YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

PREHİSTORYA ANABİLİM DALI

Tarih Öncesi anlamına da gelen Prehistorya Arkeolojisi, taş çağları boyunca insana dair maddi ve manevi tüm gelişmeleri araştıran bir bilim dalıdır. Faydalandığı yardımcı bilim dalları arasında; zooarkeoloji, paleobotani, palinoloji, klimatoloji, sedimantoloji, stratigrafi, jeoloji, paleoantropoloji, ekoloji, tarihlendirme yöntemleri, kronoloji, etnoloji, ekonomi, arkeometri gibi alanlar sayılabilir. Tarih Öncesi Arkeolojisi’nin çalışma alanları açısından; yontmataş, sürtmetaş, kemik, boynuz ve ahşap aletlerin tekno-tipolojileri ile sanat, süslenme objeleri ve ikonografi yanında yerleşim biçimleri, yaşam ve inanç sistemleri, ölü gömme adetleri, ekonomi modelleri, demografi ve doğal çevre, buzullar, kronoloji ve stratigrafi, insan davranışları ve göç yolları gibi konular temel ilgi alanlarındandır.

Anabilimdalı Başkanı

Prof. Dr. Galip AKIN

Anabilimdalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Galip AKIN

PROTOHİSTORYA ve ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi insanlık tarihinde tarımın başladığı ve ilk yerleşik yaşamın ortaya çıktığı Neolitik Çağ'dan başlayarak (yaklaşık olarak MÖ 10.000 ortaları) Kalkolitik Çağ (MÖ 5.000-3.000), Tunç Çağları (MÖ 3.000-1.200) ve Demir Çağı (MÖ 1.000-500) sonuna kadar olan zaman diliminde Anadolu ve Önasya’ya (Kıta Yunanistan ve Ege Adaları, Girit, Kıbrıs, Balkanlar, Kafkasya, İran, Mezopotamya, Suriye, Filistin, Mısır) yayılan kültürleri ve uygarlıkları incelemektedir. İnsanlık tarihinin en önemli süreçlerinden olan yerleşik yaşama geçiş ve yazının bulunmasıyla ilk tarih çağlarına geçiş anabilim dalının kapsadığı tarihsel süreç içinde bulunmaktadır. Derslerde verilen kültür tarihi yanında, görsel malzeme eşliğinde konular ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.

Anabilimdalı Başkanı

Dr. Öğr. Ü. M. Bülent ŞENOCAK

Anabilimdalı Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Ü. Savaş ALTUN

KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

Klasik Arkeoloji Antik Dönem olarak da adlandırılan Yunan ve Roma uygarlıklarını içeren bir dönemi kapsar. Klasik Arkeoloji Anabilim Dalının eğitim ve öğretimi kapsamında, Girit’teki Minos Uygarlığı (MÖ 2800 – 1050), Kıta Yunanistan’daki Miken Uygarlığı (MÖ 1600-1200) ile başta Batı Anadolu olmak üzere Ege Uygarlıklarının Protogeometrik – Geometrik Dönem (MÖ 1050-700), Arkaik Dönem (MÖ 650-480), Klasik Dönem (MÖ 480-330), Hellenistik Dönem (MÖ 330-30) arkeolojisi ve Roma İmparatorluk Dönemi (MÖ 30 – MS 395) arkeolojisi üzerine dersler yer almaktadır. Antik dönem mimarisi, heykeltıraşlığı, seramiği, küçük buluntuları, sikkeleri ve tarihi coğrafyası hakkındaki derslerde Anadolu ve Anadolu dışından pek çok eser görsel olarak tanıtılmaktadır.

Anabilimdalı Başkanı

Dr. Öğr. Ü. Hacer SANCAKTAR

Anabilimdalı Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Ü. Hacer SANCAKTAR

Dr. Öğr. Ü. M. Bülent ŞENOCAK

Dr. Öğr. Ü. Özge ALTUN

Araş. Gör. Dr. Ayça DOKUZBOY

Araş. Gör. Emine Akkuş KOÇAK

Araş. Gör. İlter TANRIVERDİ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ