliği. Memeli çeşitliliği.

MB 483- Bitki Genetiği (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi 2)

Bitki nüklear genleri, bitki mitokondrial genomu organizasyonu ve evrimi, bitki kloroplast genomu organizasyonu ve evrimi, bitki telomer ve sentromerlerinin moleküler organizasyonu, bitki endonükleazları; çinko ve kalsiyum bağımlı endonukleazlar, bitki hücre bölünmesi, sitokinezi ve genetik düzenlenmesi, bitkilerde programlanmış hücre ölümü ve bitki hayat döngüsündeki önemi, bitkilerde epigenetik düzenlenme, gen sessizleşme genleri, bitkilerde epigenetik düzenlenme, gen sessizleşme genleri, Bitkilerde hastalıklara dayanıklılık ve ilgili genler, bitki araştırmalarında kullanılan modern yöntemler (mikroskobik ve moleküler teknikler, moleküler sistematik çalışmaları ve uzaktan algılama teknikleri)

MB 485- İnsan Hastalıklarının Moleküler Genetiği (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi 2)

Genomiks, populasyon genetiği, insan hastalıkları, insan hastalıkları için hayvan modelleri

MB 487- Bakteriyofajlar (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi 2)

Bakteriyofaj çalışmalarının tarihçesi, Bakteriyofaj sınıflandırması, Vektör olarak Faj kullanımı, Patojenik bakterilerin tespitinde fajların kullanımı, İnsanlarda Bakteriyofaj terapi, Bakteriyofajlarla çalışma: genel teknikler ve metodoloji

BAHAR YARIYILI SEÇMELİ DERSLERİ

MB 412- Doku Kültürü (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Doku kültürünün temel prensipleri. Organogenez. Somatik embriyogenez. Protoplast kültürü ve somatik embriyogenez. Haploid bitki üretimi. Hastalıksız bitki üretimi. Sekonder metabolit üretimi. Mikropropogasyon. Germplazm muhafazası. Embriyo kültürü. Somatik varyasyon. 

MB–414 Park ve Orman Ağaçları (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Türkiye’de doğal olarak yetişen ağaç ve çalılar. Ülkemizde park ve bahçelerde yetiştirilen yerli veya kültür ağaç ve çalılar. Bu türlerin genel özellikleri, sistematiği ve yayılışı.

MB–416 Bitki Islahı (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Bitki ıslahının önemi. Islah yöntemleri. Autogam ve alilogam bitkiler. Mutasyon ve poliploidi ıslahı. Çeşitli koruma çalışmaları. Melezleme.

MB 418- Herbaryum Teknikleri (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Bitki toplama teknikleri. Toplamada kullanılan malzemeler. Pres yapma ve kurutma. Herbaryum yapma teknikleri. Zehirleme, dondurma, yapıştırma ve kartoteks. Bitkilerin dolaplara yerleştirilmesi. Uygulamalı herbaryum çalışmaları.

MB–420 Bakteriyoloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Bakterilerin filogenisi. Öbakteriler ve arkeobakteriler. Genel bakteri gruplarının metabolizmalarına göre gruplandırılması (enerji kaynağına göre; fermantatif, fototrof ve oksidatif, karbon kaynaklarına göre; ototrof, heterotrof vs.). Bakterilerin karbon, azot ve kükürt döngüsündeki rolleri. Simbiyotik ilişkiler bakımından bakterilerin önemi. Bakteri ekolojisi.

MB 422- Arazi Botanik (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Arazi çalışmalarının amaçları. Arazide veri kaydetme, örnek toplama, gözleme ve canlı objelerin fotoğraflarının çekilmesi. Arazi çalışmaları için gerekli malzemeler ve kullanımları. İnceleme gezileri ve öğrenilen bilgilerin uygulaması.

MB 424- Vejetasyon (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Vejetasyon biliminin tanımı. Vejetasyon bilimi ile ilgili yerli ve yabancı tanınmış kaynaklar. Vejetasyon ve floranın tanımı ve farkları. Floristik sınıflandırmalar. Bitki sosyolojisine ait kavramların ilk ve son açıklamaları. Bitki sosyolojisinin tanımı. Bitki birliğinin (asosyasyon) tanımı ve karakterleri. Bitki sosyolojisi metodolojisindeki kademeler. Bitki sosyolojisindeki hiyerarşik düzen. Bitki sosyolojisi sisteminde alt ve üst sıradaki sintaksonlar.

MB 426- Özel Çalışma-II (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Konu ve içerik sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. Genellikle en az bir yarıyıl sürecek bölüm içi aktivite veya araştırmalar konu olarak seçilir.

MB–428 Mikoloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Mantarların genel özellikleri. Üremeleri. Yaşama ortamları. Ekonomik önemleri ve sınıflandırması.

MB 430- Süs Bitkileri (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Türkiye’de park ve bahçelerde yetiştirilen yerli veya kültür otsu süs bitkileri. Bu türlerin genel özellikleri, sistematiği, yayılışı ve yetiştirilmesi.

MB 432-  Arazi Zooloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Arazi çalışmalarının amaçları. Arazide veri kaydetme, örnek toplama, gözleme ve canlı objelerin fotoğraflarının çekilmesi. Arazi çalışmaları için gerekli malzemeler ve kullanımları. İnceleme gezileri ve öğrenilen bilgilerin uygulaması.

MB 434- Biyometri (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Populasyonlar ve örnekleme. Ortalama. Varyabilitenin ölçümü. Uyum testi. Kontingent tabloları. Normal dağılım ve Z testi. Tek örneklemeli t-testi. Ortalamanın güven sınırları. İki örneklemeli t-testi. Varyans analizi. Çoklu karşılaştırmalar. Korelasyon ve regresyon.

MB 436- Moleküler Genetik (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Kalıtsal maddenin moleküler yapısı (DNA'nın ikili sarmal yapısı). Kalıtsal moleküllerin kitlesi, baz içeriği ve nükleotid dizisi. Kalıtsal moleküllerin viroidler, virüsler, prokaryodlar ve ökaryodlarda yapı ve organizasyonu. Replikasyon (prokaryot ve ökaryotlarda replikasyonun moleküler mekanizması). Onarım mekanizmaları. Gen anlatımı (gen tanımı, transkripsiyon, RNA'ların işlenmesi, genetik şifre, translasyon). Prokaryot ve ökaryotlarda gen anlatımının düzenlenmesi. Kromozom dışı genetik sistemler (plazmidler, mitokondri ve kloroplastlar). Rekombinasyon (ökaryot ve prokaryotlarda homolog rekombinasyon, transpozisyon). Gen mutasyonu (mutasyonun moleküler mekanizması ve sınıflandırılması).

MB–438 Mesleki İngilizce (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Biyolojik konular ile ilgili İngilizce kitap ve makalelerden tercüme yaptırma şekliyle biyoljide kullanılan yaygın terimler, fiiller ve isimler hakkında bilgi vermek. Biyoloji ile ilgili Türkçe kitap veya makalelerden yararlanarak İngilizce metinler yazdırılacak.

MB–440 Çevre Biyoteknolojisi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Mikrobiyal ekoloji. Atık sular ve kanalizasyon muamelesi. Biomediasyon. Mikroplar ve jeolojik çevre. Mikroorganizmalarca yapılan korozyon.

MB–442 İleri Likenoloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Simbiyozis ve likenler, fotobiyontlar, mikrobiyontlar, büyüme formları, vejetatif yapılar, Üreme yapıları, liken fizyolojisi, liken biyokimyası ve sekonder metabolitler, Sekonder metabolitlerin sentez ve liken tallusundaki görevleri, likenlerin ekonomik kullanımı, liken sistematiği, likenlerin biyomonitör olarak kullanımı, likenikol funguslar

MB–444 Viroloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Virüs partikülünün genel morfolojisi. Virüslerin kapsid yapılarına göre dağılımları. Viral zarflar ve viral nükleik asitler. Virüslerin sınıflandırılmaları. DNA virüsleri. RNA virüsleri. Virüs-konak hücre ilişkileri. Virüslerin üreme ve replikasyonları. Virüsler arasındaki genetik ilişkiler; mutasyon ve rekombinasyon. Virüsler arasında meydana gelen genetik olmayan ilişkiler. Virüs hastalıklarında immunite. Virüs hastalıklarındaki humoral ve hücresel bağışıklık. Viral aşılar ve interferon. Virüs hastalıklarında laboratuar tanı yöntemleri. Virüs hastalıkları. Pieorna virüs grubu. Enterovirüsler ve Rhino virüsler. Hepatit virüsleri ve viral hepatitler. Myxovirüs grubu. Orthomyxovirüs grubu. Paramyxovirüs grubu. Herpes virüs grubu. Pox virüs grubu. Adeno virüs grubu. Rhabdo virüs grubu, Aido.

MB–446 Yumrulu Bitkiler (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Yumrulu ve soğanlı bitkilerin genel özellikleri. Türkiye’de doğal yayılış gösteren yumrulu ve soğanlı bitkiler. Kullanım amaçları. Önemli yumrulu ve soğanlı bitkilerin morfolojik ve biyolojik özellikleri. Yumrulu ve soğanlı bitkilerin kültüre alınma imkanları, vejetatif ve generatif olarak çoğaltılmaları. Yetiştirme teknikleri, hasadı, depolanması ve ihracatı. Türkiye’de ticareti yapılan yumrulu ve soğanlı bitkiler ve bu bitkiler üzerine yapılan çalışmalar.

MB 448- Kanser Hücreleri (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Kanser oluşumunun mekanizması. Kanser hücrelerinin özellikleri. Kanser oluşumunda kromozomal anomalilerin rolü. Kanser hücrelerindeki mitoz ile normal hücrelerdeki mitozun farkları. Kanser oluşumunda etkili olan genler ve özellikleri: onkogenler, tümör süpressör genler, mismatch repair genleri. DNA tamir mekanizmaları. Kanser genlerinde meydana gelen mutasyonların analiz yöntemleri.

MB–450 Mantar Biyolojisi ve Yetiştiriciliği (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Mantarların biyolojik yapısı ve bitkiler âlemindeki yeri. Mantarların morfolojik özellikleri, biyolojisi, besin değeri ve beslenme açısından önemi. Mantar yetiştiriciliğinin tarihçesi. Mantar üretiminin ekonomik durumu. Dünyada mantar üretimi ve tüketimi. Mantarların ekolojik istekleri. Mantarların doğal habitatları ve yetiştirme yerleri. Mantarların yetiştirme sistemleri ve teknikleri. Mantar yetiştiriciliğinde hasat ve hasat sırasında uygulanan işlemler. Mantar muhafaza yöntemleri ve mantarların değerlendirilmesi. Mantar hastalık ve zararlıları. Mantar üretim tesislerinin yapısal özellikleri.

MB–452 Bitki Hormonları (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Hormon tarifi ve bitki hormonlarının sınıflandırılması. Yapı ve aktivite ilişkileri. Bitki hormon reseptörleri. Oksinler, sitokininler, gibberellinler, absisik asit, etilen, poliaminler, jasmonatlar, salisilik asit ve brassinosteroidler. Çiçeklenme ve bitki hormonları. Meyvelenme ve bitki hormonları. Apikal dominansi ve bitki hormonları. Asbsisyon ve bitki hormonları. Senesens ve bitki hormonları.

MB–454 Hayvan Coğrafyası (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Coğrafya araştırmalarının biyoloji içerisindeki yeri, önemi, çeşitleri ve ilgili olduğu diğer biyolojik dallar. Yayılış alanının yapısı, dinamiği ve sınıflandırması. Hayvan Coğrafyası bölgeleri, yayılış alanları, özellikleri ve karakteristik türleri. Türkiye ve komşu ülkelerinin Paleocoğrafyası.

MB–456 Türkiye Geofitleri (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Geofit kavramı ve geofitlerin genel özellikleri. Türkiye’de doğal yayılış gösteren geofitler. Geofitlerin kullanım amaçları. Önemli geofitlerin morfolojik ve biyolojik özellikleri. Geofitlerin kültüre alınma imkanları, vejetatif ve generatif olarak çoğaltılmaları. Geofitlerin yetiştirme teknikleri, hasadı, depolanması ve ihracatı. Türkiye’de ticareti yapılan geofitler.

MB 458- Kromozomlar (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Kromatin yapısı. Kromozomun yapı ve fonksiyonu. Kromozomların özellikleri. Çekirdek bölünmesi. Pozisyon ve orijin yönünden genlerin kontrolü. Mutagenezler. Kromozom haritaları. Eşey kromozom sistemleri. Genomda suni değişmeler.

MB 460- Balık Bilimi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Balıkların sınıflandırılması ve genel morfolojileri. Deri ile ilgili oluşumlar. İskelet, kas, üreme, endokrin, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım ve sinir sistemleri. Balıklarda beslenme ve büyüme.

MB 462- Biyolojide Güncel Konular-II (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Biyolojinin çeşitli alt bilim dallarındaki son gelişmeleri kapsar.

MB–464 Genetik Mühendisliği (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Genetik mühendisliğinde kullanılan temel teknikler. Gen klonlanması ve klonlanmış DNA’ nın kullanılması. Gen aktarımında kullanılan vektör sistemleri. DNA kütüphanelerinin hazırlanması. Proteinler ve protein mühendisliği. Modifikasyon ve mutagenezis. Gen terapisi. DNA dizi analizi. Restriksiyon enzimleri. 

MB 466- Hayvan Embriyolojisi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Hayvan embriyolojisinin tarihçesi. Embriyo tipleri. Oogenez, spermatogenez, sperm ve yumurta morfolojisi. Yumurta tipleri. Yumurta zarı tipleri. Segmentasyon ve tipleri. Gastrulasyon ve tipleri. Morfogenez. Determinasyon. İndüksiyon ve organizatör bölgeler. Fertilizasyon. Mezoderm ve sölom oluşumu. Çeşitli hayvan guruplarında embriyonik ve ontogenik gelişme.

MB–468 Biyolojik Araştırmalar (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Biyolojinin ana, alt ve yan dallarına göre araştırma konuları. Araştırma konularının belirlenmesi, sınırlandırılması ve yönteminin seçilmesi. Bir araştırmanın genel aşamaları. Deneye veya gözleme dayalı araştırmalar. Araştırmalarda bulguların elde edilmesi ve değerlendirilmesi. Bulguların karşılaştırılması ve tartışılması. Araştırmanın rapor edilmesi ve duyurulması (makale). Bilimsel bir makalede bulunan ana başlıklar.

MB–470 Toksikoloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Zehirli (=toksik) madde tanımı. Zehirli maddelerin kaynakları. Zehirli madde ve zehirlenme kavramı. Zehirlenme tipleri ve zehirli maddelerin etkileri. Zehirli maddeler arasında etkileşme, zehirlenme ve zehirliliği etkileyen faktörler. Zehirlerin vücuda giriş yolları, emilmeleri, dağılmaları, uğradıkları değişiklikler ve atılmaları. Zehirlerin etki şekilleri. Zehirlenmelerin sebepleri, tanısı ve sağaltımı. Metaller, inorganik maddeler, asit ve alkaliler. Bitkisel zehirler. Pestisidler. Mikotoksinler ve şapkalı mantar zehirleri. Zehirli hayvanlar ve zehirleri. Yemlerdeki önemli olumsuzluk faktörleri. Hayvanların yakalanması ve insancıl öldürülmesi. Doping için kullanılan maddeler. İmmünotoksikoloji. Kitle imha silahları. Gıda kirliliği. Çevre bilimi ve çevre toksikolojisi.

MB–472 Moleküler Saflaştırma Teknikleri (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Separasyon ve saflaştırma tekniklerine genel bakış, çözünmez maddelerin uzaklaştırılması, Filtrasyon ve santrifüjasyon teknikleri, hücre parçalaması, ekstraksiyon, kütle spektrofotometresi, kromatografi tipleri, elektroforez tipleri

MB–474 Hücre Sinyal İletim Yolları (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Sinyal iletinin temel elemanları:extraselüler message ve onların reseptörleri, G protein bağlı reseptörler ve effektörleri, Reseptor tirozin kinazlar ve Ras, MAPK, JNK and p38 sinyal ileti yolları, PI3K/AKT sinyal ileti yolları, İkinci haberciler, Sinyal yolları arasındaki birliktelik ayırım ve karşılıklı etkileşim, Ölüm reseptörleri bağlantılı apoptotik yol, Mitokondriyal apoptosis

MB–476 Biyolojide Araştırma Teknikleri (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Su kirliliği, çevre problemleri, veri toplama, deneysel çalışmalar, veri toplama, deneysel metotlar, deneysel çalışmalar, istatistik metotlar ve veri değerlendirme.

MB–478 Genom Analizi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Özel genleri lokalize etmek veya farklı türlerin genler arasındaki benzerliklerini analiz etmek için DNA sekanslamadan genom analizine kadar bilişimsel yaklaşım, genom biliminde başrol oynamaktadır. Bu ders, biyolojik ağlarda dizi, yapı ve işlev arasındaki ilişkileri, ve işlevsel genom bilimi analizindeki süreci hesaplamaya yardımcı olacaktır. Derslerdeki pratikler, algoritma, istatistiksel simülasyon, ve veri tabanı teori ile bunların tıp, ilaç keşfi, biyoteknoloji ve genetik mühendisliğindeki uygulamalarını içermektedir.

MB–480 Moleküler Bitki Patolojisi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Bitki çeşitliliği-bakteri, mantar, algler, plantimaller, briyofitler ve damarlı bitkilerin temel biyolojisi ve evrimi; hücresel ve moleküler seviyeden tüm organizma seviyesine kadar yapı,İşlev ve gelişim; çekirdek içi ve sitoplazmik genomların yapısı; gen transfer teknikleri; çiçekli bitkilerin gelişiminde gen anlatımı ve kontrolü; transgenik bitkiler ve biyoteknolojideki kullanımları.

MB–482 Transgenik Bitki Teknolojisi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Transgenik bitkilerin oluşturulması teknikleri ve bu tekniğin kullanımı. DNA, RNA, protein sentezine kısaca değinilerek gen klonlama ve doğrudan ve Agrobakterium kullanılarak yapılan bitki gen transferi teknikleri anlatılacak. Transgenik bitki üretimi bunların genel olarak dünyada ve Türkiye’deki durumu. Transgenik bitki teknolojilerine toplumların bakış açısı, ahlaki ve hukuki yönleri değerlendirilecek.

MB 484- Hidrobiyoloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Hidrobiyolojinin çalışma alanları ve alt dalları. Su döngüsü tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin farklılıkları. Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri (yoğunluk, sıcaklık, vizkozite, bulanıklık, opaklık, ışık). Sucul biyomlar ve özellikleri, Lotik (akarsu, nehir, çay) ve lentik (göl, gölcük, barajlar,) ekosistemlerin özellikleri sınıflandırılması. Sucul besin piramidi ve trofik ilişkiler. Sucul canlıların (fitoplankton, zooplankton, makrofit, balıklar) sınıflandırılması ve grupların taksonomik ve fizyolojik özellikleri. Sucul canlı gruplarının kalitatif ve kantitatif örnekleme yöntemleri. Ötrofikasyon. Ötrofikasyon ile mücadele yöntemleri. Peloeokolojik yöntemler. İklim değişikliği ve sucul sistemler üzerine etkileri. 

 

1. SINIF: 1. YARIYIL (GÜZ)

BİY 101-Genel Biyoloji-I (Teorik: 4, Pratik: 0, Kredi: 4)

Bilimsel metot. Canlıların oluşumu ve evrim. Biyolojik moleküller. Hücre teorisi ve yapısı. Hücre bölünmeleri. Gametogenez ve yumurta tipleri. Fertilizasyon ve segmentasyon. Protein sentezi. Canlılarda üreme tipleri. Genetiğin temelleri. Fizyolojik olaylar. Fotosentez ve kemosentez. Hücre solunumu. Bitkisel dokular. Bitki organları. Tohumsuz ve tohumlu bitki gruplarının genel özellikleri. Bitki ekolojisinde temel kavramlar.

BİY 103-Genel Biyoloji Laboratuarı-I (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Işık mikroskobunun özellikleri ve kullanımı.  Diseksiyon mikroskobunun özellikleri ve kullanımı. Elektron mikroskobunun özellikleri. Bitki ve hayvanlarda genel hücre yapısı. Bitkilerde plastidler (kloroplast, kromoplast ve lökoplastlar). Bitkilerde plazmoliz ve deplazmoliz. Hücre bölünmesi (mitoz). Bir bakterinin yapısı. Hayvan dokusu (kan hücreleri). Mayada tomurcuklanmayla çoğalma. Bitki hücrelerinde sitoplazmik inklüzyonlar. Hayvan hücresinde pigment granülü (balık pulunun pigment hücrelerinde). Hücrelerde rotasyon ve sirkülasyon hareketleri. Bitkilerde kristaller (druz, sistolit ve rafid).

BİY 111-Bilgisayar Kullanımı ve Programlama-I (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Çeşitli Dos komutları. Sıkıştırma programları hakkında genel bilgiler ve uygulaması. Biyolojik araştırmalarda en fazla kullanılan kelime-işlem paket programları (Word Star, dBase, Fox Pro, Word, Excel, Bit Paint, Paint Brush, v.d.) hakkında genel bilgiler.

BİY 113-Biyoistatistik (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Tanımlayıcı istatistikler. Olasılık. Frekans dağılımları. Tahmin etme. t ve X2 testleri. Örnekleme. Korelasyon. Rekresyon. Varyans analizi. Parametrik olmayan yöntemler. Demografi. İndeks sayılar.

BİY 110-Sistematiğin Esasları (Teorik: 1, Pratik: 0, Kredi: 1)

Sistematik ve taksonomik çalışmaların tarihçesi. Sistematiğin önemi ve biyolojik bilimlerle ilişkisi. Temel kavram ve tanımlar. Sistematik kategori ve takson. Tür, alttür ve varyete. Taksonomik karakterler. Adlandırma kuralları.

BİY D105-Genel Kimya (Teorik: 2, Pratik: 2, Kredi: 3)

Madde, metrik sistem ve anlamlı rakamlar. Atom yapısı. Periyodik sistem. Kimyasal bağlar. Molekül geometrisi. Kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar. Yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları. Gazlar, sıvılar ve çözeltiler. Elektrokimya.  Kimyasal kinetik ve kimyasal denge.  Kimyasal termodinamik. Asitler ve bazlar. İyonik denge. Organik kimyaya giriş.

BİYD 113-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi- I (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

İnkilap ile ilgili kavramlar, Türk inkilabını hazırlayan sebepler, Osmanlı Devleti yenileşme hareketleri, yıkılış sebepleri, Tanzimat Meşrutiyet dönemleri, Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları, Milli Mücadele döneminin siyasi tarihi de 1919 dan 1923 yılına kadar.

 

BİYD 115-Türk Dili- I  (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Dil nedir, dilin sosyal bir kurumolarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkisi, kültürü oluşturan unsurlar ve özellikleri, karşılıklı konuşma, yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi, tarihi devreleri, yeni yazı dilleri, ve türkçedeki dallanmalar, Türk dilinin bugünkü durumu, Türkçede sesler, bunların sınıflandırılması ve sesbilgisi, Türkçenin hece yapısı, vurgu, imla kuralları, noktalama işaretleri, genel anlatım bozuklukları, yapım ekleri, isim ve fiil çekimleri, genel değerlendirme

BİYD 117-İngilizce-I (Teorik: 4, Pratik: 0, Kredi: 4)

Days, Months, Seasons, Numbers, Greetings, Ages; Demonstrative pronouns, yes/no questions Wh-questions, present progressive tense, simple present tense, prepositions, modals (can/must) possessive pronouns,  How questions, quantifiers, prepositions, making suggestions, preferences (...would...like...?), simple past tense, frequency adverbs

BİYD 119-Beden Eğitimi- I (Teorik: 1, Pratik: 0, Kredi: 1)

Beden Eğitimi ve sporda temel kavramlar, Sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

 

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

1. SINIF: 2. YARIYIL (BAHAR)

BİY 102-Genel Biyoloji-II (Teorik: 4, Pratik: 0, Kredi: 4) 

Hayvanlarda sınıflandırmanın temelleri. Hayvanların sınıflandırılması. Hayvansal dokular (epitel, bağ, kemik, kıkırdak, kas, sinir, kan). Hayvanlarda sistemler (sindirim, solunum, dolaşım, boşaltım, üreme, hareket, salgı, sinir). Hayvan ekolojisinde temel kavramlar.

BİY 104-Genel Biyoloji Laboratuarı-II (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Protozoa kültürü hazırlanması ve incelenmesi. Epitel dokunun incelenmesi. Kan dokunun incelenmesi. Kan gruplarının belirlenmesi. Kas dokunun incelenmesi. Kemik ve kıkırdak dokuların incelenmesi. Çeşitli taksonlara ait hayvan örneklerinin incelenmesi.

BİY 108-Bilgisayar Kullanımı ve Programlama-II (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

DBase ve Foxpro kullanılarak biyolojik bilgi birikimi üzerine proje tasarlama. Çeşitli bilgisayar donanımları, araştırmalardaki gerekliliği ve kullanımı hakkında genel bilgiler. İnternet kullanımı ve biyolojik araştırmalardaki önemi.

BİY D106-Genel Fizik (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Giriş ve ölçme. Vektörler. Tek boyutlu hareket. İki boyutlu hareket. Hareket kanunları. Dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları. İş-Enerji.

BİY D104-Organik Kimya (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Karbon bileşikleri ve kimyasal bağlar. Sigma ve pi bağları ve bağ dönmesi. Alkanlar ve sikloalkanların, adlandınlmaları, yapıları ve serbest radikal tepkimeler. Alkenlerin yapıları, sentezleri ve katılma tepkimeleri. Alkinler, yapıları, sentezleri ve tepkimeleri. Konjuge doymamış sistemler ve katılma tepkimeleri. Aromatik bileşikler ve aromatiklik kavramı. Alkoller, fenoller ve eterler, yapılan adlandınlmaları, sentezleri ve tepkimeleri. Aldehit ve ketonlar, karbonil grubuna nükleofilik katılma tepkimeleri ve a-karbonu üzerindeki tepkimeler. Karboksilli asitler ve türevleri, sentezleri ve açil karbonunda nükleofilik yer değiştirme tepkimeleri. Aminler, adlandırılmaları, elde edilmeleri ve tepkimeleri.

BİYD 112-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen hukuk, siyasi, sosyal, eğitim, kültür ve iktisadi alandaki inkilaplar, Atatürk İlkeleri ve nihayet Cumhuriyet dönemi Türk dış politikası.

BİYD 114-Türk Dili- II  (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Cümle ve cümlenin öğeleri, cümle çeşitleri ve çözümleri, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon anlatım şekilleri ve uygulaması, edebi eserlerin incelenmesi ve retorik uygulamalar, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar, genel değerlendirme

BİYD 116-İngilizce-II (Teorik: 4, Pratik: 0, Kredi: 4)

Comparisons (with adjectives/with adverbs) planned future and strong prediction, unplanned future and weak predictions, past progressive tense, present perfect tense, future progressive tense, enough/too, past perfect tense, past perfect progressive tense, future perfect tense,future perfect progressive tense, direct and indirect speech, active and passive voice.

BİYD 118-Beden Eğitimi- II (Teorik: 1, Pratik: 0, Kredi: 1)

Beden Eğitimi ve sporda temel kavramlar, sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

2. SINIF: 3. YARIYIL (GÜZ)

BİY 223-Bitki Anatomisi ve Morfolojisi- I (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Bitki hücrelerindeki kısımlar. Protoplazmik oluşumlar. Hücre çeperi. Geçitler. Plasmodesmler. Hücrede çeper oluşumu. Meristemler ve bitki büyümesi (apikal meristemler ve vaskular kambiyum). Bitki dokuları (epiderma, parankima, kollenkima, sklerankima, ksilem, floem, salgı). Periderma. Gövde. Yaprak. Kök. Çiçek.

BİY 225-Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Laboratuarı-I (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Bitki hücresinin kısımları. Sekonder hücre çeperleri. Basit geçitler. Kenarlı geçitler. Epidermal hücreler. Vasküler kriptogamlar, Poaceae ve bazı dikotiledonların yapraklarında stoma tipleri. Parankima (klorenkima, aerankima). Kollenkima. Sklerankima (lifler ve Sklereid). Salgı hücreleri (latisifer, salgı tüyü ve salgı bezleri). Periderma (fellojen, fellem, lentisel). Gövde (primer vasküler sistem, vaskülar sistemin sekonder büyümesi). Kök. Odun (Gymnosperm ve dikotiledon odunu).

BİY 201-Sitoloji (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Sitolojinin tarihçesi. Hücrenin genel yapısı, prokaryotik ve ökaryotik hücreler. Hücrenin kimyasal yapısı. Biyolojik yapıları inceleme araçları. Biyolojik sistemlerde temel yapı birimleri. Hücre zarı. Hücre zarındaki farklılaşmalar. Hücre içi zar sistemi ve sitoplazma. Golgi kompleksi. Mitokondri. Peroksizom, glioksizom, hidrojenozom ve glikozomlar. Plastitler ve kloroplast. Ribozom. Lizozom. Sentriyoller. Çekirdek ve çekirdekçik. Kromozomlar ve hücre bölünmeleri.

BİY 203-Sitoloji Laboratuarı (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Biyolojik yapıları inceleme araçları. Hücrelerin incelenmesi. Işık mikroskobu, Polarizasyon Mikroskobu, İnterferans  Mikroskobu, Faz Kontrast Mikroskobu, X Işınları Saptırması. Ökaryot hücrelerin genel yapısı. Hayvan hücresinin genel yapısı. Bitki hücresinin genel yapısı. Prokaryot hücrelerin genel yapısı. Hücre zarının yapısı. Hücre zarında meydana gelen farklılaşmalar. Hücrede endositoz ve ekzositoz olayları. Mikrotüpçüklerin yapısı. Mikroflamentlerin yapısı. Endoplazmik retikulumun yapısı. Mitokondrinin yapısı. Golgi kompleksinin yapısı. Lizozomun yapısı. Sentriollerin yapısı. Ribozomun yapısı. Çekirdeğin ve çekirdekçiğin yapısı. Kromatinlerin yapısı. Kromozomların yapısı.

BİY 217-Omurgasız Hayvanlar I (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Protista. Protozoa. Sarcomastigiphora. Sporozoa. Ciliophora. Placozoa. Parazoa. Porifera. Eumetazoa. Cnidaria. Ctenophora. Platyhelminthes. Mesozoa. Gnathostomulida. Nemertini. Gastrotricha. Nematoda. Nematomorpha. Rotifera. Acanthocephala. Kinorhyncha. Loricifera. Priapulida. Kamptozoa. Annelida. Mollusca. Arthropoda. Trilobitomorpha. Chelicerata. Mandibulata. Antennata. Phoronida. Bryozoa. Brachiopoda. Pentastomida. Tardigrada. Onycophora. Sipunculida. Echiurida. Echinodermata. Eleutherozoa. Pelmatozoa. Insecta.

BİY 207-Omurgasız Hayvanlar Laboratuarı I (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Protista, Protozoa, Sarcomastigiphora, Sporozoa, Ciliophora, Placozoa, Parazoa, Porifera, Eumetazoa, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Mesozoa, Gnathostomulida, Nemertini, Gastrotricha, Nematoda, Nematomorpha, Rotifera, Acanthocephala, Kinorhyncha, Loricifera, Priapulida, Kamptozoa, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Trilobitomorpha, Chelicerata, Mandibulata, Antennata, Phoronida, Bryozoa, Brachiopoda, Pentastomida, Tardigrada, Onycophora, Sipunculida, Echiurida, Echinodermata, Eleutherozoa, Pelmatozoa ve Insecta’ ya ait çeşitli örneklerin incelenmesi.

BİY 209-Hayvan Anatomisi ve Morfolojisi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Deri ve oluşturduğu yapılar. İskelet sistemi. Kas Sistemi. Sindirim Sistemi. Vücut boşlukları. Dolaşım sistemi. Kalbin yapısı ve çalışması. Solunum sistemi. Boşaltım sistemi. Üreme sistemleri. Sinir sistemi. Beyin ve duyu organları.

BİY 211-Hayvan Anatomisi ve Morfolojisi Lab. (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Deri ve oluşturduğu yapıların incelenmesi. İskelet sistemi elemanlarının incelenmesi. Kas tiplerinin ve iskelet-kas bağlantılarının incelenmesi. Sindirim sistemi elemanlarını incelenmesi. Vücut boşluklarının incelenmesi. Damarların incelenmesi. Kalbin incelenmesi. Solunum sistemi elemanlarının incelenmesi. Boşaltım sistemi elemanlarının incelenmesi. Üreme sistemlerinin incelenmesi. Sinirler, omurilik ve beynin incelenmesi. Duyu organlarının incelenmesi.

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 

BİY D219-Tıbbi Bitkiler (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Tıbbi bitkilerin önemi ve gruplandırılması. Tıbbi bitkilerin toplanması, kurutulması ve saklanması. Kültür yöntemleri. Droglar. İkincil bitki maddeleri ve tıbbi bitkilerden yararlanma.

BİYD 223-Biyolojide Güncel Konular –I (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Biyolojinin çeşitli alt bilim dallarındaki son gelişmeleri kapsar.

2. SINIF: 4. YARIYIL (BAHAR)

BİY 202-Histoloji (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Doku tipleri. Epitel doku. Epitel dokunun genel özellikleri. Epitel dokunun sınıflandırılması ve hücre tipleri.  Bağ dokusu, zemin maddesi, hücre tipleri ve teller. Bağ dokusu tipleri. Yağ dokusu. Uniloküler ve mültiloküler yağ dokusu. Kan dokusu. Kan hücreleri, kan pulcukları ve hematopoiez. Kıkırdak dokusu. Hiyalin, elastik ve telli (=fibröz) kıkırdak. Kemik dokusu. Kemik hücreleri, matriks, periosteum ve endosteum kemik dokusu tipleri. Kas dokusu. Düz, çizgili (=iskelet) ve kalp kası tipleri. Sinir dokusu. Nöronlar, sinapslar ve nöroglia.

BİY 204-Histoloji Laboratuarı (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Epitel dokusu; örtü epiteli, bez epitelyumi. Bağ dokusu; bağ dokusu hücreleri, bağ dokusu iplikleri. Kıkırdak dokusu; hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak, fibröz kıkırdak. Kemik Dokusu; kompakt kemiklerin mikroskobik yapısı, kemik hücreleri. Kan dokusu; alyuvarlar, akyuvarlar, agranülositler, granülositler, trombositler. Kas dokusu; düz kasın yapısı, iskelet kasının yapısı, kalp kasının yapısı. Sinir dokusu; sinir hücreleri, nöroglia hücreleri.

BİY 206-Tohumsuz Bitkiler (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Bitkilerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Sistematik ve taksonomi terimlerinin anlamı. Sistematikteki kategoriler. Tür tanımı, tür altı ve üstü kategoriler ve bunların oluşumları. Türlerin adlandırılması. Taksonomik kurallar ve işleyiş şekilleri. Bitkilerde üreme ve üreme tipleri. Bakteri ve virüsler. Alglerin genel özellikleri ve önemi. Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, Euglenophyta, Dinophyta, Bacillariophyta, Xanthophyta, Chrysophyta, Cryptophyta, Phaeophyta, Rhodophyta diviziyolarının özellikleri ve sistematiği. Mantarlar âlemi ve genel özellikleri. Myxomycota, Chytridiomycota, Oomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deutromycota divizyolarının özellikleri ve sistematiği. Lichenes (tanımı, özellikleri, yetişme ortamları, sınıflandırılması, ülkemiz ve dünyada yaygın bazı liken türleri, kullanımları). Broyphyta (tanımı, özellikleri, yetişme ortamları, sınıflandırılması, ülkemiz ve dünyada yaygın bazı kara yosunu türleri, kullanımları). Pteridophyta (tanımı, özellikleri, yetişme ortamları, sınıflandırılması, ülkemiz ve dünyada yaygın bazı eğrelti türleri, kullanımları).

BİY 208-Tohumsuz Bitkiler Laboratuarı (Teorik: 0, Pratik 2, Kredi: 1)

Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, Euglenophyta, Dinophyta, Bacillariophyta, Xanthophyta, Chrysophyta, Cryptophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Myxomycota, Chytridiomycota, Oomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deutromycota, Lishenes, Bryophyta ve Pteridophyta gruplarına ait örneklerin incelenmesi.

BİY 210-Bitki Anatomisi ve Morfolojisi II (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Bitki hücresinin kısımları. Protoplazmik oluşumlar. Hücre çeperi. Geçitler. Plasmodesmler. Hücrede çeper oluşumu. Meristemler ve bitki büyümesi (apikal meristemler ve vaskular kambiyum). Bitki dokuları (epiderma, parankima, kollenkima, sklerankima, ksilem, floem, salgı). Periderma. Gövde. Yaprak. Kök. Çiçeğin kökeni, yapısı, döllenme, görevi. Meyvenin kökeni, yapısı ve görevi. Meyve tipleri; kuru meyveler, etli meyveler, etli yalancı meyveler. Meyve büyümesi. Tohum; kökeni, yapısı ve çimlenmesi.

BİY 212-Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Laboratuarı II (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Bitki hücresinin kısımları. Sekonder hücre çeperleri. Basit geçitler. Kenarlı geçitler. Epidermal hücreler. Vasküler kriptogamlar. Poaceae ve bazı dikotiledonların yapraklarında stoma tipleri. Parankima (klorenkima, aerankima). Kollenkima. Sklerankima (lifler ve sklereid). Salgı hücreleri (latisifer, salgı tüyü ve salgı bezleri). Periderma (fellojen, fellem, lentisel). Gövde (primer vasküler sistem, vaskülar sistemin sekonder büyümesi). Kök. Odun (Gymnosperm ve dikotiledon odunu). Yaprak; yapısı, parçalanma tipleri, bileşik yaprak tipleri, gövdeye bağlanma tipleri ve dizilişleri. Çiçek yapısı; kaliks, korolla, androkeum, gynekeum, çiçeklerde simetri, çiçek diyagramları ve formülleri, çiçek durumları. Meyve yapısı, meyve tipleri, agregat ve bileşik meyveler.

BİY 218-Omurgasız Hayvanlar Sistematiği – II (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Mollusca, Arthropoda, Trilobitomorpha, Chelicerata, Mandibulata, Antennata, Phoronida, Bryozoa, Brachiopoda, Pentastomida, Tardigrada, Onycophora, Sipunculida, Echiurida, Echinodermata, Eleutherozoa, Pelmatozoa’nın genel karekterleri ve sistematikleri.

BİY 224-Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuarı – II (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Mollusca, Arthropoda, Trilobitomorpha, Chelicerata, Mandibulata, Antennata, Phoronida, Bryozoa, Brachiopoda, Pentastomida, Tardigrada, Onycophora, Sipunculida, Echiurida, Echinodermata, Eleutherozoa, Pelmatozoa’nın genel karekterleri ve sistematikleri ve çeşitli örneklerin incelenmesi.

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

BİY D220-Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi 2)

Türkiye’nin konumu, coğrafyası, iklimi, jeolojisi, toprak ve habitat tipleri. Kültür bitki ve hayvan genetik kaynakları. Orman ve Milli Parklar. Bitki çeşitliliği. Omurgasız hayvan çeşitliliği. Tatlısu ve deniz faunası. Kurbağa ve sürüngen çeşitliliği. Kuş çeşitliliği. Memeli çeşitliliği.

BİYD 224-Biyolojide Güncel Konular-II (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Biyolojinin çeşitli alt bilim dallarındaki son gelişmeleri kapsar.

3. SINIF: 5. YARIYIL (GÜZ)

BİY 323-Genetik (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Hücre bölünmesi (mayoz, mitoz ve gen alış-verişi). Viral DNA. Genotip ve fenotip. Mendel yasaları, monohibrit, dihibrit ve trihibrit çaprazlama. Mendel kurallarından sapmalar. Letal genler. Eşey kromozomları ve eşeye bağlılık Eşey belirlenmesi. İnsanda eşey anomalileri. Insanda kromozom değişmeleri. Sitoplazmik kalıtım Çoklu alleller ve kan gruplarının kalıtımı. Nükleik asitler (DNA ve RNA). Genler ve boyutları. Kantitatif kalıtım ve polimeri. Bağlantı, krossing-over ve kromozom haritaları. Olasılık ve genetik uygulaması. Gen mutasyonları. DNA tamir mekanizmaları. Kromozom anomalileri (sayısı ve yapısındaki değişmeler). Mutagenezler. Poligenik kalıtım. Populasyon genetiği ve genetik uygulaması. Multipl allelizm; euploidi ve aneuploidi.

BİY 303-Genetik Laboratuarı (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Hücre bölünmeleri. Mendel yasaları ile ilgili problemler. Monohibrit ve dihibrit çaprazlama uygulamaları. Çoklu alleller ve kan gruplarının kalıtımı uygulamaları. DNA izolasyonu.

BİY 325-Bitki Fizyolojisi (Teorik: 4, Pratik: 0, Kredi: 4)

Bitki fizyolojisine giriş. Enzimler ve hormonlar. Tohum çimlenmesi ve bitki gelişimi. Difüzyon ve osmoz olayları. Bitki, toprak ve su ilişkileri. Bitkilerde su kaybı. Bitki besin elementleri, madensel tuzların alınması ve taşınması. Fotosentez ve kemosentez. Azot metabolizması. Solunum. Fizyolojik stres faktörleri. Hareket fizyolojisi.

BİY 311-Bitki Fizyolojisi Laboratuarı (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Bitki organlarındaki temel elementler. Difüzyon, osmoz, plazmoliz ve turgor. Kök basıncı. Bitkilerde suyun hareketi.  Normal bitki gelişmesinde temel elementlerin önemi.  Karbon özümlemesi. Terleme.  Fotosentez ve solunumla ilgili deneyler.

BİY 313-Genel Mikrobiyoloji (Teorik: 4, Pratik: 0, Kredi: 4)

Bakterilerin anatomik yapıları. Bakterilerin kimyasal yapıları ve enzimleri. Bakterilerde metabolizma ve metabolizmayi etkileyen faktörler. Bakterilerin üremesi ve üremeyi etkileyen fiziksel ve kimyasal faktörler. Kemoterapotiklerin ve dezentektanların etkisi. Bakterilerde ekstrakromozomal genetik elementler. Plazmidler ve Bakteriyofajlar. İriteksiyon mekanizmasi. Mikroorganizmalara ve konakçıya ait faktörler. Virulans değişimi. Bağışıklık ve bağışıklığı etkileyen faktörler. Antijen türleri ve bakteriyel antijenler. İmmunoglobülünlerin özellikleri ve biyolojik aktiviteleri. Hücresel ve Humoral immun cevap mekanizması. Enfeksiyonlara karşı bağışıklık.

BİY 315-Genel Mikrobiyoloji Laboratuarı (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon. Mikroorganizmaların beslenme ve üreme özellikleri. Bakteri, Virus ve Fungus’un farklılıkları ve in-vitro koşullarında üreme özellikleri. Mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan temel besi yerleri ve kullanım amaçları. Mikroorganizmaların izolasyonu ve identifikasyonu. Mikroorganizmaların biyokimyasal aktivitelerinin ölçülmesi. Mikroorganizmaların boyanması için kullanılan boyalar ve boyama metotları. Mikroorganizmaların mikroskobik preparatlarının hazırlanması. Mikroorganizmaların tanınmasında kullanılan serolojik yöntemler.

BİY 317-Biyokimya I (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Sulu karbonhidratlar; yapıları ve biyolojik fonksiyonları. Lipitler; yapıları ve biyolojik fonksiyonları. Amino asitler, peptidler ve proteinler; Yapıları ve biyolojik fonksiyonları. Enzimler ve enzim kinetiği, vitaminler ve koenzimler. Nükleik asitler; Yapıları ve biyolojik fonksiyonları. Temel biyokimyasal tepkimeler. Karbonhidrat, yağ, protein ve nükleik asit metabolizması. Respirasyon tepkimeleri.

BİY 319-Biyokimya Laboratuarı (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Karbonhidratların reaksiyonları. Nişastanın hidrolizi. Proteinlerin reaksiyonları. Nükleik asitlerin reaksiyonları. İdrarın fiziksel ve mikroskopik incelenmesi. İdrarda, glukoz, protein, keton cisimleri, kreatin ve safra boyar maddelerinin tayini. Lipidlerin reaksiyonları. Sütte kazein ve laktoz tayini. Kanda glukoz, toplam lipit, toplam protein, kalsiyum, ürik asit ve üre tayini. Karaciğer fonksiyon testleri. Biyokimyasal reaksiyonların hızı üzerine substrat derişiminin etkisi.

BİY 321-HİDROBİYOLOJİ (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Hidrobiyoloji’nin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi. Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri. Durgun suların (göl) genel özellikleri sınıflandırılması. Durdun sularda stagnasyon ve tabakalanma. Durdun sularda ilk ve sonbahar sirkülasyonu. Akarsuların özellikleri. Denizlerin sınıflandırılması ve özellikleri. Sulardaki canlı toplulukları. Sucul ekosistemlerde madde ve enerji döngüsü. Sucul ekosistemlerde verimlilik. Su kirliliği.

3. SINIF: 6. YARIYIL (BAHAR)

BİY 306-Tohumlu Bitkiler (Teorik: 4, Pratik: 0, Kredi: 4)

Bitkilerin isimlendirilmesi. Sınıflandırma sistemleri. Sistematik, kategoriler. Gynospermae'nin özellikleri ve sınıflandırılması. Gynospermae familyalarının özellikleri ve örnek cinslerin tanıtılması. Angiospermae' özellikleri. Çiçek örtü  yaprakları. Andrakeum, ginekeum ve ovaryum durumları. Angiospermae’nın sınıflandırılması. Türkiye florasında yer alan önemli ve yaygın familyaların özellikleri ve örnek cinslerin tanıtılması.

BİY 308-Tohumlu Bitkiler Laboratuarı (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Gymnospermae ve Angiospermae (Dicotyledones, Monocotyledones)’lere ait önemli ve yaygın bazı familyalardan cins düzeyinde örneklerin incelenmesi.

BİY 328-Hayvan Fizyolojisi (Teorik: 4, Pratik: 0, Kredi: 4)

Fizyolojinin tarif ve alanı. Hayvanlarda boşaltım, sindirim, solunum, dolaşım sistemleri. Kan damarları. Genital sistem. Gamet hücreleri ve gonatlar. Omurgalılarda dişi ve erkek üreme sisteminin organları. Hareket sistemi ve sinir sistemleri.

BİY 312-Hayvan Fizyolojisi Laboratuarı (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Osmotik basınç, permeabilite ve hücre zarı. Fizyolojik eriyikler. Reflex faaliyetlerinin gözlenmesi. Fizyolojik çözeltiler ve hemoliz. Kan hücrelerinin sayılması. Kan gruplarının tayini. Hemoglobin miktarının tayini. Renk indeksinin tespiti. İnsanda nabız ve kan basıncı ölçülmesi. Enjeksiyon teknikleri. Eritrositlerin çökme hızı.

BİY 322-Omurgalı Hayvanlar (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Hayvanların sınıflandırılmasında yararlanılan bazı temel karakterler. Kordalılann genel özellikleri, kökeni ve alt sistematik grupları. Protochordata'nın genel özellikleri ve sınıflandırılması. Hemichordata ve Urochordata'nın genel özellikleri, gelişimi ve sınıflandırılması. Cephalochordata’nın genel özellikleri ve sınıflandırılması, Amphioxus'un morfolojik özellikleri, hareket, iskelet yapısı, dolaşım, boşaltım, sinir sistemleri, eşey organlan ve gelişimi. Amphioxus'un ilkel ve gelişmiş özellikleri. Petromyzontes Takımının genel karakterleri, morfoloji, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir sistemler ve duyu organları, üreme ve sınıflandırılması. Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia'nın genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi, yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri ve sınıflandırılması. Reptilia,  Aves ve Mammalia' nın karakteristik özellikleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri ve sınıflandırılması.

BİY 324-Omurgalı Hayvanlar Laboratuarı (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Hemichordata, Urochordata ve Cephalochordata’ya ait örneklerin tanınması ve bazı özelliklerinin incelenmesi. Cyclostomata, Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia'nın morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemlerinin incelenmesi ve bu gruplara ait bazı türlerin tanınması. Reptilia, Aves ve Mammalia' nın morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemlerinin incelenmesi ve bu gruplara ait bazı türlerin tanınması.

BİY 318-Moleküler Genetik (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Kalıtsal maddenin moleküler yapısı (DNA'nın ikili sarmal yapısı). Kalıtsal moleküllerin kitlesi, baz içeriği ve nükleotid dizisi. Kalıtsal moleküllerin viroidler, virüsler, prokaryodlar ve ökaryodlarda yapı ve organizasyonu. Replikasyon (prokaryot ve ökaryotlarda replikasyonun moleküler mekanizması). Onarım mekanizmaları. Gen anlatımı (gen tanımı, transkripsiyon, RNA'ların işlenmesi, genetik şifre, translasyon). Prokaryot ve ökaryotlarda gen anlatımının düzenlenmesi. Kromozom dışı genetik sistemler (plazmidler, mitokondri ve kloroplastlar). Rekombinasyon (ökaryot ve prokaryotlarda homolog rekombinasyon, transpozisyon). Gen mutasyonu (mutasyonun moleküler mekanizması ve sınıflandırılması).

BİY 320-Moleküler Genetik Laboratuarı (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Nükleik asitlerin izolasyonu ve manipulasyonu uygulamaların ana eksenini teşkil edecek olup, bu çerçevede değişik kaynaklardan total DNA, (RNA opsiyonel) izolasyonları, bunların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin çalışılması miktar ve kalitelerinin belirlenmesi, restriksiyon enzimleriyle kesimi ve açığa çıkan fragmentlerin elektroforetik seperasyonlarının yapılması, E. coli hücrelerinin plazmid DNA ile transformasyonu, gecelik suspensiyon kültürlerinden plazmid izolasyonu, restriksiyonu, restriksiyon haritası yapımı, jelden DNA elüsyonu, Southern transfer, PCR ile rastgele ve spesifik DNA segmentlerinin amplifikasyonu, diferanşıl gen ekspresyonunun DDRT-PCR ve cDNA-AFLP metotlarıyla tespiti ve DNA sekans analizi

BİY 326-BİYOKİMYA II (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Canlı sistemlerdeki temel anabolik ve katabolik yollar ile bu yolların düzenlenme mekanizmalarını, enerjinin hücre içindeki hangi metabolik yollarda üretildiği veya harcandığı, ve biyomoleküllerin sentezi ve yıkımı

4. SINIF: 7. YARIYIL (GÜZ)

BİY 401-Bitki Ekolojisi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Ekolojide temel kavramlar. Bitkileri etkileyen ortam faktörleri ve uyumlar (toprak, ışık, sıcaklık, su, rüzgar, diğer canlılar). Ekoloji hayat evresi. Ekolojik uyum ve evrim. Uygulamalı ekoloji. Sinekolojiye giriş.

BİY 411-Moleküler Biyoloji-I (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi: 3)

Prokaryot ve ökaryot DNA. Kromozomların ve genlerin yapıları. Plazmid-DNA ve transpozonların yapı ve fonksiyonları. Rekombinant DNA teknolojisi ve DNA manipulasyonları. Protoplast, füzyon ve gen rekombinasyonları. Prokaryot ve ökaryot  organizmalarda gen klonlaması. Klonlamada kullanılan vektörler. Moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılan enzimler (restriksiyon endonükleaz, ligaz, DNA polimeraz v.s.). DNA’daki baz sıralarının tespiti. Protein sentezi ve kontrolü. Genetik harita.

BİY 405-Embriyoloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Bitki embriyolojisinin tarihçesi. Mikrosporang (=erkek gametofit) oluşumu, yapısı ve özellikleri. Megasporang (=dişi gametofit) oluşumu, yapısı ve özellikleri. Tozlaşma. Döllenme. Eşem uyuşmazlığı. Endosperma. Embriyo. Poliembriyoni. Apomiksis. Tohum. Hayvan embriyolojisinin tarihçesi. Embriyo tipleri. Oogenez, spermatogenez, sperm ve yumurta morfolojisi. Yumurta tipleri. Yumurta zarı tipleri. Segmentasyon ve tipleri. Gastrulasyon ve tipleri. Morfogenez. Determinasyon. İndüksiyon ve organizatör bölgeler. Fertilizasyon. Mezoderm ve sölom oluşumu. Çeşitli hayvan guruplarında embriyonik ve ontogenik gelişme.

BİY 407-Bitirme Tezi-I (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Konu, sorumlu öğretim üyesi ve öğrenci tarafından belirlenir.

4. SINIF: 8. YARIYIL (BAHAR)

BİY 402-Hayvan Ekolojisi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Ekoloji ve çevre bilimlerinin tanımı. Yer kürenin tarihsel değişimi ve türlerin oluşumuna etkisi. Ekolojide temel bazı kavramlar ve kuramlar. Abiotik faktörler ve organizmalara etkileri. Biotik faktörler. Populasyon ve yapısal özellikleri. Populasyon dinamiği, kommunite ve özellikleri. Ekosistem ve özellikleri. Dünyanın büyük ekosistemleri.  İnsanlığın ekolojik sorunları. Doğanın korunması, çevresel koruma ve düzenlemede yeni yaklaşımlar.

BİY 410-Biyoteknoloji (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Biyoteknolojiye giriş. Dünya ve biyoteknoloji. Substratlar ve biyoteknoloji. Genetik ve biyoteknoloji. Rekombinant  DNA teknolojisi. Molekular bioteknoloji. Prokaryotik and eukaryotik organizmalar. E.coli ve Saccharomyces cerevisiae’de DNA, RNA ve protein sentezi. Bioproses and bioteknoloji. Enzim teknolojisi. Gen ekspresyonlarının manipulasyonu. Rekombinat protein üretimi. Direkted mutagenes. Protein mühendisliği. Moleküler diagnos. Aşılar, antibiyotikler, transjenik bitki ve hayvan gen terapisi.

BİY 412-Moleküler Biyoloji II (Teorik: 3, Pratik: 0, Kredi:3)

Genoma giriş; Genom, transkriptom ve proteom; Genomların çalışılması;DNA nın çalışılması, genomun haritalanması, genomun sekanslanması, genom sekansının yorumlanması, genom fonksiyonu; RNA’nın sentez ve prosesi, proteomun sentez ve prosesi, genom aktivitesinin regulasyonu. Genomun replikasyonu, mutasyon, tamir ve rekombinasyon, genomun evrimi.

BİY 406- Bitirme Tezi-II (Teorik: 0, Pratik: 2, Kredi: 1)

Konu, sorumlu öğretim üyesi ve öğrenci tarafından belirlenir.

GÜZ YARIYILI SEÇMELİ DERSLERİ

BİY 421- Tıbbi Bitkiler (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Tıbbi bitkilerin önemi ve gruplandırılması. Tıbbi bitkilerin toplanması, kurutulması ve saklanması. Kültür yöntemleri. Droglar. İkincil bitki maddeleri ve tıbbi bitkilerden yararlanma.

BİY 423- Türkiye Bitki Örtüsü (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Habitatların sınıflandırılması. Bitki yayılışına etki eden genel etmenler. Türkiye iklim ve coğrafyasına genel bakış. Bozkır bitki örtüsü, genel özellikleri ve yayılışı. İbreli ormanların genel özellikleri ve yayılışı. Yaprak döken ormanlar ve genel yayılışı. Maki formasyonunun genel özellikleri ve yayılışı. Kumul formasyonlarının genel özellikleri ve yayılışı. Kaya formasyonlarının genel özellikleri ve yayılışı. Yüksek dağ formasyonlarının tipleri, genel özellikleri ve yayılışı. Karasal tuzlu bataklıkların genel özellikleri ve yayılışı. Sucul formasyonlar ve özellikleri. Diğer farklı formasyonlar ve genel özellikleri.

BİY 425- Biyolojide Güncel Konular-I (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Biyolojinin çeşitli alt bilim dallarındaki son gelişmeleri kapsar.

BİY 427- Preparasyon Teknikleri (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Hücrelerde inceleme (vital-supravital doku kültürü incelemeleri). Laboratuvarda kullanılan genel reaktifler. Preparasyon yapma yöntemleri. Fiksasyon. Dokuların yıkanması. Mikrotom tekniği. Kesitlerin boyanması ve devamlı preparata dönüştürme.

BİY 429- Parazitoloji-I (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Parazitlik ve parazitler. Hastalıkların oluşumu ve yapı bozuklukları. Hastalardaki belirtiler. Parazitozların tanınması. Helmintler ve insanda parazitlikleri. Arthropodlar; parazitlikleri, artropodlann vektörlüğü ve vektör artropodlarla savaş.

BİY 431- Sucul Omurgasızlar (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Sucul ortama uyum. Sucul omurgasız hayvanların yaşam alanları. Omurgasız hayvan gruplarının sucul ortamda yaşayan bireylerinin sistematiği ve genel özellikleri.

BİY 433- Sitogenetik Laboratuar Yöntemleri-I (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Sitoloji ve sitogenetiğin bitki ve hayvan ıslahındaki önemi. Hücre ve organellerinin tanıtılması. Kromozomların yapısı ve fonksiyonları.

BİY 435- Genotoksik Etmenler (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Toksikoloji ve genotoksik ile ilgili genel tanımlar. Enfeksiyon ajanlar. Fiziksel etmenler. Kimyasal etmenler. Keyif verici etmenler. Farmakolojik etmenler. Pestisitler. Doğal etmenler.

BİY 437- Moleküler Markırlar ve Uygulamaları (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Genetik farklılığı ölçmede kullanılan markırlar. Morfolojik, biyokimyasal (izoenzim, protein) ve moleküler markırlar. Hibridizasyon, sekans ve PCR yöntemine dayalı moleküler tekniklerin kullanım alanları. Dominant ve kodominat genetik markırlarla tür içi ve türler arası genetik farklılığın hesaplanması. Genetik haritalama ve markırlar yardımıyla seleksiyon.

BİY 439- İleri Biyoistatistik (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Populasyonlar ve örnekleme. Ortalama. Varyabilitenin ölçümü. Uyum testi. Kontingent tabloları. Normal dağılım ve Z testi. Tek örneklemeli t-testi. Ortalamanın güven sınırları. İki örneklemeli t-testi. Varyans analizi. Çoklu karşılaştırmalar. Korelasyon ve regresyon.

BİY 441- Herbaryum Teknikleri-I (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Herbaryum tarifi ve amaçları. Herbaryum, botanik bahçesi ve arboretumların fonksiyonları ve önemleri. Çiçekli bitkilerin herbaryumları. Ödünç gönderme, hediye etme veya bitki değiş-tokuşu. Özel bitki gruplarının herbaryumları; tohumsuz ve sucul bitkilerin herbaryumları. Türkiye’deki herbaryumlar; üniversite, araştırma kuruluşları ve özel şahıs herbaryumları. Uluslararası herbaryumlar.

BİY 443- Türkiye Florası (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Türkiye Florası’nın genel özellikleri ve komşu floralarla karşılaştırılması. Türkiye Florası üzerine yapılan başlıca çalışmalar. Türkiye’nin yaygın bitki grupları, tanımlanması ve teşhisi. Türkiye Florası’na ait istatistikler.

BİY 445- Özel Çalışma-I (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Konu ve içerik sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. Genellikle en az bir yarıyıl sürecek bölüm içi aktivite veya araştırmalar konu olarak seçilir.

BİY 447- Süs Bitkileri (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Türkiye’de park ve bahçelerde yetiştirilen yerli veya kültür otsu süs bitkileri. Bu türlerin genel özellikleri, sistematiği, yayılışı ve yetiştirilmesi.

BAHAR YARIYILI SEÇMELİ DERSLERİ

BİY 422- Vejetasyon Bilimi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Vejetasyon biliminin tanımı. Vejetasyon bilimi ile ilgili yerli ve yabancı tanınmış kaynaklar. Vejetasyon ve floranın tanımı ve farkları. Floristik sınıflandırmalar. Bitki sosyolojisine ait kavramların ilk ve son açıklamaları. Bitki sosyolojisinin tanımı. Bitki birliğinin (asosyasyon) tanımı ve karakterleri. Bitki sosyolojisi metodolojisindeki kademeler. Bitki sosyolojisindeki hiyerarşik düzen. Bitki sosyolojisi sisteminde alt ve üst sıradaki sintaksonlar.

BİY 424- Koruma Biyolojisi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Terimler ve kavramlar. Biyolojik çeşitlilikte değişimler. Biyolojik çeşitliliğin korunması. Politikalar ve tasarruflar. Kanunların yapılması. Koruma stratejileri. Koruma eğitimi. Biyolojik koruma ve yer sınıflandırması; cansız çevredeki değişikliklerin önemi. Taksonomi ve sistematik. Koruma biyolojisinin genetik temelleri. Populasyonların korunması. Habitatların korunması. Ekosistemlerin korunması. Koruma alanları (yerinde koruma = in situ). Gurbette koruma (ex situ). Onarma ve korumanın yararları. Tehdit ve belirsizlik: Koruma biyolojisinde matematiksel modeller ve karar verme.

BİY 426- Biyolojide Güncel Konular-II (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Biyolojinin çeşitli alt bilim dallarındaki son gelişmeleri kapsar.

BİY 428- Kanser Hücreleri (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Kanser oluşumunun mekanizması. Kanser hücrelerinin özellikleri. Kanser oluşumunda kromozomal anomalilerin rolü. Kanser hücrelerindeki mitoz ile normal hücrelerdeki mitozun farkları. Kanser oluşumunda etkili olan genler ve özellikleri: onkogenler, tümör süpressör genler, mismatch repair genleri. DNA tamir mekanizmaları. Kanser genlerinde meydana gelen mutasyonların analiz yöntemleri.

BİY 430- Parazitoloji-II (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Böcekler; sinekler, sivrisinekler, tatarcıklar, seratopogondiler, simulüdler, tabanidler, ahır sinekleri ve parazitlikleri. Pireler, tahtakuruları, bitler, akarlar, dermanissidler ve parazitlikleri.

BİY 432- Balık Bilimi (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Balıkların sınıflandırılması ve genel morfolojileri. Deri ile ilgili oluşumlar. İskelet, kas, üreme, endokrin, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım ve sinir sistemleri. Balıklarda beslenme ve büyüme.

BİY 434- Sitogenetik Laboratuar Yöntemleri-II (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Mitoz bölünme ve mitoz bölünmenin somatik hücrelerde incelenmesi. Mayoz bölünme. Karyotip analizi. İdiogromların yapılması.

BİY 436- Kromozomlar (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Kromatin yapısı. Kromozomun yapı ve fonksiyonu. Kromozomların özellikleri. Çekirdek bölünmesi. Pozisyon ve orijin yönünden genlerin kontrolü. Mutagenezler. Kromozom haritaları. Eşey kromozom sistemleri. Genomda suni değişmeler.

BİY 438- Bitki-Mikrop İnteraksiyon Genetiği (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Virüs, bakteriyel ve mantarsal hastalıkların simptomları ve tanısı. Hastalık etmeni-konak ilişkilerinin genetiği.  Dayanıklılık mekanizmaları ve hastalık etmeni-konak interraksiyonu sırasındaki gen ekspresyonu. Bitki patolojisinde genetik mühendisliğinden yaralanma olanakları.

BİY 440- Gen Ekspresyonu ve Regülasyonu (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Aktif genler. Gen-Protein ilişkileri. Transkripsiyon. Post-translasyonel modifikasyon. Protein olmayan genler (rRNA genleri, tRNA genleri vs.). Mikro-RNA’lar ya da ubiquitin ligazlar. Hücrede gen kontrolünü gösteren bulgular ve ilgili metodlar. DNA seviyesinde gen kontrolü. Farklı hücre tiplerinde DNA miktarı ve tipleri. DNA kaybı. DNA amplifikasyonu. DNA’nın yeniden organize olması. RNA ve proteinlerin dokuya özgül sentezleri. Transkripsiyon seviyesinde kontrol. Kromatin yapısı. DNA zincir elementleri. Transkripsiyon faktörleri. Post-transkripsiyonel kontrol. RNA'nın işlenmesi. RNA'nın ömrü. Translasyonun kontrolü. Gen regülasyon ve kanser. İmmün sistemin genetik kontrolü.

BİY 442- Herbaryum Teknikleri-II (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Bitki toplama teknikleri. Toplamada kullanılan malzemeler. Pres yapma ve kurutma. Herbaryum yapma teknikleri. Zehirleme, dondurma, yapıştırma ve kartoteks. Bitkilerin dolaplara yerleştirilmesi. Uygulamalı herbaryum çalışmaları.

BİY 444- Botanik Arazi Çalışmaları (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Arazi çalışmalarının amaçları. Arazide veri kaydetme, örnek toplama, gözleme ve canlı objelerin fotoğraflarının çekilmesi. Arazi çalışmaları için gerekli malzemeler ve kullanımları. İnceleme gezileri ve öğrenilen bilgilerin uygulaması.

BİY 446- Özel Çalışma-II (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Konu ve içerik sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. Genellikle en az bir yarıyıl sürecek bölüm içi aktivite veya araştırmalar konu olarak seçilir.

BİY 448- Bitki Yetiştirme Yöntemleri (Teorik: 2, Pratik: 0, Kredi: 2)

Toprak tipleri ve özellikleri. Sulama. Gübreleme. Saksı veya yer değiştirme. Bitki üretimi. Aşı ve çeşitleri. Budama. Bitki zararları ile mücadele.

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI